Metodické pomôcky

Pozvánka
Správa o činnosti
Správa o členskej základni
Správa o hospodárení - aktualizované 25.9.2017
Uznesenie - aktualizované 3.7.2018
Zápisnica - aktualizované 5.3.2020
Plán činnosti - aktualizované 3.7.2018
Peňažný denník
Ocenenia - oznámenie - aktualizované 1.12.2019
Vzor revíznej správy pre potreby revízorov MO- aktualizované 22.9.2023
Zoznam hlásení na Prezídium - aktualizované 3.4.2024
Zmena hesla e-mail adresy - pridané 30.6.2017


Tlačivá

Prihláška - aktualizované 17.3.2023
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (pdf) - pridané 26.9.2019
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (excel) - pridané 27.11.2019
Náhradný preukaz - aktualizované 14.1.2020
Žiadosť o preregistráciu - aktualizované 14.6.2017
Plná moc - zastupovanie na členskej schôdzi - pridané 31.10.2017
Účtovná závierka (excel) - aktualizované 31.1.2023
Účtovná závierka (word) - aktualizované 31.1.2023
Hlásenie zmien - pridané 31.10.2017
Cestovné náklady - preplatenie - aktualizované 1.7.2023
Súhlas dotknutej osoby (word) - pridané 7.5.2018
Súhlas dotknutej osoby (excel) - pridané 7.5.2018
Žiadosť o potvrdenie o poberaní výsluhového dôchodku - pridané 28.7.2022


Smernice

Rokovací poriadok - aktualizované 31.10.2023
Hospodárenie - aktualizované 23.9.2021
Metodický pokyn k smernici Hospodárenie - aktualizované 23.9.2021
Evidovanie majetku - aktualizované 22.9.2017
Registratúra - aktualizované 1.5.2017
Ocenenia - aktualizované 22.9.2023
Členské preukazy - aktualizované 25.5.2018
Ukončenie členstva - aktualizované 31.5.2018
Zakladanie miestnych organizácii - aktualizované 1.11.2017
Ochrana osobných údajov - aktualizované 22.9.2023
Prijímanie za člena - aktualizované 22.9.2023
Symboly APVV - aktualizované 20.2.2024
Hlasovanie Per rollam - pridané 25.9.2020
Dočasné pozastavenie členstva - pridané 25.9.2020


Rozhodnutia prezídia

Organizovanie krajských akcií - aktualizované 25.9.2022
Rozhodnutia predsedníctva MO Per rollam - pridané 15.4.2020
Platenie členských príspevkov za rok 2021 a odvody na prezídium APVV - aktualizované 20.1.2021
Usmernenie prezídia k zverejňovaniu informácií o úmrtí člena na web stránke APVV - pridané 18.12.2020


Iné

Nariadenie MV SR č. 74/2007 o vydávaní, výmene a odovzdávaní preukazov
Žiadosť o preukaz MV SR
Oznámenie o zmene trvalého bydliska
Vzor žiadosti o povolenie nosenia služobnej rovnošaty - PZ - aktualizované 4.11.2018
Vzor žiadosti o povolenie nosenia služobnej rovnošaty - ZVaJS - aktualizované 12.3.2018


Editovateľné tlačivá

Ocenenie Čestné uznanie udelené predsedom
Ocenenie Pamätný list ukončenie členstva udelený predsedom
Rozhodnutie predsedu o dočasnom pozastavení členstva - obvinenie
Rozhodnutie predsedu o dočasnom pozastavení členstva - zdravotný stav
Rozhodnutie predsedu o dočasnom pozastavení členstva - znovuprijatie do PZ
Rozhodnutie predsedu o ukončení členstva
Záznam o poučení - poverení člena APVV spracovaním osobných údajov
Obsah poučenia osoby poverenej spracovaním osobných údajov
Inventarizácia majetku miestnej organizácie
Návrh rozpočtu hospodárenia miestnej organizácie
Prihláška za člena - Príloha Súhlas dotknutej osoby
Prihláška za člena - Príloha Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Prihláška za člena - excel

 


Preukaz člena

Asociácie policajtov vo výslužbe

 

 

ZNAK

Asociácie policajtov vo výslužbe