2024

Členská schôdza 2024
Dňa 25.1.2024 sa o 15:00 h konala, v Hotelovej akadémii Košice, členská schôdza MO APVV Košice spojená so spoločenským posedením. Na akcii sa zúčastnilo 214 členov a 6 hostí (zástupca riaditeľa OR PZ Košice-okolie, predsedníčka Krajskej rady OZP v SR na KR PZ v Košiciach, posudková lekárka pre KR PZ v Košiciach a Prešove, vedúci územnej úradovne IPA Košice, zástupca SOŠ PZ v Košiciach a zástupca KEÚ pracovisko Košice). Ospravedlnili sa riaditeľ KR PZ v Košiciach, riaditelia OR PZ v Košiciach, OR PZ Košice- okolie z dôvodu konania celoslovenského aktívu Prezidenta PZ a riaditeľ Centra podpory MV SR Košice. Na stretnutí boli slávnostne odovzdané jubilantom pamätné listy prezidenta APVV a Plakety za zásluhy o rozvoj Policajného zboru, ktoré na návrh predsedu miestnej organizácie udelil Prezident Policajného zboru, resp. minister vnútra  (tieto odovzdal predseda spolu so zástupcom riaditeľa OR PZ Košice-okolie). Uznesenie z členskej schôdze je zverejnené na informačnej tabuli MO APVV Košice v priestoroch čakárne na hlavnom vchode KR PZ v Košiciach.

2023

Stretnutie jubilantov pri príležitosti Osláv Dňa polície
Po dvojročnej prestávke (COVID-19) sa v tomto roku konalo, dňa 15.6.2023 pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru, stretnutie vybraných členov Miestnej organizácie APVV Košice s vrcholovým  manažmentom útvarov Policajného zboru so sídlom v Košiciach. Na stretnutie boli pozvaní tí členovia MO APVV, ktorí v tomto roku oslávili resp. oslávia okrúhle životné jubileá t.j. 50, 60,70,71,72,73 až 91, ktoré v tomto roku oslávil najstarší člen (PaedDr. Mikuláš Michalko). Akcie sa zúčastnilo 90 členov a 6 hostí. V príhovore vystúpili predseda MO APVV a spolu so zástupcom riaditeľa OR PZ Košice – okolie boli pri príležitosti oslavy 70. 80. a 90. výročia narodenia, odovzdané Pamätné listy, ktoré pri tejto príležitosti udelil prezident APVV. Okrem toho boli odovzdané ocenenia, ktoré na návrh prezidenta APVV udelil ešte v roku 2021 a 2022 prezident PZ a minister vnútra SR (Plaketa za zásluhy o rozvoj PZ). Aj v tomto roku bola úroveň stretnutia veľmi dobrá, posedenie prebehlo v neformálnom ale vo veľmi priateľskom ovzduší.

Členská schôdza 2023
Dňa 26.1.2023 sa o 15:00 h konala, v Hotelovej akadémii Košice, členská schôdza MO APVV Košice spojená so spoločenským posedením.
Na akcii sa zúčastnilo 208 členov a 7 hostí (riaditeľ OR PZ v Košiciach, riaditeľ OR PZ Košice - okolie, predsedníčka krajskej rady OZP v SR na KR PZ v Košiciach, posudková lekárka pre KR PZ v Košiciach a Prešove, vedúci územnej úradovne IPA Slovakia Košice, zástupca riaditeľa odboru KEÚ PZ pracovisko Košice a zástupca SOŠ PZ v Košiciach). Ospravedlnili sa riaditeľ KR PZ v Košiciach a Centra podpory MV SR Košice. Na stretnutí boli slávnostne odovzdané jubilantom pamätné listy prezidenta APVV a Plakety za zásluhy o rozvoj Policajného zboru, ktoré na návrh predsedu miestnej organizácie udelil Prezident Policajného zboru, resp. minister vnútra  (tieto odovzdal predseda spolu riaditeľmi OR PZ v Košiciach a Košice-okolie).

2022

X. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole  a malokalibrovej pušky o pohár predsedu MO APVV Košice
Dňa 12. 9. 2022 sa uskutočnil v Streleckom klube Podhradová na Kavečianskej ulici v Košiciach  X. jubilejný ročník súťaže členov MO APVV Košice v streľbe z veľkokalibrovej pištole a VIII. ročník v streľbe z malokalibrovej pušky (malorážka) o putovný pohár predsedu. Akcia mala veľmi dobrú úroveň, prialo nám aj počasie a nechýbalo ani občerstvenie. Strieľalo sa z krátkych guľových zbraní rôzneho kalibru na terč umiestnený vo vzdialenosti 25 metrov a samostatne z malorážky na terč umiestnený vo vzdialenosti 50 metrov. Hlavným rozhodcom bol Ing. Hruška.
V obidvoch kategóriách získali víťazi putovný pohár, prvý traja vecné ceny a všetci súťažiaci aj diplom za účasť.

Členská schôdza 2022
Dňa 17.6.2022 sa o 15:00 h konala v Hotelovej akadémii Košice členská schôdza MO APVV Košice spojená s posedením. Na akcii sa zúčastnilo 171 členov a 6 hostí (riaditeľ KR PZ v Košiciach, zástupca riaditeľa KR PZ v Košiciach, riaditeľ OR PZ v Košiciach, riaditeľ OR PZ Košice - okolie, predsedníčka krajskej rady OZP v SR na KR PZ v Košiciach a posudková lekárka pre KR PZ v Košiciach a Prešove). Na členskej schôdzi bolo po skončení 4 ročného volebného obdobia zvolené nové predsedníctvo a revízor. Boli odovzdané jubilantom pamätné listy prezidenta APVV a Plakety za zásluhy o rozvoj Policajného zboru, ktoré na návrh predsedu MO udelil Prezident Policajného zboru (tieto odovzdal riaditeľ KR PZ v Košiciach.

2021

 

2020

Členská schôdza 2020
Dňa 23.1.2020 sa o 15:00 h konala členská schôdza MO Košice spojená so spoločenským posedením. Na akcii sa zúčastnilo 318 členov a 9 hostí. Na stretnutí boli odovzdané jubilantom pamätné listy prezidenta APVV.

2019

Prijatie ocenených VD riaditeľom KR PZ v Košiciach
Prezident APVV, na základe návrhov z MO APVV Košice a Klubu príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov, pri príležitosti osláv Dňa polície, predložil riaditeľovi KR PZ v Košiciach návrh na udelenie ocenenia MV SR (Plaketa za zásluhy o rozvoj Policajného zboru) tým členom, ktorí v tomto roku oslávili sedemdesiatku. Prezident Policajného zboru akceptoval návrh riaditeľa KR PZ v Košiciach plk. JUDr. Radoslava Fedora a udelil toto ocenenie 7. členom MO APVV Košice a 3. členom Klubu príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov.


Súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole a malokalibrovej pušky
Dňa 5. 9. 2019 sa uskutočnil, na strelnici v Nižnej Hutke už IX. ročník súťaže členov MO APVV Košice v streľbe z veľkokalibrovej pištole a VII. ročník v streľbe z malokalibrovej pušky (malorážka) o putovný pohár predsedu. Akcia mala veľmi dobrú úroveň, prialo nám aj počasie a nechýbalo ani občerstvenie. Strieľalo sa z krátkych guľových zbraní rôzneho kalibru na terč umiestnený vo vzdialenosti 25 metrov a samostatne z malorážky na terče umiestnené vo vzdialenosti 25 metrov. Hlavným rozhodcom bol Ing. Ľudovít Lippai, ktorému patrí poďakovanie aj za vytvorenie podmienok a prenájom strelnice.


Stretnutie jubilantov pri príležitosti Osláv Dňa polície
Tak ako každý rok aj v tomto roku sa dňa 20. júna 2019, pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru, v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach, konalo stretnutie vybraných členov Miestnej organizácie APVV Košice s vrcholovým manažmentom KR PZ v Košiciach (riaditelia odborov a samostatných oddelení), riaditeľom OR PZ v Košice a OR PZ Košice - okolie, zástupcami SOŠ PZ Košice, útvarov Prezídia PZ a MV SR dislokovaných v Košiciach a ďalšími.


Členská schôdza 2019
Dňa 31.1.2019 sa o 15:00 h konala členská schôdza MO Košice spojená so spoločenským posedením. Na akcii sa zúčastnilo 322 členov a 8 hostí. Na stretnutí boli odovzdané aj ocenenia a pamätné listy prezidenta APVV a predsedu MO jubilantom. Posedenie spestril a spríjemnil aj spevácky folklórny súbor Lingov.

2018

Prijatie riaditeľom KR PZ v Košiciach
MO Košice pri príležitosti osláv Dňa polície, každoročne organizuje stretnutie svojich členov - oslávencov s funkcionármi útvarov PZ a MV SR dislokovaných v meste Košice. Pri tejto príležitosti boli prezidentom APVV riaditeľovi KR PZ v Košiciach navrhnutí členovia MO, ktorí v tomto roku oslávili sedemdesiatku, na udelenie ocenenia MV SR (Plaketa za zásluhy o rozvoj PZ). Prezident PZ akceptoval návrh riaditeľa KR PZ v Košiciach a udelil toto ocenenie 6. členom našej MO.


Súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole a malokalibrovej pušky
Dňa 14.9.2018 sa uskutočnil na strelnici v Nižnej Hutke už VIII. ročník súťaže členov MO Košice v streľbe z veľkokalibrovej pištole a VI. ročník v streľbe z malokalibrovej pušky (malorážky) o pohár predsedu. Pištoľ: 1.JUDr. Vladimír Volčko - 93 bodov, 2. Mgr. Miroslav Dzurik - 90 bodov, 3. Pavol Ďordik - 90 bodov. Puška: 1. Pavol Ďordik - 90 bodov, 2. JUDr. Vladimír Volčko - 79 bodov, 3. Mgr. Miroslav Dzurik - 47 bodov.


Oslavy Dňa polície
Tak ako každý rok aj v tomto roku sa dňa 21.6.2018, pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru, v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach, konalo stretnutie členov MO Košice s vrcholovým manažmentom KR PZ v Košiciach (riaditelia odborov a samostatných oddelení), riaditeľom OR PZ v Košice a OR PZ Košice - okolie, zástupcami SOŠ PZ Košice, útvarov Prezídia PZ a MV dislokovaných v Košiciach, prezidentom Slovenskej sekcie IPA a ďalšími.


Členská schôdza
Dňa 1.2.2018 sa konala členská schôdza MO Košice spojená so spoločenským posedením. Na akcii sa zúčastnilo 339 členov a 9 hostí (zástupcovia KR PZ v Košiciach, OR PZ Košice, OR PZ Košice - okolie, výkonných pracovísk Prezídia PZ a MV SR v Košiciach, SOŠ PZ v Košiciach, KR OZP v SR, Športového klubu polície Košice, Územnej úradovne IPA Košice, Zdravotného strediska KR PZ v Košiciach a ďalší).

2017

Stretnutie oslávencov
MO Košice každoročne organizuje stretnutie oslávencov - jubilantov, ktorí oslávili alebo oslávia v príslušnom roku okrúhle životné jubielum - 50,55,60,65,70,71,72,73 ... pri príležitosti osláv Dňa polície s funkcionármi útvarov PZ a MV SR dislokovaných v meste Košice. Prezident PZ akceptoval návrh riaditeľa KR PZ v Košiciach a udelil 5 členom MO Košice ocenenie - Plaketa za zásluhy o rozvoj Policajného zboru, ktoré fyzicky odovzdal oceneným dňa 13.9.2017.


Súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole
Dňa 8.9.2017 sa uskutočnil na strelnici v Nižnej Hutke už VII. ročník súťaže členov MO APVV Košice v streľbe z veľkokalibrovej pištole a V. ročník v streľbe z malokalibrovej pušky (malorážka) o putovný pohár predsedu. Pištoľ: 1. Mgr. Miroslav Dzurik - 95 bodov, 2. Pavol Ďordik - 93 bodov, 3. Ing. Ľudovít Lippai - 92 bodov. Puška: 1. Pavol Ďordik - 87 bodov, 2. JUDr. Vladimir Volčko, 3. Ing. Ján Belák - 77 bodov.


Oslavy Dňa polície a posedenie pri guláši
Dňa 15.6.2017 sa pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach, konalo stretnutie členov MO s vrcholovým manažmentom KR PZ v Košiciach, OR PZ Košice, OR PZ Košice - okolie, SOŠ PZ Košice, útvarov Prezídia PZ a MV SR dislokovaných v Košiciach, OZP v SR, Slovenskej sekcie IPA, viceprimátora mesta Košice a ďalších. Jednou zo sprievodných akcii bolo aj posedenie pri guláši, ktoré sa konalo 16.6.2017 v areáli OLYMPIA v Košiciach.


Členská schôdza
Dňa 26.1.2017 sa o 15:00 konala členská schôdza MO Košice. Na akcii sa zúčastnilo 329 členov a 11 hostí (zástupcovia KR PZ v Košiciach, OR PZ Košice, OR PZ Košice - okolie, výkonných pracovísk Prezídia PZ a MV SR v Košiciach, SOŠ PZ v Košiciach, KR OZP v SR, Športového klubu polície Košice, Územnej úradovne IPA Košice, Zdravotného strediska KR PZ v Košiciach, magistrátu mesta Košice a ďalší).

2016

Súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole
Dňa 2.9.2016 sa uskutočnil na strelnici v Nižnej Hutke už VI. ročník súťaže členov MO Košice v streľbe z krátkej guľovej zbrane a IV. ročník v streľbe z malokalibrovej pušky o putovný pohár predsedu. Pištol: 1. JUDr. Vladimír Volčko - 96 bodov, 2. Pavol Ďordík - 95 bodov, 3. Ing. Ľudovít Lippai - 90 bodov. Puška: 1. Pavol Ďordík - 91 bodov, 2. JUDr. Vladimír Volčko - 83 bodov, 3. Ing. Milan Bujaloš - 77 bodov.


Oslavy Dňa polície a súťaž vo varení guláša
Dňa 16.6.2016 sa pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach konalo stretnutie členov MO Košice s vrcholovým manažmentom KR PZ Košice, OR PZ Košice, OR PZ Košice-okolie, SOŠ PZ Košice atď. Jednou zo sprievodných akcii bol v poradí už piaty ročník súťaže 3 členných družstiev vo varení guláša o pohár predsedu MO Košice. Akcia sa konala 17.6.2016 v areáli Olympia v Košiciach.


Členská schôdza
Dňa 28.1.2016 sa konala členská schôdza MO Košice spojená so spoločenským posedením. Na schôdzi sa zúčastnilo 333 členov a 16 hostí (zástupcovia KR PZ v Košiciach, OR PZ Košice, OR PZ Košice-okolie, výkonných pracovísk Prezídia PZ a MV v Košiciach atď). Na schôdzi sa zúčastnil aj prezident APVV.

2015

Súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole
Dňa 18.9.2015 sa uskutočnil na strelnici v Nižnej Hutke už 5. ročník súťaže členov MO Košice v streľbe z krátkej guľovej zbrane o putovný pohár predsedu a 3. ročník v streľbe z malokalibrovej pušky (malorážka). Umiestnenia: Kártka guľová zbraň: 1. Pavol Ďordik, 2. JUDr. Vladimir Volčko, 3. Mgr. Miroslav Dzurik. Malorážka: 1. Pavol Ďordik, 2.Mgr.Miroslav Dzurik, 3. JUDr. Vladimír Volčko.


Úspech nášho člena
V dňoch 26.7.-8.8.2015 sa konali 16. majstrovstvá sveta vo vodnom péle v Kazani. Tohtoročné MS boli výnimočné tým, že sa po prvýkrát spájali s elitným svetvým šampionátom, ktorý predchádzal pretekaniu aj veteránskych plavcov. Slovensko malo zastúpenie aj v kategórii "Masters 65+", kde naši veteráni získali zlaté medaily a získali titul majstrov sveta v tejto kategórii. Jedným z členom družstva bol aj náš člen MO APVV Košice Ing. Ladislav Szelley.


Súťaž vo varení guláša
Dňa 19.6.2015 sa konal už štvrtý ročník súťaže 3 členných družstiev vo varení guláša o pohár predsedu MO Košice. Zvíťazilo družstvo v zložení JUDr. Vladimír Volčko, JUDr. Jozef Tóth a Ladislav Lehotský, ktorí nás budú reprezentovať aj na krajskej súťaži.


Oslavy Dňa polície
Dňa 18.6.2015 sa pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach konalo stretnutie členov MO Košice s vrcholovým manažmentom KR PZ v Košiciach, OR PZ Košice, OR PZ Košice-okolie a ďalších. Akcie sa zúčastnilo 96 členov a 24 hostí.


Členská schôdza
Dňa 29.1.2015 sa o 15:00 konala členská schôdza MO APVV Košice spojená so spoločnekým posedením. Na schôdzi sa zúčastnilo 331 členov a 19 hostí.

2014

Súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole a malokalibrovej pušky
Dňa 9.9.2014 sa uskutočnil na strelnici v Nižnej Hutke už 4. ročník súťaže členov MO Košice v streľbe z krátkej guľovej zbrane o putovný pohár predsedu a 2. ročník v streľbe z malorážky.


3. ročník súťaže vo varení guláša
20.6.2014 - 3. ročník súťaže 3 členných družstiev vo varení guláša na futbalovom štadióne v Košiciach-Barci.


Oslavy Dňa polície v Košiciach
Dňa 18.6.2014 sa pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru konalo stretnutie členov MO Košice s vrcholovým manažmentom KR PZ v Košiciach.


Členská schôdza
Dňa 16.1.2014 sa o 15:00 hod. konala členská schôdza spojená so spoločenským posedením.

2013

Súťaž v streľbe z krátkej guľovej zbrane ľubovoľný kaliber a malorážky
Dňa 30.9.2013 sa uskutočnil na strelnici v Nižnej Hutke už 3.ročník súťaže členov MO Košice v streľbe z krátkej guľovej zbrane o putovný pohár predsedu a 1.ročník v streľbe z malorážky.


Ocenení členovia MO Košice
Dňa 1.7.2013 pri príležitosti Osláv Dňa polície boli udelené ocenenia MV SR našim členom: M.Horvát, JUDr. J.Krupár, JUDr. V.Kaleja, D.Mizera, Š.Minďák, M.Petruš.


Oslavy Dňa polície
Dňa 19.6.2013 sa pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach konalo stretnutie členov MO Košice.


Členská schôdza
Dňa 31.1.2013 sa konala členská schôdza v priestoroch Hotelovej akadémie v Košiciach.

2012

Súťaž v streľbe o putovný pohár predsedu - 2. ročník
Dňa 7.9.2012 sa uskutočnil na strelnici v Nižnej Hutke už 2.ročník súťaže členov MO Košice v streľbe z krátkej guľovej zbrane.


I. ročník súťaže vo varení gulášu
MO APVV Košice pripravila I. ročník krajskej súťaže vo varení gulášu pre MO APVV v Košickom kraji.


Oslavy Dňa polície
Dňa 27.6.2012 sa pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach konalo stretnutie členov MO APVV Košice s hosťami.


Členská schôdza
26.1.2012 - členská schôdza MO Košice

2011

Súťaž v streľbe o putovný pohár predsedu - 1. ročník
Dňa 4.10.2011 sa uskutočnila na strelnici v N. Hutke súťaž členov MO Košice v streľbe z krátkej guľovej zbrane o putovný pohár predsedu.


Oslavy Dňa polície v Košiciach
Dňa 11. júla 2011 sa pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru konalo stretnutie členov MO APVV Košice s vedením KR PZ Košece, OR PZ Košice, OR PZ Košice-okolie, SOŠ PZ, útvarov Prezídia PZ dislokovaných v Košiciach, ŠKP Košice a ďalších.


Členská schôdza
Dňa 27.1.2011 sa konala členská schôdza MO APVV Košice spojená so spoločenským posedením za účasti 301 členov a 6 hostí.

2010

Oslavy Dňa polície
Dňa 25.6.2010 sa pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru konalo stretnutie členov MO s funkcionármi KR PZ v Košiciach, OR PZ Košice a Košice-okolie, SOŠ PZ, ŠKP v Košiciach a ďalších.


Členská schôdza
27.1.2010 - členská schôdza MO APVV Košice spojená so spoločenským posedením, kde svojím programom zaujala folklórna seniorská spevácka skupina Škvarkari.

2009

Oslavy Dňa polície
Dňa 26.6.2009 sa pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru konala slávnostná večera v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach.


Členská schôdza
22.1.2009 - uskutočnila sa členská schôdza MO Košice so spoločenským posedením.

2008

Oslavy Dňa polície
28.6.2008 - slávnostná večera pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru.