Vitajte v Miestnej organizácii APVV Stropkov !

     Miestna organizácia APVV Stropkov vznikla na ustanovujúcej schôdzi 7. februára 2014, kde bolo prítomných 23 členov a za predsedu Dušan Fečko.
    
Na členskej schôdzi dňa 9. 2. 2018 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda Dušan Fečko, podpredseda Stanislav Farkaš,  člen predsedníctva Jozef Miško a revízor Ján Mačej. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 27  členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Stropkove, 064 01 Stropkov, Okružná 25, tel.: 0961 83 1111
OO PZ Stropkov, 064 01 Stropkov, Okružná 25, tel.: 0961
83 3705
OO PZ Ľubotín, 065 03 Ľubotín, Na rovni 25, tel.: 0961 83 3975
OO PZ Podolínec, 065 41 Podolínec, Lesná 8, tel.: 0961 83 3905