Predsedníctvo  MO APVV Trnava  zvoláva v súlade s  čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 17. júna 2021 so začiatkom o 14:00 h v priestoroch vinárne Jašter v Hlohovci. Na schôdzi bude, po skončení volebného obdobia, volené nové predsedníctvo a riešené aj preregistrovanie niektorých členov do prípadne novovznikajúcej miestnej organizácie.

Program schôdze:

1, Prezentácia, uhradenie členských príspevkov na rok 2021 (odovzdanie známok).
2, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a chválenie programu.
3,
Voľba členov návrhovej a volebnej komisie a overovateľa zápisnice.
4,
Správa zo zasadnutia XV. kongresu APVV.
5,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Trnava za rok 2020 a vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z ostatnej členskej schôdze.
6, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2020 a stave členskej základne.
7, Správa o výsledkoch revízie, hospodárenia a kontrolnej činnosti revízora MO APVV v roku 2020.
8, Informácia o žiadostiach niektorých členov o preregistráciu do novovznikajúcej miestnej organizácie.
9,
Voľba predsedu a členov predsedníctva MO APVV a voľba revízora MO APVV.
10,
Návrh plánu činnosti na rok 2021.
11,
Návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2021.
12, Diskusia
13, Prijatie uznesenia a záver.

Jozef Durák
predseda MO APVV Trnava


      Vzhľadom na pretrvávajúci stav nákazy Kovid-19 sa členská schôdza pravdepodobne v stanovenom termíne (ako zvyčajne) konať nebude. Konanie členskej schôdze Vám bude včas oznámené. Pokiaľ sa týka platenia členských príspevkov, skontaktujte sa prosím s predsedom MO na mobile 0944 978013, aby sa členské podarilo vyzbierať do konca marca 2021.

Jozef Durák
predseda MO APVV Trnava


      Oznamujem všetkým členom MO APVV Trnava, že dňa 4. septembra 2020 o 13:00 h sa bude konať akcia na strelnici-Štrky v Trnave spojená so súťažou v streľbe zo služobnej zbrane a posedením členov MO pri dobrom guláši. Svoju účasť zasielajte na mobil 0944 978013.

Jozef Durák
predseda MO APVV Trnava


 "Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".

     Predseda MO APVV Trnava oznamuje svojím členom, že v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV zvoláva členskú schôdzu na deň 20. marca 2020. Táto sa bude konať o 14:00 h vo vinárni "Jašter" v Hlohovci. Svoju účasť potvrďte SMS správou v znení: ÁNO alebo NIE na mobil 0944 978013.
     Teším sa na Vašu účasť.

Jozef Durák
predseda MO APVV Trnava


      Oznamujem všetkým členom MO APVV Trnava, že dňa 13. decembra 2019 o 15:00 h sa bude konať stretnutie na vianočných trhoch v Trnave. Zraz je pri divadle. Členovia sa môžu prihlásiť aj s manželkami alebo vnúčatami.

Jozef Durák
predseda MO APVV Trnava