Na základe pozvania Despatsch Riders LE MC Slovak republic, spolupracujúceho motorkárskeho združenia, brali dňa 1.6.2024 motorkári MO APVV Michalovce účasť na pietnej spomienke 7. ročníka hasičskej jazdy za tragicky zosnulých príslušníkov HaZZ Prešov. Pri pietnej spomienke sme vzdali hold aj dvom tragicky zahynutým hasičom na D1 v mesiaci máj t.r. Akcia sa vydarila a následne po vykonaní pietnej spomienky pri hroboch v Prešove a Uzovciach, sme prijali pozvanie na pohostenie. Tešíme sa na ďalší ročník. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Na základe pozvania spolupracujúceho Klubu vojakov Michalovce brali účasť dňa 22.5.2024 v športovej aréne Michalovce dve štvorčlenné družstva a predseda MO Michalovce na ich 1. ročníku súťaže v bowlingu. Sponzormi akcie mimo Klubu boli aj Mestský úrad a Matica slovenská. MO MI získalo 3. a 4. miesto. V jednotlivcoch náš čestný člen Dr. Búci získal druhé miesto. Po vykonaní turnaja nasledovalo pohostenie. Akcia mala zdarný priebeh a bude propagovaná aj v televízii Mistral mesta Michalovce. Klubu vojakov i sponzorom ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia z našej i ich strany. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Na základe pozvania MO APVV Trebišov brala MO APVV Michalovce dňa 11.5.2024 v dedine Brezina účasť spoločne s MO APVV Kráľovský Chlmec a ŠKP Trebišov na turnaji súťaže v bowlingu. Naše družstvo získalo zo štyroch družstiev 2. miesto. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 16.3.2024 sa uskutočnilo stretnutie rodiny Paľovej, členov MO APVV Michalovce, Klubu vojakov a JDS Michalovce, IPA Slovakia a motorkárskeho klubu policajtov SR na pietnej spomienke pri hrobe plk. in mem. JUDr. Jána Paľa, ktorú celebroval Mons. Mgr. Bartolomej Juhás, člen MO APVV MI. Následne sa konala zádušná omša za Jána Paľa, čat. in mem. Jána Mandičáka, ktorí zahynuli pri ochrane hraníc dňa 19.3.2002, za zomrelého bývalého predsedu MO MI, neskôr MO Trebišov a člena Prezídia APVV JUDr. Juraja Pidu, ako aj v službe zahynutých policajtov pri výkone služby Nistora, Palackého a ďalších. V závere nás mons. Juhás pohostil občerstvením a guľášom pri príležitosti dožitia jeho 65. rokov veku, kde mu predseda MO odovzdal vecný dar a pamätný list. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Predsedníctvo MO APVV Michalovce oznamuje svojím členom, čestným členom, rodine Paľovej, RHCP Sobrance, IPA Slovakia, Despatsh Rieders Slovak republic, Klubu vojakov Michalovce, ako aj spolupracujúcim organizáciám JDS, že dňa 16. marca 2024 o 13:30 h sa uskutoční pietna spomienka pri hrobe plk. in mem. JUDr. Jána Paľa, ktorú bude celebrovať náš člen, Mons. ThLic. Mgr. Bartolomej Juhás SOB. Po pietnej spomienke sa bude konať v Kostole Seleziánov zádušná omša za JUDr. Paľa, čat. in mem. Mandičáka a bývalého predsedu MO MI, MO TV a člena Prezídia APVV JUDr. Juraja Pidu. Po omši bude nasledovať pohostenie p. Juhása z príležitosti dožitia 65.rokov jeho veku. Počty zúčastnených na akcii, ako aj z dôvodu zabezpečenia stravy u p. Juhása nahláste predsedovi MO do 14.3.2024.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Na základe pozvania Mons. Františka Rábeka, biskupa-ordinára Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, sa zúčastnili dňa 29.2.2024 štyria členovia MO APVV Michalovce na slávnosti 21. výročia vzniku Ordinariátu OS a OZ SR v katedrále sv. Šebastiána, kde bola vykonaná slávnostná omša a poklonenie sa pri pamätníku v službe zahynutých príslušníkov OS a OZ SR. Následne sa konalo v jedálni Akadémie PZ priateľské stretnutie s pohostením, kde sme Mons. Rábekovi odovzdali plaketu MO APVV MI pri príležitosti jeho životného jubilea 75. rokov veku. Na záver obdržal každý účastník 621 stranovú ročenku 2023. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 24.2.2024 sa konala členská schôdza MO Michalovce, ktorej sa mimo členov a čestných členov MO zúčastnili prezident APVV JUDr. Gluškov, podpredseda Zväzu vojakov - Klub Michalovce Ing. Bloščičák, členka JDS a predsedníčka SZPB Zabloudilová, viceprezident IPA Dulin a člen motorkárskeho zväzu Ullrich. Po vyhodnotení úloh z minulého roku boli odovzdané ocenenia členom a čestným členom MO. Po diskusii a schválení úloh na ďalšie obdobie nasledovalo pohostenie. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 23.2.2024 na základe pozvania spolupracujúceho Zväzu vojakov - Klub Michalovce a Jednoty dôchodcov Michalovce a Strážske brali predseda MO, dvaja členovia a čestný člen MO účasť na turnaji v bowlingu jednotlivcov, kde sa absolútnym víťazom stal náš čestný člen Dr. Ladislav Búci. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 3.2.2024 bol predseda MO APVV Michalovce spolu s predstaviteľmi mesta Michalovce, brigády vojakov, podpredsedu JDS a ďalších funkcionárov na výročnej členskej schôdzi Zväzu vojakov - Klub Michalovce a Jednoty dôchodcov Slovenska. Spolupráca s MO Michalovce bola vysoko hodnotená a predsedovi MO bol Radou klubu udelený pamätný list za aktívnu spoluprácu. Predseda MO odovzdal čestné uznania za prácu v APVV predsedovi rady ZV SR MUDr. Dobrovolskému, podpredsedovi Ing. Bloščičákovi, tajomníkovi Ing. Hodáňovi, ako aj spolupracujúcim členom JDS Zabloudilovej, predsedníčke SZPB a jej podpredsedovi Kormaníkovi a členovi Dupaľovi. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Predseda MO APVV Michalovce oznamuje členom a čestným členom MO, Prezídiu APVV a hosťom zo spolupracujúcich organizácii, že v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 24. februára 2024 so začiatkom o 10:00 h v reštaurácii Aztéka v Strážskom. Svoju účasť nahláste predsedovi MO, resp. členom predsedníctva po jednotlivých okresoch z dôvodu objednania stravy najneskôr do 16.2.2024.

Program:

1, Výber členských príspevkov na rok 2024 a kontrola členských preukazov
2, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu
3,
Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
4,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2023, vyhodnotenie plnenia úloh z členskej schôdze v marci 2023
5,
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2023
6,
Správa revízora o kontrole hospodárenia za rok 2023
7,
Správa o stave členskej základne
8,
Rôzne, informácia o priebehu a záveroch XVIII. kongresu APVV, odovzdanie ocenení jubilantom a hosťom
9,
Diskusia
10,
Návrh plánu činnosti MO na rok 2024
11,
Návrh čerpania finančných prostriedkov MO na rok 2024
12,
Prijatie uznesenia
13,
Záver, občerstvenie

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 9.12.2023 sa uskutočnilo posedenie členov MO APVV Michalovce s čestnými členmi Dr. Búcim a Jánom Ivanom, ako aj starostkou obce a administratívnou pracovníčkou obce Ladomírov, pri koncoročnej kapustnici. Akcia sa aj napriek zasneženému počasiu vydarila. Členom MO z okresu Snina ďakujeme za prípravu "rusnáckej" kapustnice a výborného guľášu s knedľami. Všetkým členom APVV v SR v mene nášho kolektívu prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku 2024. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 18.11.2023 usporiadala MO APVV Michalovce súťaž v kolkoch v meste Strážske, kde brali účasť členovia MO Michalovce a Trebišov, IPA Slovakia a Jednota dôchodcov Strážske. Poradie družstiev bolo nasledovné: 1. MO MI 2. MO TV 3. IPA 4. JDS. Najlepší jednotlivec bol MVDr. Ladislav Búci, administrátor MO MI. Víťazné družstva získali poháre a všetci aj diplomy. Po súťaži a jej vyhodnotení sme si posedeli v družnej debate za prítomnosti primátora mesta p. Patrika Magdoška, kde sme si pochutnali na domácich klobáskach a guľáši. Pánovi Jánovi Dupaľovi v mene všetkých ďakujem za prípravu klobás a guľášu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Členovia MO APVV Michalovce a IPA Slovakia brali dňa 11.11.2023 od 11:00 h na základe pozvania Klubu vojakov Michalovce účasť na pietnej spomienke obetiam 1. a 2. svetovej vojny, kde sme uložili vence a zapálili kahance. Po tejto akcii sme sa zúčastnili pietnej spomienky, z príležitosti nedožitých 68. rokov, pri hrobe plk. in mem. JUDr. Jána Paľa, kde príhovor predniesol predseda MO a akciu celebroval náš člen, otec duchovný Bartolomej Juhás. Fotografie z oboch akcií si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Predsedníctvo MO APVV Michalovce pozýva svojich členov k posedeniu pri koncoročnej kapustnici, ktoré sa uskutoční v sobotu, dňa 9. decembra 2023 od 11:00 h v kultúrnom dome obce Ladomírov v okrese Snina. Svoju účasť nahláste kontaktným členom predsedníctva po jednotlivých okresoch, resp. predsedovi MO do 6.12.2023 z dôvodu prípravy stravy a občerstvenia. Budú Vám dodané nové buletiny, kalendáriky ako aj blahopriania k sviatkom a do nového roku. Zároveň bude možnosť vyplatiť a prevziať si známku APVV na rok 2024 v hodnote 14,- euro.
     Tešíme sa na Vašu účasť.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Predsedníctvo MO APVV Michalovce oznamuje svojím členom, členom Jednoty dôchodcov Michalovce/Strážske, Klubu vojakov Michalovce, ako aj členom IPA, že dňa 18. novembra 2023 o 10:00 h usporiadame v kolkárni mesta Strážske súťaž trojčlenných družstiev v kolkoch. Svoju účasť a počty nahláste predsedovi MO MI na mobil 0908 215800 do 15.11.2023 z dôvodu zabezpečenia stravy a občerstvenia.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Na základe pozvania Klubu vojakov Michalovce oznamujem členom MO APVV Michalovce, že dňa 11. novembra 2023 o 11:00 h sa na verejnom cintoríne v Michalovciach uskutoční pietna spomienka obetiam 1. a 2. svetovej vojny. Zraz účastníkov bude o 10.50 hod. pred domom smútku na cintorínskej ulici. Vence zabezpečí predseda MO.
     Po vykonaní akcie sa pri príležitosti nedožitých 68 rokov spolu s rodinou pokloníme pri hrobe plk. in mem. JUDr. Jána Paľa, kde predseda MO prednesie príhovor a celebrovať akciu bude náš člen, otec duchovný Mgr. Bartolomej Juhás. Svoju účasť nahláste predsedovi MO do 10.11.2023 na mobil 0908 215800.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     MO APVV Michalovce usporiadala dňa 29.9.2023 súťaž vo varení guľášov v rekreačnom stredisku Furmanovo nad obcou Staré, ktorej sa zúčastnilo sedem družstiev a to MO Michalovce (3 družstva Michalovce, Snina a Sobrance) a pozvaní hostia: MO APVV Trebišov, IPA Slovakia Košice, Jednota dôchodcov Slovenska Strážske a Klub vojakov Michalovce. Počasie nám prialo, posedeli sme si v družných debatách, ugrilovali sa klobásky a jaterničky a mimo navarených guľášov sme si pochutnali aj na koložvárskej kapuste, ktorú nám pripravil člen predsedníctva MO Trebišov Štefan Roman. Porotu tvorili starosta obce Staré Ing. Michal Berezňanin, podpredseda MO Mgr. Igor Rafaj a čestný člen MVDr. Ladislav Búci. Poradie: 1. IPA Košice, 2. okres Sobrance a 3. okres Snina, ktorí získali poháre. 4. až 7. miesto sa nehodnotilo, no všetky družstva dostali diplomy. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Predsedníctvo MO APVV Michalovce zvoláva svojich členov a spolupracujúce organizácie (MO APVV Trebišov) k súťaži trojčlenných družstiev vo varení guľášov, ktorá sa uskutoční dňa 29. septembra 2023 (piatok) so začiatkom o 10:00 h v rekreačnom stredisku čestného člena MO Jána Ivana "Furmanovo" nad obcou Staré v okrese Michalovce.
     Prezentácia súťažiacich družstiev sa vykoná o 09:30 h, aby družstva mali dostatočný časový priestor k prevzatiu si tovaru a rozloženiu kotlíkov, nádob a náčinia. Organizátor zabezpečí po 1,5 kg čerstvého mäsa, ako aj zemiaky a cibuľu podľa požiadaviek vedúcich družstiev. Ingrediencie si zabezpečí každé družstvo samostatne. Porotu budú tvoriť starosta obce Staré a dvaja z pozvaných hostí. Pre všetkých zúčastnených bude podané občerstvenie a taktiež guľáš predsedníctva MO. V prípade nepriaznivého počasia nám budú k dispozícii vnútorné i vonkajšie priestory hasičskej zbrojnice obce. Z dôvodu materiálneho zabezpečenia svoju účasť i počty a zloženie súťažiacich družstiev nahláste predsedovi MO APVV Michalovce na mobilné číslo 0908 215800, resp. členom predsedníctva podľa okresov najneskôr do 24.9.2023 z dôvodu zabezpečenia ingredencií a občerstvenia. Počas súťaže budú prítomní členovia oboznámení so závermi kongresu APVV. O hudbu a aparatúru sa postará čestný člen Dr. Búci.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 6.5.2023 na základe pozvania MO APVV Trebišov bralo naše družstvo v zložení Mgr. Igor Rafaj, MVDr. Ladislav Búci a Daniel Štefan pod vedením predsedu MO účasť na turnaji v bowlingu v obci Brezina. V jednotlivcoch zvíťazil náš čestný člen Búci a družstvo z piatich družstiev získalo 3. miesto. Atmosféra bola vynikajúca. Ďakujeme predsedovi MO Trebišov JUDr. Pidovi za pozvanie a  jeho členom za bohaté pohostenie. Tešíme sa na odvetu v kolkoch u nás v kolkárni mesta Strážske. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 4.3.2023 za prítomnosti prezidenta APVV JUDr. Gluškova, podpredsedu Zväzu vojakov SR - Klub Michalovce pplk.v.v.Ing. Jozefa Bloščičáka, zástupkyne Jednoty dôchodcov a SZPB Michalovce Anny Zabloudilovej, čestných členov MVDr. Buciho a Jána Ivana sa konala výročná členská schôdza MO APVV Michalovce. Schôdze sa zúčastnilo 40 členov MO. Bolo zvolené staronové predsedníctvo (Mgr. Kacarabčin bol zvolený za ďalšieho podpredsedu a zo zdravotných dôvodov Jany Juríkovej sa stal pokladníkom a zároveň členom predsedníctva Vladimír Harman). Pri príležitosti 15. výročia založenia MO bolo udelených 8 medailí 3. stupňa (4 prezident APVV, 4 predseda MO) a mnoho čestných uznaní za prácu v APVV a pri príležitosti dožitia okrúhleho veku. Po schôdzi nasledovalo pohostenie a občerstvenie. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Na deň 2.3.2023 na základe pozvania Ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka sme prijali pozvanie na 20. výročie vzniku Ordinariátu OS a OZ SR. Účasť brali predseda a členovia MO Michalovce, zároveň i IPA Slovakia JUDr. Ján Laškody, otec duchovný Mgr. Bartolomej Juhás a Štefan Śoóš zo 670 pozvaných hostí (MV SR, MO SR, MS SR, MF SR, duchovní otcovia zo zahraničia a SR). Po svätej omši v katedrále sv. Martina sme sa presunuli na ďalší program do budovy Slovenskej filharmónie. V závere programu sme sa v mene APVV osobne poďakovali Mons. Rábekovi za pozvanie na túto akciu. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Na základe pozvania Zväzu vojakov SR - Klub Michalovce a Jednoty dôchodcov Michalovce prijalo trojčlenné družstvo MO APVV Michalovce (JUDr. Ján Laškody, Mgr. Igor Rafaj a Daniel Štefan) pozvanie na turnaj jednotlivcov v bowlingu. O jeden bod ušlo tretie miesto Mgr. Rafajovi. Po turnaji sa konalo vyhodnotenie a družné posedenie pri pizze. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Na základe pozvania Zväzu vojakov SR - klub Michalovce a Jednoty dôchodcov Slovenska Michalovce bral predseda MO APVV Michalovce účasť na ich členskej schôdzi, kde naša MO bola ocenená medailou k 30. výročiu založenia Klubu vojakov SR Michalovce. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Predseda MO APVV Michalovce oznamuje členom MO a Prezídiu APVV, že v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 4. marca 2023 so začiatkom o 10.00 h v reštaurácii Aztéka v Strážskom. Svoju účasť nahláste predsedovi MO, resp. členom predsedníctva po jednotlivých okresoch z dôvodu objednania stravy najneskôr do 25.2.2023.

Program:

1, Výber členských príspevkov na rok 2023 a kontrola členských preukazov
2,
Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu
3, Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
4,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2022, vyhodnotenie plnenia úloh z členskej schôdze v marci 2022
5,
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2022
6,
Správa revízora o kontrole hospodárenia za rok 2022
7,
Správa o stave členskej základne
8,
Rôzne, informácia o priebehu a záveroch XVII. kongresu APVV, odovzdanie ocenení jubilantom a hosťom
9,
Diskusia
10,
Voľba predsedníctva a revízora MO APVV Michalovce na ďalšie obdobie
11,
Návrh plánu činnosti MO na rok 2023
12,
Návrh čerpania finančných prostriedkov MO na rok 2023
13,
Prijatie uznesenia
14,
Záver, občerstvenie

     Predsedníctvo MO APVV Michalovce navrhuje toto zloženie predsedníctva na ďalšie obdobie:
predseda: JUDr. Ján Laškody
1.
podpredseda: Mgr. Miroslav Kacarabčin (za okres Snina)
2.
podpredseda: Mgr. Igor Rafaj (za okres Michalovce)
členovia: Stanislav Ogurčák (za okresy Humenné a Medzilaborce), Ing. Emil Kohut (za okres Sobrance)
člen - pokladník: Vladimír Harman
revízor: Mgr. Ján Štofila

     Pripomienky, alebo návrhy k programu a zloženiu nového predsedníctva nahláste predsedovi MO MI do 15.2.2023.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 10.12.2022 sa uskutočnila v obci Ladomírov koncoročná kapustnica členov MO APVV Michalovce, jedného čestného člena, dvoch rodinných príslušníčok a nového kandidáta na člena MO. Po kapustnici sa podával guľáš s knedľami, za prípravu ktorých sme sa poďakovali kuchárovi z obce. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.
     Všetkým členom APVV a ich rodinám prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku 2023.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Predsedníctvo MO APVV Michalovce pozýva svojich členov k posedeniu pri koncoročnej kapustnici, ktoré sa uskutoční v sobotu, dňa 10. decembra 2022 od 11:00 h v kultúrnom dome obce Ladomírov v okrese Snina. Svoju účasť nahláste kontaktným členom predsedníctva po jednotlivých okresoch, resp. predsedovi MO do 7.12.2022 z dôvodu prípravy stravy a občerstvenia.
     Tešíme sa na Vašu účasť.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 19.11.2022 usporiadala MO APVV Michalovce súťaž v kolkoch v kolkárni mesta Strážske, v ktorej na základe spolupráce brali účasť dve družstva MO Michalovce a po jednom MO Trebišov, Klub vojakov v zálohe a Jednota dôchodcov Michalovce. Od začiatku panovala veľmi dobrá nálada a skonštatovalo sa, že v spolupráci budeme naďalej pokračovať. Víťazom sa stalo družstvo Jednoty dôchodcov pod vedením pani Borošovej, ktorá sa stala aj absolútnou víťazkou turnaja. Na posedenie ku nám zavítal nový primátor mesta pán Patrik Magdoško. Pánovi Dupaľovi z JDS ďakujem v mene všetkých za prípravu domácich klobások a chutného guľáša.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 17.11.2022 sa o 9:30 h z príležitosti nedožitých narodenín konala pietna spomienka pri hrobe plk. in mem. JUDr. Jána Paľa, ktorý spoločne s čat. in mem. Jánom Mandičákom zahynuli pri výkone služby na slovensko ukrajinskej štátnej hranici dňa 19.3.2002. Účasť mimo rodiny Jána Paľa brali i jeho susedia, členovia MO APVV Michalovce, bývalí kolegovia, ako aj nový primátor mesta Michalovce Mgr. Miroslav Dufinec. Následne sa v kostole Saleziánov konala oslavná omša, po ktorej nasledovalo posedenie zúčastnených osôb.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 11.11.2022 o 11:00 h brali členovia MO APVV Michalovce na základe pozvania spolupracujúceho Klubu vojakov v zálohe účasť na pietnej spomienke obetí 1. a 2. svetovej vojny na mestskom cintoríne v Michalovciach za prítomnosti nového primátora mesta p. Miroslava Dufinca, ktorý po oslovení predsedom MO prisľúbil spoluprácu s našou MO tak, ako to bolo aj za jeho predchodcu p. Viliama Zahorčáka.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 22.10.2022 sa v rekreačnom stredisku Furmanovo nad obcou Staré uskutočnila súťaž vo varení guľášov družstiev MO APVV Michalovce a Jednoty dôchodcov Michalovce. Počasie sa vydarilo, pochutnali sme si najprv na predjedle klobások a jaterníc. V družnej debate nás pohostili "ostrým" oslávenci okrúhlych výročí 55. až 80. rokov. Porotu tvorili starosta obce Staré Ing. Michal Bereznanin, Emília Paľová a Anna Zabloudilová, ktorí rozhodli takto: 1. miesto okres Humenné (Remecký, Ing. Gejguš, Hurčík) 2. miesto okres Snina 3. miesto okres Sobrance 4. a 5. miesto okres Michalovce a Jednota dôchodcov Michalovce. Poháre odovzdal starosta obce a diplomy predseda MO. V družnej debate sme si na uvarených guľášoch pochutnali a ocenili objektívne zhodnotenie poroty. Majiteľovi Furmanova p. Jánovi Ivanovi, čestnému členovi APVV, ďakujeme za poskytnutie areálu, ako aj grilu a plynu na opekanie.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 16.7.2022 na základe pozvania rodiny Mandičákovej, futbalového klubu a starostu obce Remetské Hámre bralo 9 členov MO APVV MI, niektorí s manželkami, či vnúčatami, účasť na 21. memoriáli čat. in mem. Jána Mandičáka, ktorý ako vojak MV SR vyčlenený pre ochranu slovensko ukrajinskej hranice rukou narušiteľa v službe tragicky zahynul s plk. in mem. JUDr. Jánom Paľom dňa 19.3.2002. Naša prvá účasť na tomto futbalovom turnaji mala u občanov obce a prítomných štyroch družstiev futbalistov z okolia a Košíc veľký ohlas a radi prijmeme pozvanie aj na ďalšie ročníky.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Na základe pozvania Despatch Riders LE MC Slovak republic, spolupracujúceho motorkárskeho združenia bezpečnostných a záchranárskych zložiek v službe a výslužbe, spoločne s členmi IPA Slovak sekcion, brali motorkári MO APVV Michalovce dňa 4.6.2022 účasť na pietnej spomienke (hasičskej jazde) 5. výročia tragickej udalosti, pri ktorej zahynuli počas výkonu povolania dvaja príslušníci HaZZ Prešov po páde vrtulníka Letky MV SR. Udalosť sa zasa vydarila aj v menšom počte motorkárov napriek nepriazni počasia, ktoré sa pri jazde z Prešova do Uzoviec umúdrilo.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 21.5.2022 bralo trojčlenné družstvo JUDr. Ján Laškody, Daniel Štefan a Juraj Eštok účasť v súťaži v bowligu v obci Brezina na základe pozvania MO APVV Trebišov, kde sme obsadili 3. miesto.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 13.5.2022 bralo trojčlenné družstvo MO APVV Michalovce v zložení JUDr. Ján Laškody, Peter Bardiovský a Daniel Štefan účasť v súťaži Bowlingu na základe pozvania Klubu vojakov v zálohe Michalovce a Jednoty dôchodcov Michalovce.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 26.3.2022 o 10:00 h sa v reštaurácii Aztéka v meste Strážske konala členská schôdza MO APVV Michalovce, ktorej sa z dôvodu nemoci, ochorenia covidom a iných rodinných záležitosti zúčastnilo 38 zo 67 členov MO a dvaja z troch čestných členov. Hosťami boli pplk. v.v. MUDr. Ján Dobrovolský, predseda Klubu vojakov v zálohe Michalovce a npor. Marián Mitro, predseda IPA Sobrance. Po vyhodnotení dvojročného obdobia a schválení úloh na ďalšie obdobie boli odovzdané ocenenia členom MO a prítomným hosťom. Po schôdzi nasledovalo pohostenie.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 19.3.2022 uplynulo okrúhlych 20 rokov od tragickej udalosti, ku ktorej došlo na štátnej hranici medzi Slovenkou republikou a Ukrajinou. Pri výkone služobných povinnosti tragicky zahynuli plukovník in  mem. JUDr. Ján Paľo a čatár in mem. Ján Mandičák. Ťažko zranený bol vojak Ján Neupauer.
    
