Dňa 10.6.2022 od 10:00 h v obci Svätuše sa konalo stretnutie členov MO APVV Kráľovský Chlmec pri guláši v počte 25 členov. Ďakujem každému za účasť. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Július Kádaši
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


     Dňa 25.3.2022 o 14:00 h v zmysle plánu činnosti MO APVV Kráľovský Chlmec v reštaurácii Borostyány v meste Kr. Chlmec sa konala členská schôdza. Na schôdzi sa zúčastnili naši členovia v počte 25. Po prerokovaní dokumentov sme si posedeli pri občerstvení. Každému veľmi pekne ďakujem za účasť. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Július Kádaši
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


     Predseda MO APVV Kráľovský Chlmec zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 25. marca 2022 (piatok) o 14:00 h v reštaurácii "BOROSTANY" v meste Kráľovský Chlmec.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2021 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze a návrh plánu činnosti na rok 2022.
3, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2021 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2022.
4, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2021.
5, Správa o stave členskej základne.
6, Diskusia.
7, Výber členských príspevkov.
8, Záver - návrh a prijatie uznesenia.

9, Spoločenské posedenie s občerstvením.

Július Kádaši
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".

     Predseda MO APVV Kráľovský Chlmec zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu na 13. marca 2020 o 14:00 h v reštaurácii "Borostyán" v Kráľovskom Chlmci.

Program:

1, Otvorenie, organizačné veci a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a zapisovateľa.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 a návrh plánu činnosti na rok 2020.
4, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
5, Správa o stave členskej základne.
6, Správa revízora o hospodárení MO APVV za rok 2019.
7, Diskusia.
8, Prijatie uznesenia - záver.

Zoltán Brezo
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


U Z N E S E N I E
z členskej schôdze Miestnej organizácie APVV Kráľovský Chlmec,
konanej dňa 23. marca 2018

Členská schôdza

1. schvaľuje:
     a)   Správu o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2017 a návrh plánu činnosti na rok 2018.
     b)   Správu o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2017 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2018.
     c)   Účtovnú závierku za rok 2017.
     d)   Správu revízora MO APVV Kráľovský Chlmec o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrole činnosti MO  APVV Kráľovský Chlmec za obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.
     e)   Voľbu nového predsedníctva a revízora v zložení:
     Predseda:          Zoltán  Brezo
     Podpredseda:     Július Ragáň
     Člen:                 Július Kádaši
     Náhradník:         František Danko
     Revízor:             Tibor Czető

2. ukladá:
    
a)   Naďalej venovať patričnú  pozornosť realizácii prihlášok za členov našej MO APVV a vykonávať ostatné činnosti súvisiace s vedením agendy členstva.
    
Zodpovedný : predseda                                                 Termín: priebežne
    
b)   Vytvárať podmienky pre činnosť MO APVV a riešiť možnosť stretávania sa členov. Za tým účelom zorganizovať spoločenské posedenie – tzv.  guľáš party.
     Zodpovedný : predsedníctvo MO                                    Termín: august - september 2018
    
c)   V prípade pozvania zo strany riaditeľa OR PZ Trebišov na športový deň zabezpečiť najširšiu účasť členov MO APVV/v prípade súťaže 3 členné družstvo, suroviny, občerstvenie atď.
    
Zodpovedný : predsedníctvo MO                                    Termín: jún  2018
    
d)   Zabezpečiť účasť trojčlenného družstva na VII. ročníku krajskej súťaže vo varení guľáša.
    
Zodpovedný : predsedníctvo MO                                    Termín :  rok 2018
    
e)   V mesiaci november 2018 zorganizovať tzv. koncoročné posedenie v Kráľovskom Chlmci v reštaurácii „ Borostyán „ za účelom  oboznámiť členov so závermi XIII. Kongresu APVV a umožniť zakúpenie členských známok na rok 2019.
     Zodpovedný : predsedníctvo MO                                    Termín:  ako v texte
    
f)   Zabezpečiť účasť predsedu poprípade člena predsedníctva na kongrese APVV.
     Zodpovedný : predseda                                                 Termín: do 31. 12. 2018
    
g)   Zabezpečiť, pripraviť a zrealizovať stretnutie členov spojené s posedením a konaním členskej schôdze do konca mesiaca marec 2019.
    
Zodpovedný : predseda                                                Termín: marec  2019 

3. Berie na vedomie:
     a)    Správu o stave členskej základne.

          predseda návrhovej komisie                                                     predseda MO APVV
                  Július Ragáň                                                                       Zoltán Brezo