Vitajte v Miestnej organizácii APVV Bratislava mesto a okolie !

     Miestna organizácia APVV Bratislava mesto a okolie vznikla na ustanovujúcej schôdzi 1. júla 2007, kde bolo prítomných 50 členov a za predsedu bol zvolený Karol Hrúza. V roku 2008 sa miestna organizácia rozdelila a vznikli ďalšie miestne organizácie a to Bratislava II, Bratislava IV a Bratislava V, do ktorých sa preregistrovali aj niektorí členovia z našej miestnej organizácie. Od tej doby boli zvolené 4 predsedníctva (2010, 2014, 2018, 2022.
    
Na členskej schôdzi dňa 15. 2. 2018 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predsedníčka Ing. Marta Urbanová, podpredseda Imrich Holocsi,  člen predsedníctva Tibor Kulčár, Ladislav Smatana, Milan Trnka, Gejza Urban, Mgr. Irena Hofferová, Viera Juríčeková a revízor JUDr. Ivan Skaloš. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 257 členov.
     Na členskej schôdzi dňa 28. 6. 2022 bolo na nasledovné štvorročné volebné obdobie zvolené nové predsedníctvo v zložení predseda: JUDr. Mikuláš PINNEL, podpredseda: JUDr. Štefan MAAR, členovia predsedníctva: Imrich Holocsi, Milan Trnka, Mgr. Irena Hofferová,  pokladník: Ing. Marta FLEŠKOVÁ, revízor: Ing. Bohuslav FULEK. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k dátumu konania  členskej schôdze dňa 16. 3. 2023 bol 274 členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Bratislave I, 812 13 Bratislava, Sasinkova 23, tel.: 0961 01 1111
OO PZ Staré Mesto - východ, 812 13 Bratislava, Sasinkova 23, tel.: 0961
01 1905
OO PZ Staré Mesto - západ, 812 13 Bratislava, Lermontovova 1, tel.: 0961 01 1805
OO PZ Staré Mesto - stred, 812 13 Bratislava, Štúrova 15, tel.: 0961 01 1705