MO APVV Ružomberok oznamuje svojím členom, že spoločenské posedenie v prírode (guláš) sa z dôvodu opatrení COVID-19 prekladá na začiatok mesiaca september 2020, o čom budete včas informovaný.

JUDr. Jaromír Pavlík
predseda MO APVV Ružomberok


    Predseda MO APVV Ružomberok zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza bude 24. januára 2020 o 16:00 h v priestoroch Anima Caffé v Ružomberku, ul. Námestie slobody 7.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné otázky a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a zapisovateľa (zapisovať môže byť aj určený predsedajúcim ak s tým členská schôdza súhlasí).
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze.
4, Návrh plánu činnosti na rok 2020.
5, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
6, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2019.
7, Odovzdanie ocenení.
8, Správa o stave členskej základne.
9, Diskusia.
10, Výber členských príspevkov.
11, Záver - návrh a prijatie uznesenia.
12, Spoločenské posedenie s občerstvením.

JUDr. Jaromír Pavlík
predseda MO APVV Ružomberok