Predseda MO APVV Rimavská Sobota zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 22. marca 2024  o 14:00 h v reštaurácii „Mladosť“ na Železničnej ul. v Rimavskej Sobote.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu,
2, Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie,
3, Správa o činnosti predsedníctva za  2023 a návrh plánu činnosti na rok 2024, informácia z XVIII Kongresu APVV,
4, Správa z finančného hospodárenia za rok 2023, účtovná závierka a návrh finančného rozpočtu na rok 2024,
5, Revízna správa za rok 2023,
6, Správa o stave členskej základne,
7, Udelenie ocenenie členom MO APVV,
8, Diskusia, návrhy na výšku mimoriadneho (dobrovoľného) príspevku,
9, Návrh na uznesenie a záver,
10, Spoločenské posedenie spojené s občerstvením.

Upozornenie: Počas schôdze budú vyberané  finančné prostriedky na úhradu členského príspevku a mimoriadneho členského príspevku na rok 2024. Kvôli materiálnemu zabezpečeniu schôdze Ťa prosím, aby si účasť na schôdzi oznámil do 15.03.2024 p. Dobišovi č.t. 0905349774. alebo predsedovi MO na č.t. 0918774927.

Mgr. Jaroslav Dzuba
predseda MO APVV Rimavská Sobota


    MO APVV Rimavská Sobota usporiadala dňa 6.10.2023 v rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, stretnutie svojich členov, ich rodinných príslušníkov, členov družobnej organizácie Renyube Salgotarján a hostí. Účastníci si pochutnali na guľáši a zabíjačkových špecialitách. Svojou prítomnosťou nás poctili JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta Rimavská Sotoba, ktorý je zároveň aj člen našej organizácie a plk. Mgr. Ján Lás, riaditeľ OR PZ Rimavská Sobota. Po celú dobu sme sa príjemne zabávali, súťažili a v tombole vyhrali zaujímavé ceny. Všetci, ktorí sa zúčastnili, nešetrili pochvalami. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. Jaroslav Dzuba
predseda MO APVV Rimavská Sobota


    Dňa 29.4.2023 sa naši členovia zúčastnili spoločenskej akcie spolu s členmi družobnej organizácie Renyube Salgotarján pri príležitosti "Dňa polície" v Maďarsku Niečo sa zjedlo, vypilo a potom sme si zatancovali. Ďakujem všetkým za účasť a teším sa na ďalšie spoločné akcie. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. Jaroslav Dzuba
predseda MO APVV Rimavská Sobota


    Dňa 17.3.2023 sa uskutočnila v reštaurácii Mladosť v Rimavskej Sobote členská schôdza našej organizácie, ktorej sa zúčastnilo 44 členov a delegovaný hosť Prezídia APVV JUDr. Milan Poliačik. Po programe, ktorého súčasťou boli aj voľby sme si ešte chvíľu posedeli pri dobrom jedle. Všetkým, ktorí sa zúčastnili veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšie podujatia. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. Jaroslav Dzuba
predseda MO APVV Rimavská Sobota


    MO APVV  Rimavská Sobota oznamuje svojim členom, že dňa 17. marca 2023 o 14.00 h sa v reštaurácii „Mladosť“ na Železničnej ul. v Rimavskej Sobote uskutoční členská schôdza. Počas schôdze budú vyberané  finančné prostriedky na úhradu členského príspevku a dobrovoľného príspevku na rok 2023. Ak členský príspevok 14,-€, nebude zaplatený do 31.3. kalendárneho roka, podľa stanov APVV musí byť členstvo v APVV ukončené a preukaz člena vrátený. V prípade neúčasti na schôdzi je možné členský a dobrovoľné príspevky uhradiť osobne, alebo  poštovou poukážkou na adresu p. Karasa (Lipová 8, 979 01 Rimavská Sobota), alebo dohodnutým spôsobom u predsedu MO. Kvôli materiálnemu zabezpečeniu schôdze Ťa prosíme, aby si účasť na schôdzi oznámil do 12.03.2023, p. Karasovi, č.t. 0907866286. alebo predsedovi MO na č.t. 0918774927.

Mgr. Jaroslav Dzuba
predseda MO APVV Rimavská Sobota


    Predseda MO APVV Rimavská Sobota zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 1. apríla 2022 o 14:30 h v jedálni Lesík (Lesy SR) na Potravinárskej ulici č. 1855 v Rimavskej Sobote.

Mgr. Jaroslav Dzuba
predseda MO APVV Rimavská Sobota


    Dňa 22.8.2020 sa 7 členov našej MO APVV v Rimavskej Sobote zúčastnilo družobnej akcie s organizáciou "RENYUBE" Salgótarján - "Posedenie v lesíku", kde si niektorí zasúťažili v hádzaní loptičiek a niektorí zas v ťahaní cigariet. Všetko bolo zakončené chutným "haláslé". Fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. Jaroslav Dzuba
predseda MO APVV Rimavská Sobota