V zmysle plánu úloh MO APVV na rok 2024, predsedníctvo MO APVV Bratislava V, srdečne pozýva svojich členov na májové posedenie pri guláši. Akcia sa uskutoční dňa 11. mája 2024 (sobota) od 12:00 h v krásnom prostredí Malých Karpát pri chate POĽOVNÍK (bufet na Plácku), Tešedíková ul. (konečná autobusu č. 37 spod mosta SNP) Záhorská Bystrica.
     Pre zabezpečenie potrebného množstva guľášu si Vás dovoľujem požiadať o potvrdenie účasti na jeden z uvedených kontaktov: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Jaroslav Kapšo - mobil: 0905 525879, Ján Joščák - mobil: 0949 171179 alebo Jozef Jakeš - mobil: 0907 798452, najneskôr do 6.5.2024.
     Prosím členov MO APVV Bratislava V o odovzdanie tejto informácie aj tým členom, ktorí nemajú e-mail.
     Za pochopenie Vám ďakujem a teším sa na stretnutie.

JUDr. Jaroslav Tuleja
predseda MO APVV Bratislava V


    Na základe rozhodnutia predsedníctva zo dňa 12.2.2024, predseda MO APVV Bratislava V zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude dňa 9. marca 2024 (sobota) o 14.00 hod. (prezentácia a uhradenie členských príspevkov bude od 13:15 - 13.45 hod.) v priestoroch jedálne Paneurópskej vysokej školy, Tematínska 10, Bratislava - Petržalka.

Program členskej schôdze 2024:

1, Otvorenie, privítanie hostí a členov, schválenie programu a organizačné otázky
2, Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa (zapisovateľ môže byť aj určený predsedajúcim, ak s tým členská schôdza súhlasí) a overovateľa zápisnice
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV, vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2023 a návrh plánu činnosti na rok 2024
4, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2023 a návrh na doplnenie a úpravu schváleného čerpania finančných prostriedkov na rok 2024
5, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti MO APVV v roku 2023
6, Správa o stave členskej základne
7, Odovzdávanie ocenení členom MO
8, Diskusia
9, Záver - návrh a prijatie uznesenia
10, Spoločenské posedenie s občerstvením cca do 18.00 hod.

     Z prostriedkov MO APVV Bratislava V bude zabezpečené občerstvenie pre prítomných členov a z tohto dôvodu je potrebné nahlásiť účasť e-mailom na adresu (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), alebo telefonicky na jedno z mobilných čísel: pp. Kapšo 0905 525 879, Joščák 0902 190 932, Tuleja 0905 704 238 najneskôr do 3.3.2024. Pre členov, ktorí svoju účasť nepotvrdia do uvedeného termínu, nebude občerstvenie zabezpečené.
     Členovia MO APVV Bratislava V, ktorí sa členskej schôdze nemôžu zúčastniť, môžu splnomocniť iného člena na zastupovanie na schôdzi.
     Upozorňujem členov, ktorí si ešte nesplnili svoju povinnosť uhradiť členský príspevok vo výške 14,-€ na rok 2024, aby tak urobili obratom najneskôr do 8.3.2024 prevodom na bankový účet našej MO APVV BA V, číslo účtu je v SLSP: (5139278157/0900) IBAN: SK70 0900 0000 0051 3927 8157. Do poznámky uveďte svoje meno, priezvisko a účel platby napr.: Peter Pajko členské 2024. Uhradenie členského príspevku je jedna z podmienok členstva v našom občianskom združení a účasti na schôdzi.
     Členom MO APVV ktorí nezaplatia členský príspevok do 31.03.2024, bude vydané písomné rozhodnutie o ukončení členstva v MO APVV podľa článku 8, ods. 7, písm. d) Stanov APVV.
     Nezabudnite si doniesť ku kontrole svoj členský preukaz aj s príslušnou vložkou.

JUDr. Jaroslav Tuleja
predseda MO APVV Bratislava V
 

    Na základe rozhodnutia predsedníctva zo dňa 02.02.2023, predseda MO APVV Bratislava V zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu (bude sa voliť nové predsedníctvo), ktorá sa bude dňa 15. marca 2023 (streda) o 16.00 hod. (prezentácia a uhradenie členských príspevkov bude od 15.30 - 15.45 hod.) v priestoroch jedálne Základnej školy, Dudova 2, Bratislava - Petržalka.

Program členskej schôdze 2023:

1, Otvorenie, privítanie hostí a členov, schválenie programu a organizačné otázky
2, Voľba návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa (zapisovateľ môže byť aj určený predsedajúcim, ak s tým členská schôdza súhlasí) a overovateľa zápisnice
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV, vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2022 a návrh plánu činnosti na rok 2023
4,
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2022 a návrh na doplnenie a úpravu schváleného čerpania finančných prostriedkov na rok 2023
5,
Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti MO APVV v roku 2022
6,
Správa o stave členskej základne
7,
Odovzdávanie ocenení členom MO
8,
Voľby nového predsedníctva a revízora*
9,
Diskusia
10,
Záver - návrh a prijatie uznesenia
11,
Spoločenské posedenie s občerstvením cca do 19.30 hod.

     Z prostriedkov MO APVV Bratislava V bude zabezpečené občerstvenie pre prítomných členov. Vzhľadom na to je potrebné nahlásiť účasť e-mailom na adresu (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), alebo telefonicky na jedno z mobilných čísel: pp. Kapšo 0905 525 879, Joščák 0902 190 932, Tuleja 0905 704 238 najneskôr do 08.03.2023. Pre členov, ktorí svoju účasť nepotvrdia do tohto termínu, nebude občerstvenie zabezpečené.
     Členovia MO APVV Bratislava V, ktorí sa členskej schôdze nemôžu zúčastniť, môžu splnomocniť iného člena na zastupovanie na schôdzi.
     Upozorňujem členov, ktorí si ešte nesplnili svoju povinnosť uhradiť členský príspevok vo výške 14,-€ na rok 2023, aby tak urobili obratom najneskôr do 08.03.2023 prevodom na bankový účet našej MO APVV BA V, číslo účtu je v SLSP: (5139278157/0900) IBAN: SK70 0900 0000 0051 3927 8157. Do poznámky uveďte svoje meno, priezvisko a účel platby napr.: Peter Pajko členské 2023. Uhradenie členského príspevku je jedna z podmienok členstva v našom občianskom združení a účasti na schôdzi.
     Členom MO APVV ktorí nezaplatia členský príspevok do 31.03.2023, bude vydané písomné rozhodnutie o ukončení členstva v MO APVV podľa článku 8, ods. 7, písm. d) Stanov APVV.
     *Požiadal by som Vás v rámci uvedeného bodu predložiť návrhy na členov nového predsedníctva MO APVV BA V.
     Nezabudnite si doniesť ku kontrole svoj členský preukaz aj s príslušnou vložkou.

JUDr. Jaroslav Tuleja
predseda MO APVV Bratislava V
 
 

     V zmysle plánu úloh MO APVV na rok 2022, predsedníctvo MO APVV Bratislava V srdečne pozýva svojich členov na predvianočnú kapustnicu 2022. Akcia sa uskutoční dňa 17. decembra 2022 (sobota) od 12:00 h v priestoroch školskej jedálne Základnej školy, Dudova ul. č. 2 v Petržalke (vedľa dostihovej dráhy).
     Pre zabezpečenie potrebného množstva kapustnice a občerstvenia si Vás dovoľujem požiadať o potvrdenie účasti na jeden z uvedených kontaktov: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Jaroslav Kapšo - mobil: 0905 525879, Ján Joščák - mobil: 0949 171179, Jozef Jakeš - mobil: 0907 798452, najnejskôr do 11.12.2022 (nedeľa).
     Prosím členov MO APVV Bratislava V o odovzdanie tejto infromácie aj tým členom, ktorí nemajú e-mail.
     Za pochopenie Vám ďakujem a teším sa na stretnutie.

JUDr. Jaroslav Tuleja
predseda MO APVV Bratislava V

     Predseda MO APVV Bratislava V zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Členská schôdza sa uskutoční 18. júna 2022 (sobota) o 12.00 h (prezentácia a uhradenie členských príspevkov bude od 11.30 - 11.45 hod.) v priestoroch jedálne Základnej školy, Dudova 2, Bratislava - Petržalka.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu
2, Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa (zapisovateľ môže byť aj určený predsedajúcim, ak s tým členská schôdza súhlasí a overovateľa zápisnice
3,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za roky 2020 a 2021 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze
4,
Návrh plánu činnosti na rok 2022
5,
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v rokoch 2020 a 2021 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2022
6,
Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v rokoch 2020 a 2021
7,
Správa o stave členskej základne
8,
Príhovor hostí
9,
Diskusia
10,
Záver - návrh a prijatie uznesenia
11,
Spoločenské posedenie s občerstvením cca do 18.00 h

     Záväznú účasť na členskej schôdzi z dôvodu organizačného zabezpečenia (stravovanie, občerstvenie) potvrďte najneskôr do 10.06.2022 e-mailom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), telefonicky alebo zaslaním SMS na jedno z uvedených mobilných čísel: p. Kapšo 0905 525 879, p. Joščák 0902 190 932, p. Tuleja 0905 704 238.
     Upozorňujem členov, ktorí si ešte nesplnili svoju povinnosť uhradiť členský príspevok vo výške 14,-€ na roky 2021, 2022, aby tak urobili obratom najneskôr do 10.06.2022 prevodom na bankový účet našej MO APVV BA V, číslo účtu je v SLSP: (5139278157/0900) IBAN: SK70 0900 0000 0051 3927 8157 do poznámky uveďte svoje meno, priezvisko a účel platby (napr.: Peter Pajko členské 2022).
     Uhradenie členského príspevku je jedna z podmienok členstva v našom občianskom združení a účasti na schôdzi.
     Členom MO APVV ktorí nezaplatia členský príspevok, bude vydané písomné rozhodnutie o ukončení členstva v MO APVV podľa článku 8, ods. 7, písm. d) Stanov APVV.
     Nezabudnite si doniesť ku kontrole svoj členský preukaz aj s príslušnou vložkou na členské známky.

JUDr. Jaroslav Tuleja
predseda MO APVV Bratislava V
 
 
Oznam o zrušení členskej schôdze 2021
pre členov MO APVV Bratislava V
 
     Vzhľadom na odporúčanie prezídia APVV s ohľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a v súvislosti so šírením nových variantov, neodporúča predsedníctvam miestnych organizácii organizovať žiadne spoločenské akcie s väčším počtom účastníkov, vrátane členských schôdzi.
     Predsedníctvo MO APVV Bratislava V plánovalo zvolať členskú schôdzu, ale vzhľadom k situácii si to nikto nezoberie na zodpovednosť, aj z dôvodu, že nevieme zabezpečiť zorganizovanie uvedenej akcie v zmysle opatrení a nariadení ÚVZ SR. Na základe všetkých okolnosti a možných následkov, touto cestou oznamujeme, že v roku 2021 sa členská schôdza neuskutoční.
     Zároveň upozorňujeme tých členov MO APVV Bratislava V, ktorí si nesplnili svoju povinnosť člena a neuhradili členský príspevok v zmysle Stanov APVV do 31.3.2021, aby tak urýchlene vykonali úhradu prevodom na bankový účet MO APVV Bratislava V, číslo účtu je v SLSP, IBAN: SK70 0900 0000 0051 3927 8157, do poznámky uveďte svoje meno, priezvisko a účel platby, napr. Peter Pajko, členské 2021. Poplatok za vklad v hotovosti na účet je spoplatnený v zmysle cenníka príslušnej banky.
     Členovia, ktorí majú záujem o členské známky, tak by sme ich požiadali, aby sa spojili s predsedom, prípadne s podpredsedom MO APVV. Pre Vašu informáciu - p.Tuleja 0905 704238, p.Kapšo 0905 525879.
     Prosím členov MO APVV Bratislava V o odovzdanie tejto informácie aj tým členom, ktorí nemajú e-mail.
 
JUDr. Jaroslav Tuleja
predseda MO APVV Bratislava V


     Predseda MO APVV Bratislava V zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Členská schôdza sa uskutoční 5. marca 2020 (štvrtok) o 16:00 h (prezentácia a uhradenie členských príspevkov bude od 15:00 - 15:45 h) v priestoroch jedálne Základnej školy, Dudova 2, Bratislava - Petržalka.
 
Program:
 
1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa (zapisovateľ môže byť aj určený predsedajúcim, ak s tým členská schôdza súhlasí) a overovateľa zápisnice.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze.
4, Návrh plánu činnosti na rok 2020.
5, Správa výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
6, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2019.
7, Správa o stave členskej základne.
8, Príhovor hostí.
9, Diskusia.
10, Záver - návrh a prijatie uznesenia.
11, Spoločenské posedenie s občerstvením cca do 19:30 h.

JUDr. Jaroslav Tuleja
predseda MO APVV Bratislava V

     Záväznú účasť na členskej schôdzi z dôvodu organizačného zabezpečenia (stravovanie, občerstvenie) potvrďte najneskôr do 1. 3. 2020 emailom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), telefonicky alebo zaslaním SMS na jedno z uvedených mobilných čísel: pp. Kapšo 0905 525 879, Joščák 0949 171 179, Tuleja 0905 704 238.
     Najneskôr na schôdzi bude potrebné uhradiť aj členský príspevok vo výške 14,-€ na rok 2020, čo je jedna z podmienok členstva a účasti na schôdzi. Z časových a priestorových dôvodov odporúčame všetkým členom uhradiť členský príspevok ešte pred jej konaním (najneskôr do 03.03.2020 - prevod medzi bankami trvá cca dva dni) prevodom na bankový účet MO APVV BA V, číslo účtu je v SLSP: (5139278157/0900) IBAN SK70 0900 0000 0051 3927 8157 do poznámky uveďte svoje meno, priezvisko a účel platby napr.: Peter Pajko členské 2020. Poplatok za vklad v hotovosti na účet je spoplatnený v zmysle cenníka príslušnej banky.
     Členom MO APVV, ktorí do 31.03.2020 nezaplatia členský príspevok, bude vydané písomné rozhodnutie o ukončení členstva v MO APVV podľa článku 8, ods. 7, písm. d) Stanov APVV.


     V zmysle plánu úloh MO APVV na rok 2019, predsedníctvo MO APVV Bratislava V, srdečne pozýva svojich členov aj s partnermi (partnerkami) na predvianočnú kapustnicu 2019. Akcia sa uskutoční dňa 7. decembra 2019 (sobota) od 12:00 h v priestoroch školskej jedálne Základnej školy, Dudova ul. č. 2 v Petržalke (vedľa dostihovej dráhy).
     Pre zabezpečenie potrebného množstva kapustnice a občerstvenia, si Vás dovoľujem požiadať o potvrdenie účasti na jeden z uvedených kontaktov: e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Jaroslav Tuleja - mobil: 0905 704238, Jaroslav Kapšo - mobil: 0905 525879, Ján Joščák - mobil: 0949 171179 alebo Jozef Jakeš - mobil: 0907 798452, najneskôr do 30.11.2019.
     Prosím členov MO APVV Bratislava V o odovzdanie tejto informácie aj tým členom, ktorí nemajú e-mail.
     Za pochopenie Vám ďakujem a teším sa na stretnutie.

