INFORMÁCIA

     Odbor zdravotníctva sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR môže na základe návrhu ošetrujuceho lekára poskytnúť kúpeľnú starostlivosť ako službu sociálneho zabezpečenia podľa §70 zákona č.328/2002 Z.z.:
·  príslušníkovi Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a horskej záchrannej služby,
·  poberateľovi výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil vek 55 rokov alebo jeho služobný pomer trval najmenej 30 rokov,
·  poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku,
·  policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil zo zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, pričom mu nebol priznaný invalidný výsluhový dôchodok,
·  veteránovi protikomunistického odboja.
     Kúpeľnou starostlivosťou sa rozumie zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach určených útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva. Kúpeľná starostlivosť sa poskytuje najmä v kúpeľno-liečebných a rehabilitačných zariadeniach MV SR:
·  kúpeľno-liečebný ústav ARCO v Trenčianskych Tepliciach,
·  kúpeľno-rehabilitačný ústav BYSTRÁ v Liptovskom Jáne,
·  kúpeľno-liečebný ústav DRUŽBA v Bardejovských kúpeľoch.
     Žiadateľ o kúpeľnú starostlivosť zasiela "Návrh na kúpeľnú starostlivosť" vystavený svojim ošetrujúcim lekárom príslušnému posudkovému lekárovi:
·  príslušník podľa miesta výkonu služby,
·  poberateľ dôchodku zo sociálneho zabezpečenia MV SR podľa miesta trvalého bydliska:
MUDr. Katarína Ježková, posudkový lekár MV SR, Bratislavský a Nitriansky kraj, poštová adresa: Odbor zdravotníctva SPSČaOÚ MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, sídlo: Gunduličova 2
MUDr. Pavol Poláček, posudkový lekár MV SR, Trenčiansky a Trnavský kraj, poštová adresa: Odbor zdravotníctva SPSČaOÚ MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, sídlo: Gunduličova 2
MUDr. Lukáš Brezina, posudkový lekár MV SR, Banskobystrický a Žilinský kraj, adresa: Okružná 19, 974 86 Banská Bystrica
MUDr. Eva Poradová, posudkový lekár MV SR, Košický a Prešovský kraj, adresa: Kuzmányho 8, 041 02 Košice
    
Na základe "Návrhu na kúpeľnú starostlivosť" vystaveného ošetrujúcim lekárom, príslušný posudkový lekár MV SR pridelí žiadateľovi kúpeľnej starostlivosti poukaz na kúpeľnú starostlivosť.
     V prípade, že ochorenie alebo úraz s následnou indikovanou kúpeľnou liečbou vznikli v priebehu roka, odbor zdravotníctva sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR akceptuje aj návrhy na kúpeľnú starostlivosť zaslané posudkovým lekárom aj priebežne po celý rok.

     Pri výbere sa riadi najmä:
·  Indikačným zoznamom, ktorý je prílohou č.6 zákona č.577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov,
·  zdravotnou naliehavosťou a závažnosťou ochorenia,
·  vekom, dĺžkou výkonu štátnej služby,
·  služobným zaťažením,
·  predpokladom úspešnosti kúpeľnej starostlivosti vzhľadom na zlepšenie alebo stabilizáciu zdravotného stavu žiadateľa.
     Cestovné náklady pri kúpeľnej starostlivosti sa NEUHRÁDZAJÚ.
     Upozornenie o zmenách v poskytovaní kúpeľnej starostlivosti od 1.5.2014: (zákon č. 80/2013 Z.z. - novela z.č.328/2002 Z.z.) :
a)   Poukaz na kúpeľnú starostlivosť príslušníkovi PZ, HaZZ a HZS a poberateľovi dôchodku z výsluhového zabezpečenia sa poskytuje bezodplatne.
b)   Kúpeľná starostlivosť sa neposkytuje v roku, v ktorom vznikol nárok na kúpeľnú starostlivosť poskytovanú a plne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia.
c)
Kúpeľná starostlivosť sa neposkytne v období troch za sebou idúcich rokov osobe, ktorá bezdôvodne nenastúpi na poskytnutú kúpeľnú starostlivosť alebo bezdôvodne predčasne ukončí kúpeľnú starostlivosť.


Sprevádzanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na kúpeľnej starostlivosti

     Žiadateľovi o kúpeľnú starostlivosť poskytuje MV SR sprievodcu na pobyt, ak to v návrhu na  kúpeľnú starostlivosť odporúča lekár, ktorý návrh vystavil.
     Posudkový lekár skontroluje návrh a preskúma, či nie sú kontraindikácie   kúpeľnej starostlivosti, uvedené v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť, ktorý je  prílohou č. 6 zákona č. 577/2004 Z. z. (napr. demencia,  epilepsia, srdcovocievne zlyhávanie, závislosť na alkohole, psychózy, pomočovanie a ďalšie). Následne  sprievodcu  na pobyt odsúhlasí alebo neodsúhlasí, čo písomne potvrdí na návrhu.
     Odsúhlasenému  sprievodcovi (doprovodu) hradí MV SR 10,00 EURO na každý deň pobytu, ostatné náklady z ceny pobytu si sprievodca hradí.
     V prípade neodsúhlasenia sprievodcu (doprovodu), si sprievodca hradí pobyt ako samoplatca.
     Kúpeľné ústavy MV SR disponujú bezbariérovým prístupom, ubytovaním i procedúrami.