Podľa §7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
- Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce.
- Právnickej osobe neuvedenej v predchádzajúcom odseku a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosi. Mestské časti Bratislavy a Košíc môžu poskytnúť dotácie na celom území mesta.

Všeobecne prospešnými službami sú len:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) humanitná starostlivosť
c) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež,
e) tvorba a ochrana životného prostredia,
f) poskytovanie sociálnych služieb.

Verejnoprospešným účelom sa na účely tohto zákona rozumie najmä:
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt,
d) ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže,
e) rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,
f) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

     Dotáciou je nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu obce v príslušnom kalendárnom roku právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi na zabezpečenie vykonania konkrétnej akcie a účelu alebo projektu.

     Poskytovanie týchto dotácii má každá obec ( mesto, mestská časť ) upravené všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len VZN ), kde sú upravené možnosti poskytovania dotácii a prílohou je takmer vždy aj vzor tlačiva žiadosti, ktorú je potrebné doručiť najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka. Vo VZN môže byť napr. obmedzené miesto ( územie obce ), kde sa zámer, na ktorý sa dotácia poskytuje zrealizuje, ale aj iné skutočnosti a preto odporúčame, pred podaním písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie, osobne konzultovať podmienky a termín podania žiadosti ( rozhodujúci bude najmä účel ) na obecnom úrade.

Vzor tlačiva k vyplneniu žiadosti o poskytnutie dotácie (stiahnuť)

     K žiadosti podľa uvedeného vzoru je potrebné napr. podľa VZN č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice doplniť a predložiť ďalšie náležitosti podľa druhu dotácie, požadované mestom na preukázanie splnenia podmienok určených pre poskytnutie dotácie.
     Napr.:
a) popis akcie – vyšpecifikovanie účelu použitia požadovaných finančných prostriedkov na akciu, uviesť aktuálny stav akcie (schvaľovací proces, výberové konanie, rozostavanosť), výšku preinvestovaných finančných prostriedkov na akcii z vlastných a ostatných zdrojov, prehľad o spôsobe financovania celej akcie,
b) prehlásenie – že žiadateľ nie je v likvidácií, v konkurze alebo, že na neho nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
c) doklady – preukazujúce finančné krytie nákladov z vlastných (aktuálny výpis z účtu žiadateľa), prípadne iných zdrojov (zmluvy resp. dohody o spolufinancovaní),
d) stavebné povolenie, resp. vyjadrenie príslušného stavebného úradu k forme povoľovania stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác; ak nie je potrebné stavebné povolenie, ale len ohlasovacia povinnosť, treba to v žiadosti uviesť,
e) pri rekonštrukčných prácach je potrebné uviesť, v koho vlastníctve je predmetný majetok a súčasne predložiť list vlastníctva,
f) doklad o zriadení účtu – zmluva, ktorú predkladajú všetci žiadatelia,
g) rozpočtové, príspevkové a iné neziskové organizácie musia predložiť fotokópiu dokladu, ktorý potvrdzuje právnu subjektivitu žiadateľa (napr. zriaďovacia listina, zakladateľská zmluva, štatút a pod.) a vyjadrenie zriaďovateľa k predkladanej žiadosti (napr. či na predmetnú akciu neboli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v príslušnom roku, ak áno – v akej výške a v akom rozsahu).

Upresnenie niektorých pojmov

·  záujmovo-umelecké činnosti a kultúrne aktivity:
- vytváranie podmienok pre rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti,
- uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií,
- organizovanie festivalov, prehliadok, súťaží, výstav,
- organizovanie kultúrno-spoločenských zájazdov za účelom vystúpenia,
- reprezentácia mestskej časti doma i v zahraničí,
- podpora divadelných, hudobných, tanečných a speváckych súborov a sólistov,
- prezentácia mestskej časti prostredníctvom literárnej, publikačnej, výtvarnej a výstavníckej činnosti,
- obnova kultúrnych pamiatok, cirkevných objektov a ďalších pamätihodností na území mestskej časti,
- história a tradícia záujmovo-umeleckej skupiny alebo jednotlivých umelcov,
- netradičná forma a predpokladaný prínos aktivity,
- edičná činnosť.

·  rozvoj školstva a vzdelávania:
- mimoškolská činnosť na všetkých úrovniach škôl,
- etická a mravná výchova mladej generácie,
- progresívne formy vzdelávania,
- vzdelávacie aktivity zamerané na boj proti alkoholizmu, drogám a protispoločenským javom,
- realizácia netradičných aktivít,
- podujatia zamerané na tradície,
- projekty zamerané na skvalitnenie výuky a vzdelávania.

·  telovýchovy a športu a aktivít mládeže:
- rozvoj telesnej kultúry a športu pre všetkých, masovej a rekreačnej telesnej výchovy,
- podpora športu na školách,
- organizovanie športových podujatí,
- podpora výkonnostného športu v mestskej časti,
- podiel na úhrade prevádzkových nákladov športových klubov,
- športové aktivity ťažko zdravotne postihnutých a starších občanov,
- podpora športových talentov,
- spolupráca s Mestskou časťou Košice – Barca pri zabezpečovaní rozvoja telovýchovy a športu na území mestskej časti,
- rozvíjanie a skvalitnenie tradičných telovýchovno-športových podujatí na území mestskej časti,
- reprezentácia mestskej časti.

·  zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia:
- podpora aktivít združení občanov so zdravotným postihnutím smerujúcim k integrácii do normálneho života,
- podpora aktivít so zameraním na protidrogovú prevenciu a prevenciu v oblasti ochrany zdravia,
- podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít a podujatí v zdravotníctve v mestskej časti,
- podpora aktivít zameraných na výpomoc pri zdravotne závažných indikáciách občanov.

·  humanitárna a sociálna oblasť:
- humanitárna a sociálna pomoc,
- podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť obyvateľov mestskej časti,
- podpora aktivít organizovaných pre deti a rodiny nezamestnaných, zo sociálne slabých rodín, detí v detských domovoch, občanov mestskej časti v zariadeniach sociálnej starostlivosti, resp. občanov v sociálnej a hmotnej núdzi,
- podpora aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách, resp. vytvárania zdravého rodinného zázemia pre deti a rodičov.

·  oblasť ekológie a životného prostredia:
- zlepšovanie životného prostredia na území mestskej časti
- ochrana prírody a prírodných hodnôt na území mestskej časti,
- podpora aktivít združení v oblasti skrášľovania životného prostredia,
- podpora vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia,
- podpora spracovania projektov na ochranu životného prostredia na území mestskej časti.