JUDr. Jaroslav Tuleja
predseda MO APVV Bratislava V


     Plánovaná akcia dňa 12. októbra 2019 sa ruší z dôvodu malého záujmu. Náhradný termín bude oznámený.
     V zmysle plánu úloh MO APVV na rok 2019, predsedníctvo MO APVV Bratislava V srdečne pozýva svojich členov aj s partnermi (partnerkami) na posedenie pri guláši 2019. Akcia sa uskutoční dňa 12. októbra 2019 (sobota) od 12:00 h v priestoroch školskej jedálne Základnej školy, Dudova ul. č. 2 v Petržalke (vedľa dostihovej dráhy).
     Pre zabezpečenie potrebného množstva guľášu a občerstvenia si Vás dovoľujem požiadať o potvrdenie účasti na jeden z uvedených kontaktov: e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Jaroslav Tuleja - 0905 704238, Jaroslav Kapšo - 0905 525879, Ján Joščák - 0949 171179 alebo Jozef Jakeš - 0907 798452, najneskôr do 9.10.2019.
     Prosím členov MO APVV Bratislava V o odovzdanie informácie aj tým členom, ktorí nemajú e-mail.
     Za pochopenie Vám ďakujem a teším sa na stretnutie.

JUDr. Jaroslav Tuleja
predseda MO APVV Bratislava V


Pozvánka na výročnú členskú schôdzu 2015 (volebná)

     Predseda MO APVV Bratislava V zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV členskú schôdzu. Členská schôdza sa uskutoční 15. januára 2015 (štvrtok) od 16:00 hod. v priestoroch DOPRASTAV SERVICES s.r.o., Košická 52, Bratislava v zariadení Doprastav a.s.
Program:
1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu
2, Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a overovateľa zápisnice
3, Odovzdanie ocenení vyznamenaným členom MO APVV
4, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2014
5, Návrh plánu činnosti na rok 2015
6, Správa o hospodárení MO APVV Bratislava V za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2015
7, Správa o stave členskej základne
8, Revízna správa za roky 2012, 2013 a 2014
9, Príhovor hostí
10, Voľby nového predsedníctva (pripravte si aj vlastné návrhy)
11, Diskusia
12, Návrh a schválenie uznesenia
13, Spoločenské posedenie od 18:00 hod.

Ing. Ján Čarnogurský
predseda MO APVV Bratislava V

Poznámka:
     Záväznú účasť na členskej schôdzi potvrďte najneskôr do 9.1.2015 (priloženou návratkou na adresu Ing. Ján Čarnogurský, Vyšehradská 13, 851 06 Bratislava alebo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.). V prípade, že sa pozvaný člen schôdze osobne nemôže zúčastniť, je potrebné, aby písomne odovzdal plnú moc inému členovi, ktorý bude na schôdzi prítomný. Na schôdzi treba uhradiť členský príspevok 14,-€ za rok 2015, čo je jedna z podmienok členstva. Ak sa na schôdzi nemôžete osobne zúčastniť, žiadame Vás, aby ste členský príspevok uhradili ešte pred konaním členskej schôdze predsedovi MO APVV alebo prevodom na č. účtu: 0633662872/0900, ale najneskôr do 31.3.2015. Z časových dôvodov odporúčame všetkým členom uhradiť členský príspevok v čase od 16:00 - 16:55 hod. Doprava na miesto konania je možná MHD č. 68 z Petržalky (vystúpiť na Košickej alebo pri trhovisku) alebo osobnými autami.

UPOZORNENIE:
     Členovia MO APVV, ktorí do 31.3.2015 nezaplatia členskú známku, budú písomným rozhodnutím o ukončení členstva v MO APVV bez vyzvania vylúčení podľa článku 8, ods. 6, písm. d) Stanov APVV.

N Á V R A T K A

Titul, meno a priezvisko: ............................................................
číslo preukazu: ........................
Záväzne ne - potvrdzujem svoju účasť na členskej schôdzi.

                                                                                                 podpis


Výlet do Viedne    

     MO APVV Bratislava V organizuje jednodňový výlet do Viedne cez Viera tour. Kontakt: tel. 02/65428680 od 10:00 do 17:00 hod (pracovná doba), e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Termín 26.11.2014 (streda) ale môže byť aj iný termín. Cena je 15 €. Členom MO APVV Bratislava V bude po predložení potvrdenia o zaplatení preplatené 7 €.
     Program:
Odchod o cca 8:00 hod. Po príchode do Viedne spoločná prehliadka pamiatok mesta so sprievodcom. Voľný program cca od 13:00 hod. Možnosť ochutnať dobroty a vianočný punč v atmosfére Vianoc. Odchod z VIedne cca o 18:00 hod.
     Bližšie informácie poskytne Ing.Vladislav Poluch, mobil: 0902 273310, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Ing. Ján Čarnogurský
predseda MO APVV Bratislava V


Pozvánka MO APVV Bratislava V 

     V zmysle plánu úloh na rok 2014 týmto Predsedníctvo MO APVV Bratislava V srdečne pozýva svojich členov aj s partnermi (partnerkami) na Guláš party 2014. Akcia sa uskutoční dňa 18.10.2014 od 12:00 hod. v priestoroch školského ihriska (pri nepriazdnivom počasí v priestoroch jedálne) Základnej školy, Dudova 2 v Petržalke (vedľa dostihovej dráhy).
     Pre zabezpečenie potrebného množstva guľášu a občerstvenia Vás žiadame o potvrdenie svojej účasti na e-mail adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Ján Joščák na č. telefónu 0949 171179, najneskôr do 10.10.2014. Prosíme o odovzdanie informácie aj členom, ktorí nemajú e-mail.
     Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.

Ing. Ján Čarnogurský
predseda MO APVV Bratislava V. 


Správa MO APVV Bratislava V 

     Krásne, slnečné počasie, výborný guláš a hojná účasť boli základom vydareného spoločnského stretnutia členov MO APVV Bratislava V. Uskutočnilo sa 6. októbra 2012 v areáli Základnej školy na Dudovej 2.
     Už hodinu pred stanoveným začiatkom akcie začali prichádzať prví účastníci. Spolu sa tu zišlo 150 členov MO, vrátane niekoľkých rodinných príslušníkov.
     Organizátori stretnutia a kuchári pracovali už od skorého rána. Priestory na posedenie pripravil miestny učiteľ a nás člen Peter Števík. Prípravu guláša mali na starosti šéfkuchári Václav Kudela a Vilma Rigová s pomocníkmi Čarnogurským, Joščákom, Bizubom, Náterom, Lofflerom, Adamcom, Gondorom, Seňanom a Bédim. Pripravili a servírovali guláš hovädzi a danieli. Na zapitie sa podávalo víno, pivo a nealkoholické nápoje. Ako predkrm boli chutné škvarkové pagáče. K dispozícii bol aj bufet, kde si mohli záujemcovia kúpiť aj niečo "tvrdšie", tiež rôzne slané pečivo, kávu a pod.
     Tohtoročná "guláš párty" bola jednou z najvydarenejších v doterajšej histórii MO. Svedčí o tom aj skutočnosť, že aj po jej oficiálnom ukončení ostalo v areáli niekoľko skupiniek v družnej debate. A mnohí účastníci sa lúčili so slovami, aby sa takého podujatie čím skôr zopakovalo.
     Fotografie si môžete pozrieť tu - foto Ing. Bizub, JUDr. Kudela.

Jozef Bernáth
podpredseda MO APVV Bratislava V


Pozvánka MO APVV Bratislava V 

     Výbor MO APVV Bratislava V srdečne pozýva svojich členov aj s partnerkami (partnermi) na posedenie pri guláši, ktoré sa uskutoční dňa 8.10.2011 od 10:00 hod. v priestoroch školského ihriska Základnej školy Dudova 2 (vedľa dostihovej dráhy).
     Podávať sa bude guláš a na občerstvenie pivo a víno. Poplatok je 2 € na osobu.
     Z dôvodu zabezpečenia potrebného množstva občerstvenia Vás žiadame o potvrdenie svojej účasti u p. Jozefa Bernátha na e-mail adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., resp. tel.: 02 62242185 alebo u p. Joščáka na mobil 0949 171179 najneskôr do 30.9.2011.

Ing. Ján Čarnogurský
predseda MO APVV Bratislava V.


Poznávací zájazd po Prahe

     Na základe predbežného záujmu prejaveného na januárovej členskej schôdzi zorganizoval výbor MO APVV Bratislava V, v spolupráci s cestovnou kanceláriou Onitrans, pre svojich členov trojdňový poznávací zájazd do Prahy.
     Samostatný zájazd sa napokon pre nedostatočný počet prihlásených neuskutočnil. Prijali sme preto ponuku CK Onitrans a umožnili naším členom a ich rodinným príslušníkom zúčastniť sa zájazdu do Prahy organizovaného touto cestovnou kanceláriou. Zájazdu sa v dňoch 1. - 3.7.2011 zúčastnilo šesť členov MO APVV a päť rodinných príslušníkov.
     A môžem snáď za všetkých povedať, že tento krok neoľutovali. I keď niektorí z nás boli v Prahe už niekoľkokrát, až teraz sme ju začali naozaj spoznávať. A nemusím azda ani pripomínať, že v Prahe je čo obdivovať. Vďaka za to patrí nášmu sprievodcovi JUDr. Ondrejovi Ňorbovi. Navštívili sme snáď všetky najvýznamnejšie pamiatky a pozoruhodnosti Prahy. Prechodili a prejazdili mesto krížom-krážom. Znalosti, prehľad a výklad Dr. Ňorbu boli excelentné, čo ešte umocnilo naše príjemné zážitky z pobytu v hlavnom meste Českej republiky.
     Je škoda, že napriek výhodným podmienkam sa tejto vydarenej akcie zúčastnilo tak máo našich členov a ich rodinných príslušníkov.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

 Jozef Bernáth
podpredseda MO APVV Bratislava V.


"Guláš párty"

     Predsedníctvo MO APVV Bratislava V zorganizovalo II. stretnutie členov aj s manželkami (partnerkami)  "Guláš party", ktoré sa uskutočnilo dňa 14.5.2011 od 10:00 hod. v priestoroch školského ihriska na Základnej škole na ul. Dudova 2 v Bratislave (vedľa dostihovej dráhy).
     Na organizácií akcie sa podieľali JUDr. Václav Kudela, Ján Joščák, Mgr. Peter Števík a Ing. Ján Čarnogurský.
     Od 8:00 hod. členovia MO v zložení Ing. Ján Čarnogurský a Mgr. Peter Števík s pomocníkmi (žiakmi základnej školy) nakrájali mäso, cibuľu a zakúrili pod kotol a začali variť guláš. Postupne prichádzali členovia MO s manželkami (partnerkami) a zapájali sa do práce. Na školskom dvore sa rozmiestnili stoly a lavice, pripravili sa taniere, lyžičky a chlieb, takže na 10.30 h bolo všetko pripravené na podávanie guláša.
     Na uvedenú akciu sa záväzne prihlásilo u p. Joščáka a JUDr. Štibranýho  celkom 44 členov a 22 rodinných príslušníkov a prišlo 46 členov a  22 rodinných príslušníkov. Zabezpečené bolo aj občerstvenie (víno, pivo, limonáda a minerálky. Počasie bolo príjemne a nálada vynikajúca.
     Akcia sa vydarila, guláš bol výborný o čom svedčí, že nič neostalo. V októbri chceme akciu zopakovať a dúfame, že vo väčšom počte.
     Záverom chcem poďakovať nášmu členovi  Mgr. Števíkovi, miestnemu školníkovi, ktorý vybavil priestory a bufet.
     Fotografie si môžete pozrieť vo Fotogalérii alebo priamo tu. 

Ing. Ján Čarnogurský
predseda MO APVV Bratislava V.


Zmena termínu zájazdu do Prahy

     Miestna organizácia APVV Bratislava V oznamuje svojím členom, že samostatne plánovaný poznávací zájazd do Prahy v dňoch 10. - 12.6.2011 sa pre nedostatočný záujem neuskutoční.
     Členovia MO APVV a ich rodinní príslušníci, ktorí majú aj naďalej záujem o poznávací zájazd do Prahy, sa ho môžu zúčastniť s cestovnou kanceláriou Onitrans. Zájazd sa uskutoční v dňoch 1. - 3. 7. 2011. Podmienky a program zájazdu je podobný tomu, čo sme mali absolvovať v pôvodnom termíne. Cena zájazdu je 120,- €. Za člena MO APVV 50% poplatku (60,- €) uhradí MO APVV Bratislava V. Rodinní príslušníci hradia poplatok v plne výške. Pdbrobnejšie informácie o zájazde si môžete pozrieť na web stránke www.onitrans.sk.
    
Zraz účastníkov zájazdu je 1.7.2011 o 7:00 hod. na benzínovej pumpe OMV na Einsteinovej ulici pri Auparku v smere na Brno.
    
Záujemcovia o zájazd sa môžu prihlásiť u p. Jozefa Bernátha na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., resp. na mobil 0904 216941 alebo pevnú linku 02 6224 2185 do 28.5.2011. Pre zoznam na ubytovanie je potrebné uviesť: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia (v prípade záujmu o poistenie aj rodné číslo), adresu trvalého pobytu, číslo občianského preukazu, resp. pasu.
    
Poplatok treba uhradiť osobne p. Jozefovi Bernáthovi, bytom Bratislava - Petržalka, Pifflova ul. č. 4 do 28.5.2011
     Kto nemá vystavený Európsky preukaz zdravotného poistenia, mal by zvážiť aj poistenie liečebných nákladov vo výške 4,20 € (je v tom zahrnutý aj storno poplatok).
     Záujemcovia o zájazd by sa mali nahlásiť čím skôr, lebo CK Onitrans bude počet účastníkov zájazdu napĺňať aj inými záujemcami.

Ing. Ján Čarnogurský
predseda MO APVV Bratislava V

 


Veľký úspech Miroslava Baláža, člena MO APVV Bratislava V. 

     Bojnice mu vyšli nad očakávanie. Miroslav Baláž, štartujúci so znakom Asociácie policajtov vo výslužbe na svojom aute Renault Twingo, vyhral dňa 26.3.2011 prvý pretek majstrovstiev Slovenskej republiky v AutoSlalome v absolútnom hodnotení. Je to prvý krát v jeho káriére pretekára. Twingo a on fungovali na 101%. Veď porazil všetky tie Subaru, Hondy, Saxa, Lotus atď.. Pretek bol v rámci autoslalomu zatiaľ najťažší v jeho kariére. Fotografie si môžete pozrieť tu.
     Pripájame sa ku gratulantom a prejeme mu ďalšie skvelé úspechy pri prezentovaní APVV.

Ing. Ján Čarnogurský
predseda MO APVV Bratislava V.


     Výbor MO APVV Bratislava V. srdečne pozýva svojich členov aj s partnermi (partnerkami) na guláš party, ktorá sa uskutoční dňa 14.5.2011 od 10:00 hod. v priestoroch školského ihriska na Základnej škole na ul. Dudova 2 v Bratislave (vedľa dostihovej dráhy).
     Bude podávaný guláš a k občerstveniu pivo a víno. Poplatok je 2,- € na osobu.
     Vzhľadom na potrebu zabezpečenia potrebného množstva občerstvenia Vás žiadame o potvrdenie svojej účasti na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Ján Joščák na č. telefónu 0949 171179, najneskôr do 31.4.2011.

Ing. Ján Čarnogurský
predseda MO APVV Bratislava V.