Pietnej spomienky, ktorá sa konala na miestach ich večného odpočinku sa zúčastnili rodinní príslušníci, priatelia a zástupcovia Asociácie policajtov vo výslužbe MO Michalovce, člen prezídia APVV JUDr. Juraj Pida, za IPA Slovenská sekcia – viceprezident Peter Dulin, IPA územná úradovňa Sobrance - npor. Marián Mitro,  ako aj členovia klubu DESPATCH RIDERS LE MC Slovak republic, zástupca primátora mesta Michalovce Ing. Jozef Sokologorský a des. armády SR Ján Neupauer.
    
Pri hrobe Jána Paľa i zádušnú omšu v kostole Saleziánov v Michalovciach celebroval Mons. František Rábek, rímskokatolícky biskup a hlavný ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov v SR.
    
Po bohoslužbe boli Mons. Rábekom  odovzdané pozostalým rodinám plakety a des. Neupauerovi, ako aj piatim členom MO APVV medaily sv. Šebastiána III. stupňa za zásluhy o duchovnú službu katolíckym veriacim v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky.
    
Pri hrobe Jána Mandičáka v Remetských Hámroch pietnu spomienku viedol plk. PaedDr. Jozef Paluba, riaditeľ úradu vikariátu MV SR a zástupca biskupa s právami ordinára pre rezort MV SR.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


    Predsedníctvo MO APVV Michalovce oznamuje členom MO, rodine Paľovej a Mandičákovej, RHCP a členom IPA Sobrance ako aj Despatch Rieders Slovak republic, že dňa 19. marca 2022 (sobota) sa o 10.00 hod. a 15.00 hod. uskutočnia pietné spomienky pri hroboch a o 11.00 hod. bude bohoslužba v kostole Saleziánov v Michalovciach za zosnulých plk. in mem. JUDr. Jána Paľa a čat. in mem. Jána Mandičáka, ktorí pred 20. rokmi tragicky zahynuli pri ochrane štátnej hranice. Akciu bude celebrovať Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ v SR.

Program:

Cintorín Michalovce: plk. in memoriam JUDr. Ján Paľo (od 10.00 do 10.30 hod.)
Do 10.00 hod. – príchod na cintorín
10,00 hod. – začiatok 5x úder na nábojnicu
Pieseň Funeral: (prinesenie vencov a kvetov, zapálenie sviec a uloženie na hrob)
Úvodné slovo: predseda MO APVV Michalovce
Pobožnosť + modlitba ( Mons. František Rábek - Ordinár OS a OZ v SR)
Ukončenie: 20x úder na nábojnicu

Presun do kostola Saleziánov v Michalovciach

Saleziáni Michalovce: 11.00 - 12.30 hod. - svätá omša
Pred svätou omšou 5x úder na nábojnicu
Pieseň Áve Mária - husle (prinesenie fotografií, vyznamenaní, sviečky a zástav APVV, IPA Sobrance, Despatch Rieders)
Zvonec na začiatku svätej omše
Svätá omša – celebruje Mons. František Rábek - Ordinár OS a OZ SR
Po svätej omši udelenie ocenení v kostole

12,45 – 15,00 hod. – obed + posedenie v priestoroch Saleziánov

Po obede cca od 15,00 hod. cintorín v Remetských Hámroch k hrobu čat. in memoriam Jána Mandičáka.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


    Predseda MO APVV Michalovce oznamuje členom MO a Prezídiu APVV, že v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 26. marca 2022 (sobota) so začiatkom o 10.00 hod. v reštaurácii Aztéka v Strážskom. Svoju účasť nahláste kontaktným členom predsedníctva MO najneskôr do 22.3.2022 z dôvodu objednania stravy.

Program:

1. Výber členských príspevkov na rok 2022 a kontrola členských preukazov
2. Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
4. Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za roky 2020 a 2021, vyhodnotenie plnenia úloh z členskej schôdze v roku 2020
5. Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami za roky 2020 a 2021
6. Správa revízora o kontrole hospodárenia za roky 2020 a 2021
7. Správa o stave členskej základne
8. Rôzne, informácia o priebehu a záveroch XVI. kongresu APVV, odovzdanie ocenení jubilantom a hosťom
9. Diskusia
10. Návrh plánu činnosti MO na rok 2022
11. Návrh čerpania finančných prostriedkov MO na rok 2022
12. Prijatie uznesenia
13. Záver, občerstvenie

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 11.11.2021 o 11:11 h sme si na základe pozvania Klubu vojakov v zálohe spoločne s členmi Despatch Riders Slovak republic a ďalšími organizáciami a zástupcami mesta Michalovce uctili pamiatku 103. výročia obetí padlých v 1. svetovej vojne uložením vencov, ako aj uložením symbolických červených klincov k pamätníku obetí 2. svetovej vojny. Akcia bola spropagovaná aj televíziou Mistral Michalovce. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Predseda MO APVV Michalovce oznamuje členom MO, že buletiny APVV ročník 2021-2022, kalendáriky na r. 2022, ako aj blahoželania k vianočným sviatkom a do nového roku si môžete vyzdvihnúť u členov predsedníctva MO MI: okresy Humenné a Medzilaborce Juríková 0907 040451, okresy Michalovce a Trebišov JUDr. Laškody 0908 215800, resp. Mgr. Rafaj 0950 465786, okres Snina Mgr. Kacarabčin 0908 373242 a okres Sobrance Ing. Kohút 0948 077800. Uvedení členovia obdržali aj členské známky na r. 2022 v hodnote 14,- euro, ktoré Vám môžu po ich preplatení odovzdať. O konaní členskej schôdze Vás budeme informovať na tejto stránke podľa vývoja pandemickej situácie.
     Zároveň v mene predsedníctva MO Michalovce prajem všetkým členom APVV v SR a ich rodinám, ako aj osobám a ich rodinám organizácii spolupracujúcim v prospech našej MO príjemné prežitie vianočných sviatkov a hlavne pevné zdravie v roku 2022.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 4.11.2021 si predseda MO APVV Michalovce spoločne s členom MO duchovným otcom Mgr. Bartolomejom Juhásom uctili pamiatku zosnulých pri hroboch plk. in. mem. JUDr. Jána Paľa a plk. JUDr. Valenta Holdu. Dňa 17.11.2021 sme sa spoločne s členmi Despatsch Riders Slovak republic poklonili pri hrobe JUDr. Jána Paľa pri príležitosti jeho nedožitých 66. narodenín. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Na základe pozvania Despatch Riders LE MC Slovak republic, spolupracujúceho motorkárskeho združenia bezpečnostných a záchranárskych zložiek v službe a výslužbe, spoločne s členmi IPA Slovak sekcion, brali motorkári MO APVV Michalovce dňa 5.6.2021 účasť na pietnej spomienke (hasičskej jazde) pri príležitosti 4. výročia tragickej udalosti, pri ktorej zahynuli počas výkonu povolania dvaja príslušníci HaZZ Prešov a člen Letky MV SR. Udalosť sa vydarila aj v menšom počte motorkárov napriek nepriazni počasia, ktoré sa pri jazde z Prešova do Uzoviec umúdrilo. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     MO APVV Michalovce oznamuje svojim členom - motorkárom, že na základe pozvania spolupracujúcej organizácie Despatsch Riders LE MC Slovac republic, sa dňa 5. júna 2021 o 11:00 h v Prešove uskutoční pietna spomienka s uložením vencov pri pamätníku z príležitosti 4. výročia tragickej udalosti pri výkone povolania príslušníkov HaZZ Prešov a člena letky MV SR. Následne sa účastníci hasičskej jazdy presunú k ich hrobom v Prešove a Uzovciach. Pozvánku, trasu presunu a podmienky účasti v súvislosti s covidom si pozrite tu .

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 24. apríla 2021 sa konala pietna spomienka pri hrobe plk. JUDr. Jána Paľa in memoriam, po ktorej sa konala aj spomienková omša v saleziánskom kostole Dona Bosca v Michalovciach, ktoré celebroval náš nový člen MO APVV duchovný otec Mgr. Bartolomej Juhás. Spomienky aj omše sa mimo rodiny nebohého a členov MO Michalovce zúčastnili aj členovia motorkárskeho o.z. Despatch Riders Slovakia.
     O uvedenej akcii sa dozvedel aj Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR, ktorý v prípade priaznivej situácie v súvislosti s covidom chce na budúci rok pri príležitosti 20. výročia tragickej smrti plk. JUDr. Jána Paľa a čatára Jána Mandičáka osobne celebrovať akciu a odovzdať ich rodinám pamätné medaily. Fotografie z akcie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Predseda MO APVV Michalovce oznamuje členom MO, že buletiny APVV ročník 2020-2021, kalendáriky na rok 2021, ako aj blahoželania k vianočným sviatkom a do nového roku si môžete vyzdvihnúť u členov predsedníctva MO Michalovce: okresy Humenné a Medzilaborce - p.Juríková 0907 040451, okresy Michalovce a Trebišov - JUDr. Laškody 0908 215800, resp. Mgr. Rafaj 0950 465786, okres Snina - Mgr. Kacarabčin 0908 373242 a okres Sobrance - Ing. Kohút 0948 077800. Uvedení členovia obdržali aj členské známky na r. 2021 v hodnote 14,-€, ktoré Vám môžu po ich preplatení odovzdať. Posedenie pri vianočnej kapustnici sa ruší a o konaní členskej schôdze Vás budeme informovať na tejto stránke podľa vývoja pandemickej situácie.
     Zároveň v mene predsedníctva MO Michalovce prajem všetkým členom APVV v SR a ich rodinám príjemné prežitie vianočných sviatkov a hlavne pevné zdravie v roku 2021.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


Slovanská kvapka krvi na počesť SNP

     Na základe pozvánky z obce Čierny Potok prizval aj nás, pri dohode o spolupráci, náš partner Despatsch Riders LE MC Slovak republic - slovenský zväz motorkárov bezpečnostných a záchranárskych zborov v službe i vo výslužbe, na akciu Slovanská kvapka krvi na počesť SNP, ktorá sa konala dňa 14. augusta 2020. Akcie sa okrem pamätníkov, domácich a zahraničných hostí, zúčastnili aj osoby z kultúrneho, politického a diplomatického prostredia, ako aj Klubu generálov SR.
     Z iniciatívy predsedu MO APVV Michalovce, na základe výzvy prezidenta APVV k darovaniu krvi pre syna člena MO APVV Zvolen, bola prenesená prosba o adresné darovanie krvi Radomírovi Pavlíkovi, príslušníkovi PPÚ Banská Bystrica. Prísnym sitom lekárskej služby prešlo 30 darcov, z ktorých 20-ti našu prosbu akceptovali, za čo im patrí poďakovanie všetkých zúčastnených motorkárov. Zvlášť ďakujeme JUDr. Jozefovi Pupalovi za organizačné zabezpečenie podujatia.
     Po ukončení akcie sa motorkári presunuli v sprievode polície do Múzea polície v budove OR PZ Lučenec, kde sa poklonili aj pri jeho pamätníku. Akcia bola propagovaná aj na stránke Fanklubu Polície SR. Pozvánku si môžete pozrieť tu a foto z akcie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


Hasičská jazda

     Na základe pozvania DRS - klubu motorkárov - príslušníkov bezpečnostných a záchranárskych zložiek v činnej službe a výslužbe, brali dňa 6.6.2020 motorkári MO APVV Michalovce, ktorí majú podpísanú dohodu o spolupráci, účasť na pietnej spomienke (hasičskej jazde) pri príležitosti 3. výročia tragickej udalosti pri výkone povolania príslušníka HaZZ Prešov a člena Letky MV SR. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Predsedníctvo MO APVV Michalovce oznamuje svojím členom, že z dôvodu koronavírusu ruší súťaž trojčlenných družstiev vo varení guľášov, ktorá sa mala podľa plánu činnosti konať dňa 9. mája 2020 v obci Kochanovce pri Humennom.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".

     Predsedníctvo MO APVV Michalovce oznamuje svojim členom, členom MO Trebišov, predsedníctvu KVVZ Michalovce, DRS, osobám konajúcim v prospech APVV i záujemcom, že piaty ročník memoriálu na pamiatku plk. JUDr. Jána Paľa in memoriam - súťaž v stolnom tenise policajtov vo výslužbe a rodinných príslušníkov nebohého sa uskutoční v sobotu, dňa 21. marca 2020 od 13:00 h, v telocvični VII. ZŠ na ulici Krymská 5 v Michalovciach.

Program:

1, zraz o 12:00 h na verejnom cintoríne v Michalovciach
2, vykonanie pietnej spomienky a uloženie vencov k hrobu (ide o 18. výročie tragickej udalosti)
3, uloženie venca k hrobu plk. JUDr. Valenta Holdu
4, presun záujemcov a účastníkov súťaže do areálu VII. ZŠ v Michalovciach
5, vykonanie piateho ročníka memoriálu v stolnom tenise
6, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie vecných cien
7, posedenie s rodinnými príslušníkmi nebohého spojené s občerstvením

     K dispozícii bude malá telocvičňa, v ktorej môžeme využiť tri tenisové stoly a jedáleň za účelom posedenia a podania občerstvenia. Počty záujemcov i mená súťažiacich prosím nahlásiť na kontaktný mobil 0908 215800 najneskôr do 18.3.2020 za účelom rozpisu súťažiacich, prípravy stolov v telocvični, ako aj zabezpečenia stravy a občerstvenia.
     Nominácia súťažiacich: rodina nebohého - 4, MO MI - 4, MO TV - 2 a KVVZ MI - 2.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 8.2.2020 sa konala členská schôdza MO APVV Michalovce za účasti prezidenta APVV JUDr. Gluškova, 40 členov MO a štyroch osôb konajúcich v prospech APVV. Po vyhodnotení úloh z roku 2019 a vytýčení nových na rok 2020, boli oslávencom odovzdané pamätné listy a vecné dary. Traja hostia si z rúk prezidenta APVV prevzali ocenenie Čestný člen APVV. Na záver nám zahralo a zaspievalo trio harmonikárov našej MO. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


      Predseda MO APVV Michalovce oznamuje členom MO a Prezídiu APVV, že v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 8. februára 2020 (sobota) so začiatkom o 10:00 h v reštaurácii Aztéka v Strážskom. Svoju účasť nahláste kontaktným členom predsedníctva MO najneskôr do 2.2.2020.

Program:

1, Výber členských príspevkov na rok 2020 a kontrola členských preukazov.
2, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
3, Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.
4, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019, vyhodnotenie plnenia úloh z členskej schôdze v marci 2019.
5, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019.
6, Správa revízora o kontrole hospodárenia za rok 2019.
7, Správa o stave členskej základne.
8, Rôzne, informácia o priebehu a záveroch XIV. kongresu APVV, odovzdanie ocenení jubilantom a hosťom.
9, Diskusia.
10, Návrh plánu činnosti MO na rok 2020.
11, Návrh čerpania finančných prostriedkov MO na rok 2020.
12, Prijatie uznesenia.
13, Záver, občerstvenie.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 7.12.2019 sa v priestoroch kultúrneho domu obce Ladomírov uskutočnilo posedenie členov MO APVV Michalovce pri koncoročnej kapustnici. Účasť bralo 50% členov. Hŕstka skalných, ktorá vydržala posedieť až do konca akcie, je na poslednej fotografii. Ďakujem členom - starostovi obce Mgr. M. Kacarabčinovi za priestory a riady a L. Rovenskému za prípravu "rusnáckej" kapustnice a vynikajúceho guľáša s knedľami. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


Súťaž v kolkoch

     Dňa 9.11.2019 sa pod záštitou predsedov MO APVV Michalovce a Trebišov konala v meste Strážske súťaž v kolkoch, v ktorej družstva MO Michalovce získali zlatý a strieborný pohár a družstvo MO Trebišov pohár bronzový. Z jednotlivcov sa najlepšie darilo Milošovi Džarovi a Ferkovi Bicákovi z michalovského a tretiu priečku získal Peter Pitócky z trebišovského družstva. Na regulérnosť hry dohliadal reprezentačný rozhodca p. Miroslav Štefan. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


      Predsedníctvo MO APVV Michalovce oznamuje svojim členom, že posedenie pri koncoročnej kapustnici sa uskutoční v sobotu dňa 7. decembra 2019 so začiatkom o 11:00 h v kultúrnom dome obce Ladomírov. Svoju účasť nahláste členom predsedníctva MO podľa okresov, alebo na mobil predsedu MO 0908 215800 do 3.12.2019.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce

       Predsedníctvo MO APVV Michalovce pozýva svojich členov a osoby konajúce v prospech APVV k tradičnému posedeniu pri guľáši v rekreačnej oblasti Furmanovo nad obcou Staré, ktoré sa uskutoční v sobotu, dňa 28. septembra 2019 so začiatkom o 10:00 h. Na posedení budú prednesené úlohy a závery zo XIV. kongresu APVV. Svoju účasť z dôvodu zabezpečenia stravy a občerstvenia nahláste kontaktným členom predsedníctva, alebo predsedovi MO do 22.9.2019.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Dňa 1.6.2019 sa v obci Ladomírov uskutočnila súťaž piatich trojčlenných družstiev MO APVV Michalovce vo varení guľášov, na ktorej sa ako člen poroty zúčastnil aj riaditeľ Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Schengenského priestoru v Sobranciach plk. Mgr. Gliganič, ktorý si prevzal vecný dar k 45. výročiu  jeho jubilea. Hlavného porotcu tvoril šéfkuchár reštaurácie v obci p. Jurčišin, ktorý obdržal aj čapicu predsedu MO APVV Michalovce s logom APVV. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


     Predseda MO APVV Michalovce oznamuje členom MO, ktorí v minulosti slúžili v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach, že ich riaditeľ ÚPZC pozýva na Memoriál Rastislava Uporského, ktorý sa uskutoční v sobotu, dňa 25. mája 2019 so začiatkom o 10:00 h na strelnici v obci Dvorianky. Svoju účasť nahláste predsedovi MO do 22.5.2019. Program akcie viď tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


       Predsedníctvo MO APVV Michalovce zvoláva svojich členov k súťaži trojčlenných družstiev vo varení guľášov, ktorá sa uskutoční dňa 1. júna 2019 (sobota) so začiatkom o 10:00 h na nádvorí Obecného úradu Ladomírov.
     Prezentácia súťažiacich družstiev sa vykoná o 9:30 h, aby mali dostatočný časový priestor k prevzatiu si tovaru a rozloženiu kotlíkov, nádob a náčinia. Organizátor zabezpečí po 1,5 kg čerstvého mäsa, ako aj zemiaky a cibuľu podľa požiadaviek vedúcich družstiev. Ingrediencie si zabezpečí každé družstvo samostatne. Porotu budú tvoriť šéfkuchár a kuchár protiľahlej reštaurácie a jeden z pozvaných hostí. Pre všetkých zúčastnených bude podané občerstvenie a taktiež guľáš, ktorý nám aj tento rok pripraví rodina Paľová. V prípade priaznivého i nepriaznivého počasia nám budú k dispozícii aj vnútorné priestory kultúrneho domu. Z dôvodu materiálneho zabezpečenia svoju účasť i počty a zloženie súťažiacich družstiev nahláste predsedovi MO APVV Michalovce na mobilné číslo 0908 215800 najneskôr do 28.5.2019.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi
MO APVV Michalovce a Despatch Riders Slovakia
 


       Dňa 23.3.2019 sa po pietnej spomienke na počesť 17. výročia tragickej udalosti na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, pri ktorej v službe zahynuli plk. in memoriam JUDr. Ján Paľo a čatár in memoriam Ján Mandičák, uskutočnil IV. ročník Memoriálu Jána Paľa - súťaž v stolnom tenise jeho rodinných príslušníkov a členov MO APVV Michalovce a Trebišov. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


      Novo zvolené predsedníctvo MO APVV Michalovce oznamuje svojim členom, členom MO Trebišov, osobám konajúcim v prospech APVV i záujemcom, že štvrtý ročník memoriálu na pamiatku plk. JUDr. Jána Paľa in memoriam - súťaž v stolnom tenise policajtov vo výslužbe a rodinných príslušníkov zosnulého sa uskutoční v sobotu dňa 23. marca 2019 od 13:00 h v telocvični VII. ZŠ na ulici Krymská 5 v Michalovciach.

Program:

1, zraz o 12:00 h na verejnom cintoríne v Michalovciach,
2, vykonanie pietnej spomienky a uloženie vencov k hrobu (ide o 17. výročie tragickej udalosti),
3, uloženie venca k hrobu plk. JUDr. Valenta Holdu (bývalý náčelník OS ZNB Michalovce),
4, presun záujemcov a účastníkov súťaže do areálu VII. ZŠ v Michalovciach,
5, vykonanie štvrtého ročníka memoriálu v stolnom tenise,
6, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie vecných cien,
7, posedenie s rodinnými príslušníkmi nebohého spojené s občerstvením.

     K dispozícii bude telocvičňa, v ktorej môžeme využiť štyri tenisové stoly a jedáleň za účelom posedenia a podania občerstvenia. Počty záujemcov i súťažiacich prosím nahlásiť na kontaktný mobil 0908 215800 najneskôr do 20.3.2019 za účelom rozpisu súťažiacich, prípravy stolov v telocvični, ako aj zabezpečenia stravy a občerstvenia.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


       Dňa 2.3.2019 sa konala členská schôdza MO APVV Michalovce za účasti prezidenta APVV JUDr. Gluškova a člena prezídia, zároveň predsedu novo vzniknutej MO APVV Trebišov JUDr. Pidu. Pozvanie mimo iných hostí prijal aj riaditeľ ÚPZC Sečovce pplk. JUDr. Semjan PhD. Po vyhodnotení úloh bola podpísaná zmluva s motorkárskym klubom bezpečnostných zložiek a záchranných zborov SR. Novo zvolené predsedníctvo MO vytýčilo úlohy na ďalšie obdobie. Pred posedením boli oslávencom odovzdané pamätné listy a vecné dary. Traja noví členovia si z rúk prezidenta APVV prevzali členské preukazy. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce


      Predseda MO APVV Michalovce oznamuje svojim členom MO a Prezídiu APVV, že v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 2. marca 2019 so začiatkom o 10:00 h v reštaurácii Aztéka v Strážskom. Svoju účasť nahláste na kontaktný mobil 0908 215800 najneskôr do 25.2.2019.

Program:

1, Výber členských príspevkov na rok 2019 a kontrola členských preukazov.
2, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
3, Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice, voľba volebnej komisie.
4, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2018, vyhodnotenie plnenia úloh z členskej schôdze v marci 2018.
5, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2018.
6, Správa revízora o kontrole hospodárenia.
7, Správa o stave členskej základne.
8, Rôzne, informácia o priebehu a záveroch XIII. kongresu APVV, odovzdanie ocenení jubilantom a hosťom.
9, Diskusia.
10, Voľba predsedníctva a revízora MO APVV Michalovce na ďalšie obdobie.
11, Návrh plánu činnosti MO na rok 2019.
12, Návrh čerpania finančných prostriedkov MO na rok 2019.
13, Prijatie uznesenia.
14, Záver, občerstvenie.

     Predsedníctvo MO APVV Michalovce navrhuje toto zloženie predsedníctva na ďalšie obdobie:
predseda - JUDr. Ján Laškody
podpredseda: Miloš Džara, resp. Mgr. Igor Rafaj (za okres Michalovce)
člen-pokladník: Jana Juríková (za okresy Humenné a Medzilaborce)
členovia: Mgr. Miroslav Kacarabčin (za okres Snina), Ing. Emil Kohut (za okres Sobrance)
náhradníci: Mgr. Igor Rafaj, resp. Miloš Džara a Stanislav Ogurčák
revízor: Mgr. Ján Štofila.
     Pripomienky, alebo návrhy k programu a zloženiu nového predsedníctva nahláste predsedovi MO Michalovce do 15.2.2019.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce