Predseda MO APVV Štúrovo zvolal v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza sa konala 1.3.2024 o 16:00 h v reštaurácii "SERAY" v Štúrove. Z prezídia APVV sa rokovania zúčastnil opäť viceprezident APVV Mgr. Ladislav Döme, ktorý členov informoval o činnosti prezídia APVV vo vzťahu k MO, podrobne informoval o priebehu a záveroch kongresu ale i o sociálnom zabezpečení členov APVV a o valorizácii dôchodkov v roku 2024. Podľa programu boli odovzdané 4 pamätné listy a p.Bakovi pamätná medaila APVV. Po skončení členskej schôdze sme si spoločne posedeli pri večeri a občerstvení. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Predseda MO APVV Štúrovo zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza bude 1. marca 2024 o 16:00 h v reštaurácií „SERAY“ v Štúrove.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa.
3,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2023 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze a návrh plánu činnosti na rok 2024.
4,
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2023 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2024.
5,
Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2023.
6,
Správa o stave členskej základne.
7,
Odovzdanie ocenení
8, Diskusia
9,
Výber členských príspevkov.
10,
Záver – návrh a prijatie uznesenia
11,
Spoločenské posedenie s občerstvením

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Dňa 1.12.2023 sme mali stretnutie členov MO APVV Štúrovo - posedenie v reštaurácii Seray pri výbornej kapustnici. Predseda MO APVV Štúrovo poprial každému členovi veľa zdravia, šťastia a krásne vianočné sviatky. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     MO APVV Štúrovo dňa 17.6.2023 so začiatkom o 10:00 h usporiadala v areáli rekreačného strediska "Hronské údolie" (bývalý areál Doprastavu) v Kamenici nad Hronom posedenie pri guláši. Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým členom, ktorí sa tejto akcie zúčastnili. Pochutnali sme si na výbornom guláši a aj sme si zaspievali. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Dňa 17. júna 2023 so začiatkom o 10:00 h v areáli rekreačného strediska "Hronské údolie" (bývalý areál Doprastavu) v Kamenici nad Hronom, organizuje predsedníctvo MO APVV Štúrovo "posedenie pri guláši". Suroviny zabezpečí predsedníctvo a preto žiadame každého člena MO APVV Štúrovo, aby najneskôr do 10.6.2023 dalo záväzne na vedomie, či sa zúčastní alebo nezúčastní uvedenej akcie.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Dňa 17.3.2023 v priestoroch reštaurácie SERAY v Štúrove sa konala členská schôdza našej MO. Zúčastnilo sa 24 členov a 1 hosť. Hosťom bol 2. viceprezident APVV Mgr. Ladislav Döme. Po ukončení oficiálnej časti sme si pochutili na super jedle, ktoré nám v reštaurácii pripravili. Ďakujem majiteľom reštaurácie za poskytnutie priestorov a zároveň sa chcem poďakovať všetkým členom, ktorí sa schôdze zúčastnili. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Predseda MO APVV Štúrovo zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza bude 17. marca 2023 o 16:00 hod. v reštaurácií „SERAY“ v Štúrove.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2022 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze a návrh plánu činnosti na rok 2023.
4, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2022 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2023.
5, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2022.
6,
Správa o stave členskej základne.
7, Odovzdanie ocenení
8, Diskusia.
9, Výber členských príspevkov.
10,
Záver – návrh a prijatie uznesenia
11,
Spoločenské posedenie s občerstvením

Poznámka :

Záväznú účasť na členskej schôdzi potvrďte najneskôr do 10.3.2023 na adresu Mgr. František Párkanský, 94365 Kamenica nad/Hronom č.41. Najneskôr na schôdzi bude potrebné uhradiť aj členský príspevok 14.- € za rok 2023, čo je jedna z podmienok členstva a účasti na schôdzi. V prípade, že sa na schôdzi nemôžete zúčastniť žiadame Vás, aby ste členský príspevok uhradili pred konaním členskej schôdze.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Dňa 2. decembra 2022 so začiatkom o 16:00 h (po dvojročnej prestávke kvôli COVID-19) organizuje predsedníctvo MO APVV Štúrovo v reštaurácii "SERAY" v Štúrove posedenie pri kapustnici. Predsedníctvo zabezpečí kapustnicu a preto žiada každého člena, aby najneskôr do 25.11.2022 dal záväzne na vedomie, či sa zúčastní na našej akcii. Každý môže doiesť také občerstvenie - nápoje, aké uzná za vhodné.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     MO APVV Štúrovo dňa 28.5.2022 so začiatkom o 9:30 h v areáli lodenice v Štúrove usporiadala "posedenie pri guláši". Ďakujem všetkým členom akcie, ktorí sa zúčastnili. Zúčastnení si pochutnali na výrobnom guláši a aj sme si zaspievali. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Dňa 28. mája 2022 so začiatkom o 9:30 h v areáli lodenice v Štúrove organizuje MO APVV Štúrovo "posedenie pri guláši". Suroviny zabezpečí predsedníctvo a preto žiadame každého člena MO APVV Štúrovo, aby najneskôr do 21.5.2022 dal záväzne na vedomie, či sa zúčastní alebo nezúčastní uvedenej akcie. Každý môže doniesť také občerstvenie (nápoje), aké uzná za vhodné.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Dňa 25.3.2022 o 16:00 h sa v zmysle plánu činnosti MO APVV Štúrovo v reštaurácii SERAY konala členská schôdza. Na schôdzi sa zúčastnili naši členovia ako aj 1. viceprezident APVV Mgr. Ladislav Döme. Po prerokovaní dokumentov sme si posedeli pri občerstvení. Každému veľmi pekne ďakujeme. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Predseda MO APVV Štúrovo zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza bude 25. marca 2022 o 16:00 h v reštaurácii "SERAY" v Štúrove.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2021 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze a návrh plánu činnosti na rok 2022.
3, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2021 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2022.
4, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2021.
5, Správa o stave členskej základne.
6, Odovzdanie ocenení.
7, Diskusia.
8, Výber členských príspevkov.
9, Záver - návrh a prijatie uznesenia.
10, Spoločenské posedenie s občerstvením.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Predsedníctvo MO APVV Štúrovo oznamuje svojim členom, že naplánovaná koncoročná kapustnica sa NEUSKUTOČNÍ. Dôvodom je pandémia COVID-19. Upozorňujem však členov našej miestnej organizácie, že členský príspevok je potrebné uhradiť do 31.3.2022 u pokladníka p. Tibora Struhára (0905 274140). Známku je možné uhradiť a prevziať aj za kolegov.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     MO APVV Štúrovo sa dňa 11.9.2021 zúčastnila na VII. ročníku krajskej súťaže vo varení gulášu. MO APVV Štúrovo reprezentovali Mgr. František Párkanský, Vojtech Baka a Tibor Struhár. Súťaž sa uskutočnila v areáli MŠK Želiezovce. Organizátorom bola MO APVV Želiezovce. Naše družstvo skončilo na 1. mieste, obdržali sme putovný pohár na 1 rok. Po vyhodnotení súťaže sme vyžrebovali ďalšieho organizátora súťaže, ktorá je MO APVV Nové Zámky. Veľké poďakovanie za super zorganizovanie tejto súťaže patrí MO APVV Želiezovce. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Dňa 25.6.2021 o 16:00 h v reštaurácii SERAY sa konala výročná členská schôdza. Na schôdzi sa zúčastnili členovia MO APVV Štúrovo a 1 hosť z prezídia APVV - viceprezident Mgr. Ladislav Döme. Po zhodnotení programu sme si posedeli pri občerstvení. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Na základe zasadnutia predsedníctva, predseda MO APVV  Štúrovo zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 25. júna 2021 o 16:00 h v reštaurácií „SERAY“ v Štúrove. 

P O Z V Á N K A

Program:
1. Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie a určenie zapisovateľa.
3. Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2020 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze a návrh plánu činnosti na rok 2021.
4. Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2020 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2021.
5. Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2020.
6. Správa o stave členskej základne.
7. Odovzdanie ocenení
8. Voľby nového predsedníctva a revízora.
9. Diskusia.
10. Výber členských príspevkov.
11. Záver – návrh a prijatie uznesenia
12. Spoločenské posedenie s občerstvením

Poznámka:
    Záväznú účasť na členskej schôdzi potvrďte najneskôr do 20. 6. 2021 priloženou návratkou (tu ) na adresu Mgr. František Párkanský, 94365 Kamenica nad/Hronom č.41.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Predsedníctvo MO APVV Štúrovo oznamuje svojim členom, že členská schôdza naplánovaná na 5. marca 2021 sa NEUSKUTOČNÍ. Dôvodom je vyhlásený núdzový stav kvôli pandémií COVID-19. Náhradný termín Vám bude oznámený. Upozorňujem však členov našej miestnej organizácie, že členský príspevok je potrebné uhradiť do 31.3.2021 u pokladníka p.Tibora Struhára (mobil: 0905 274140). Známku je možné uhradiť a prevziať aj za kolegov.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


      Na základe zasadnutia predsedníctva, predseda MO APVV  Štúrovo zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 5. marca 2021 o 16:00 h v reštaurácií „SERAY“ v Štúrove.
     Vzhľadom k neustále nepriaznivo pretrvávajúcej situácie týkajúcej sa COVID-19, je možné predpokladať obmedzujúce opatrenia Hlavného hygienika SR a Rozhodnutie Vlády SR na základe čoho nebude možné členskú schôdzu v danom termíne vykonať. O tejto skutočnosti budete včas upovedomení.
     Keďže je potrebné zabezpečiť včasný výber členských príspevkov a v stanovenom termíne odviesť odvody, výber členských príspevkov sa bude realizovať prostredníctvom člena predsedníctva (pokladník) MO APVV  Štúrovo.

P O Z V Á N K A

Program:
1. Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie a určenie zapisovateľa.
3. Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2020 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze a návrh plánu činnosti na rok 2021.
4. Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2020 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2021.
5. Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2020.
6. Správa o stave členskej základne.
7. Odovzdanie ocenení
8. Voľby nového predsedníctva a revízora. ( Návrhy na nového predsedu resp. nového predsedníctva je potrebné nahlásiť u p. Lenka na tel. čísle : +421948599247)
9. Diskusia.
10. Výber členských príspevkov.
11. Záver – návrh a prijatie uznesenia
12. Spoločenské posedenie s občerstvením

Poznámka:
    Záväznú účasť na členskej schôdzi potvrďte najneskôr do 20. 2. 2021 priloženou návratkou (tu ) na adresu Mgr. František Párkanský, 94365 Kamenica nad/Hronom č.41. Najneskôr na  schôdzi bude potrebné uhradiť aj členský príspevok  14.- € za rok 2021, čo je  jedna z podmienok členstva a účasti na schôdzi. V prípade, že sa na schôdzi nemôžete zúčastniť žiadame Vás, aby ste členský príspevok uhradili pred konaním členskej schôdze.
V prípade neúčasti prosím splnomocnite na zastupovanie iného člena MO APVV Štúrovo, ktorý tam fyzicky bude.
Vzhľadom na vývoj a stav pandemickej situácie, je možná zmena termínu konania členskej schôdze o čom Vás bude predsedníctvo včas informovať.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


      Dňa 28.2.2020 sa o 16:00 h v priestoroch reštaurácie "SERAY" v Štúrove konala členská schôdza MO APVV Štúrovo. Z celkového počtu 55 členov sa schôdze zúčastnilo 36 členov a 1 hosť. Fotografie si môžete pozrieť tu, zápisnicu z členskej schôdze si môžete pozrieť tu .

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


      Predseda MO APVV Štúrovo zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza bude 28. februára 2020 o 16:00 h v reštaurácii "SERAY" v Štúrove.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze a návrh plánu činnosti na rok 2020.
4, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
5, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2019.
6, Správa o stave členskej základne.
7, Odovzdanie ocenení.
8, Diskusia.
9, Výber členských príspevkov.
10, Záver - návrh a prijatie uznesenia.
11, Spoločenské posedenie s občerstvením.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


      Dňa 6.12.2019 MO APVV Štúrovo usporiadala koncoročnú kapustnicu. Predsedníctvo ďakuje všetkým, ktorí sa danej akcie zúčastnili. Zvlášť ďakujeme vedeniu reštaurácie SERAY, ktorá nám umožnila usporiadať túto akciu. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


      Dňa 6. decembra 2019 so začiatkom o 16:00 h organizuje vedenie MO APVV Štúrovo v reštaurácií "SERAY" v Štúrove posedenie pri kapustnici. Kapustnicu zabezpečuje vedenie a preto žiadame každého člena MO Štúrovo, aby najneskôr do 22.11.2019 dal záväzne na vedomie, či sa zúčastní alebo nezúčastní uvedenej akcie. Každý môže doniesť také občerstvenie (nápoje), aké uzná za vhodné.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Predsedníctvo MO APVV Štúrovo v zmysle plánu činnosti na rok 2019 zorganizovalo dňa 25.5.2019 so začiatkom o 10:00 h pre členov našej MO APVV posedenie pri guláši. Na tomto posedení napriek prísľubom zo strany členov našej MO APVV sa zúčastnilo 19 členov. Pochutnali sme si na výbornom guláši, ktorý nám pripravil p. Struhár. Členovia, ktorí sa zúčastnili strávili príjemný deň s kolegami v príjemnom prostredí areálu Lodenice v Štúrove pri Dunaji. Počasie nám tiež prialo, takže tí, ktorí sa nezúčastnili, môžu iba ľutovať.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Dňa 25. mája 2019 so začiatkom o 10:00 h v areáli lodenice v Štúrove organizuje Predsedníctvo MO APVV Štúrovo "posedenie pri guláši". Suroviny zabezpečí vedenie a preto žiadame každého člena MO APVV Štúrovo, aby najneskôr do 18.5.2019 dal záväzne na vedomie, či sa zúčastní alebo nezúčastní uvedenej akcie. Každý môže doniesť také občerstvenie (nápoje), aké uzná za vhodné.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo