Predsedníctvo MO APVV Michalovce pozýva svojich členov a osoby konajúce v prospech APVV k tradičnému posedeniu pri guľáši v rekreačnej oblasti Furmanovo nad obcou Staré, ktoré sa uskutoční v sobotu, dňa 28. septembra 2019 so začiatkom o 10:00 h. Na posedení budú prednesené úlohy a závery zo XIV. kongresu APVV. Svoju účasť z dôvodu zabezpečenia stravy a občerstvenia nahláste kontaktným členom predsedníctva, alebo predsedovi MO do 22.9.2019.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 1.6.2019 sa v obci Ladomírov uskutočnila súťaž piatich trojčlenných družstiev MO APVV Michalovce vo varení guľášov, na ktorej sa ako člen poroty zúčastnil aj riaditeľ Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Schengenského priestoru v Sobranciach plk. Mgr. Gliganič, ktorý si prevzal vecný dar k 45. výročiu  jeho jubilea. Hlavného porotcu tvoril šéfkuchár reštaurácie v obci p. Jurčišin, ktorý obdržal aj čapicu predsedu MO APVV Michalovce s logom APVV. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Predseda MO APVV Michalovce oznamuje členom MO, ktorí v minulosti slúžili v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach, že ich riaditeľ ÚPZC pozýva na Memoriál Rastislava Uporského, ktorý sa uskutoční v sobotu, dňa 25. mája 2019 so začiatkom o 10:00 h na strelnici v obci Dvorianky. Svoju účasť nahláste predsedovi MO do 22.5.2019. Program akcie viď tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


       Predsedníctvo MO APVV Michalovce zvoláva svojich členov k súťaži trojčlenných družstiev vo varení guľášov, ktorá sa uskutoční dňa 1. júna 2019 (sobota) so začiatkom o 10:00 h na nádvorí Obecného úradu Ladomírov.
     Prezentácia súťažiacich družstiev sa vykoná o 9:30 h, aby mali dostatočný časový priestor k prevzatiu si tovaru a rozloženiu kotlíkov, nádob a náčinia. Organizátor zabezpečí po 1,5 kg čerstvého mäsa, ako aj zemiaky a cibuľu podľa požiadaviek vedúcich družstiev. Ingrediencie si zabezpečí každé družstvo samostatne. Porotu budú tvoriť šéfkuchár a kuchár protiľahlej reštaurácie a jeden z pozvaných hostí. Pre všetkých zúčastnených bude podané občerstvenie a taktiež guľáš, ktorý nám aj tento rok pripraví rodina Paľová. V prípade priaznivého i nepriaznivého počasia nám budú k dispozícii aj vnútorné priestory kultúrneho domu. Z dôvodu materiálneho zabezpečenia svoju účasť i počty a zloženie súťažiacich družstiev nahláste predsedovi MO APVV Michalovce na mobilné číslo 0908 215800 najneskôr do 28.5.2019.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi
MO APVV Michalovce a Despatch Riders Slovakia
 


       Dňa 23.3.2019 sa po pietnej spomienke na počesť 17. výročia tragickej udalosti na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, pri ktorej v službe zahynuli plk. in memoriam JUDr. Ján Paľo a čatár in memoriam Ján Mandičák, uskutočnil IV. ročník Memoriálu Jána Paľa - súťaž v stolnom tenise jeho rodinných príslušníkov a členov MO APVV Michalovce a Trebišov. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


      Novo zvolené predsedníctvo MO APVV Michalovce oznamuje svojim členom, členom MO Trebišov, osobám konajúcim v prospech APVV i záujemcom, že štvrtý ročník memoriálu na pamiatku plk. JUDr. Jána Paľa in memoriam - súťaž v stolnom tenise policajtov vo výslužbe a rodinných príslušníkov zosnulého sa uskutoční v sobotu dňa 23. marca 2019 od 13:00 h v telocvični VII. ZŠ na ulici Krymská 5 v Michalovciach.

Program:

1, zraz o 12:00 h na verejnom cintoríne v Michalovciach,
2, vykonanie pietnej spomienky a uloženie vencov k hrobu (ide o 17. výročie tragickej udalosti),
3, uloženie venca k hrobu plk. JUDr. Valenta Holdu (bývalý náčelník OS ZNB Michalovce),
4, presun záujemcov a účastníkov súťaže do areálu VII. ZŠ v Michalovciach,
5, vykonanie štvrtého ročníka memoriálu v stolnom tenise,
6, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie vecných cien,
7, posedenie s rodinnými príslušníkmi nebohého spojené s občerstvením.

     K dispozícii bude telocvičňa, v ktorej môžeme využiť štyri tenisové stoly a jedáleň za účelom posedenia a podania občerstvenia. Počty záujemcov i súťažiacich prosím nahlásiť na kontaktný mobil 0908 215800 najneskôr do 20.3.2019 za účelom rozpisu súťažiacich, prípravy stolov v telocvični, ako aj zabezpečenia stravy a občerstvenia.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


       Dňa 2.3.2019 sa konala členská schôdza MO APVV Michalovce za účasti prezidenta APVV JUDr. Gluškova a člena prezídia, zároveň predsedu novo vzniknutej MO APVV Trebišov JUDr. Pidu. Pozvanie mimo iných hostí prijal aj riaditeľ ÚPZC Sečovce pplk. JUDr. Semjan PhD. Po vyhodnotení úloh bola podpísaná zmluva s motorkárskym klubom bezpečnostných zložiek a záchranných zborov SR. Novo zvolené predsedníctvo MO vytýčilo úlohy na ďalšie obdobie. Pred posedením boli oslávencom odovzdané pamätné listy a vecné dary. Traja noví členovia si z rúk prezidenta APVV prevzali členské preukazy. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


      Predseda MO APVV Michalovce oznamuje svojim členom MO a Prezídiu APVV, že v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 2. marca 2019 so začiatkom o 10:00 h v reštaurácii Aztéka v Strážskom. Svoju účasť nahláste na kontaktný mobil 0908 215800 najneskôr do 25.2.2019.

Program:

1, Výber členských príspevkov na rok 2019 a kontrola členských preukazov.
2, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
3, Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice, voľba volebnej komisie.
4, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2018, vyhodnotenie plnenia úloh z členskej schôdze v marci 2018.
5, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2018.
6, Správa revízora o kontrole hospodárenia.
7, Správa o stave členskej základne.
8, Rôzne, informácia o priebehu a záveroch XIII. kongresu APVV, odovzdanie ocenení jubilantom a hosťom.
9, Diskusia.
10, Voľba predsedníctva a revízora MO APVV Michalovce na ďalšie obdobie.
11, Návrh plánu činnosti MO na rok 2019.
12, Návrh čerpania finančných prostriedkov MO na rok 2019.
13, Prijatie uznesenia.
14, Záver, občerstvenie.

     Predsedníctvo MO APVV Michalovce navrhuje toto zloženie predsedníctva na ďalšie obdobie:
predseda - JUDr. Ján Laškody
podpredseda: Miloš Džara, resp. Mgr. Igor Rafaj (za okres Michalovce)
člen-pokladník: Jana Juríková (za okresy Humenné a Medzilaborce)
členovia: Mgr. Miroslav Kacarabčin (za okres Snina), Ing. Emil Kohut (za okres Sobrance)
náhradníci: Mgr. Igor Rafaj, resp. Miloš Džara a Stanislav Ogurčák
revízor: Mgr. Ján Štofila.
     Pripomienky, alebo návrhy k programu a zloženiu nového predsedníctva nahláste predsedovi MO Michalovce do 15.2.2019.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce