Vstupom, prehliadaním alebo akýmkoľvek používaním webovej stránky občianskeho združenia Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len APVV), bez výhrad potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete podmienkam používania webových stránok APVV. Rovnako sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať.
     APVV si vyhradzuje právo tieto podmienky uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť.
     Súhlasíte s tým, že ak APVV v dôsledku porušenia týchto Podmienok Vaším úmyselným či nedbalostným konaním vznikne akákoľvek škoda, túto sa zaväzujete v plnom rozsahu nahradiť.
     Ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, tieto webové stránky nepoužívajte.
     Materiály a informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené príslušnými autorskými právami a ochrannými známkami.
     Občianske združenie APVV umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie a pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva a tiež pod podmienkou, že pri všetkých kópiách stiahnutých materiálov musíte zachovať odkaz na autorské právo a ďalšie odkazy na vlastnícke práva obsiahnuté v týchto materiáloch. Toto oprávnenie neznamená prevod vlastníckych práv k materiálom ani kópiám materiálov.
     Užívateľ stránok sa zaväzuje neporušovať autorské a iné práva duševného vlastníctva.
     Publikovanie informácií a materiálov na webovej stránke občianskeho združenia neznamená, že sa týmto poskytujú licencie alebo práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva.
     Bez predchádzajúceho súhlasu APVV nie je povolené z webovej stránky kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá a to ani ich časti.
     Neoprávnené používanie informácií a materiálov z webovej stránky APVV v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia.
     Informácie publikované na webovej stránke APVV sú poskytované za účelom informovať najmä členov občianskeho združenia, poberateľov dôchodkových dávok z osobitného účtu sociálneho zabezpečenia a zmluvných partnerov o činnosti a ďalších aktivitách občianskeho združenia, postavení a právach poberateľov dôchodkových dávok z osobitného účtu sociálneho zabezpečenia a aktuálnych otázkach dotýkajúcich sa tejto problematiky. Tieto informácie a materiály majú len informatívny charakter a APVV nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácii.
     Materiály a informácie zobrazené na web stránke APVV môžu obsahovať chyby. APVV nezaručuje, že všetky z materiálov sú presné, úplné alebo aktuálne.
     APVV si vyhradzuje právo materiály a informácie uvedené na tejto webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť. APVV môže vykonať zmeny v materiáloch obsiahnutých na svojej web stránke kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia ale zároveň neberie na seba záväzok materiály aktualizovať.
     Web APVV umožňuje uvádzať hypertextové odkazy na webové stránky prevádzkované ďalšími subjektmi. Prechodom na tieto stránky web APVV opúšťate. Pokiaľ sa rozhodnete akékoľvek webové stránky prostredníctvom odkazu navštíviť, činíte tak na svoje vlastné riziko a je vašou zodpovednosťou prijať všetky opatrenia na ochranu proti počítačovým vírusom alebo iným škodlivým programom. nenesieme zodpovednosť za webové stránky, na ktoré vedú odkazy z týchto stránok, informácie na týchto stránkach sa objavujúce, ani žiadne produkty alebo služby na týchto stránkach popisované. Odkaz na iné stránky nie je možné interpretovať tak, že APVV dané stránky podporuje, je s nimi akokoľvek spojená alebo k nim pridružená, ani že má oprávnenie používať ochranné známky, obchodné mená, logá či symboly autorských práv zobrazené či dostupné prostredníctvom takýchto odkazov, ani že prepojené stránky majú oprávnenie používať akékoľvek ochranné známky, obchodné mená, logá alebo symboly autorských práv APVV.
     Akákoľvek webová stránka, ktorá je prepojená s webovou stránkou APVV nesmie uvádzať ani naznačovať, že APVV schvaľuje činnosti vykonané príslušným subjektom alebo jeho produkty, zverejňovať alebo rozširovať nepravdivé informácie o činnosti a ďalších aktivitách APVV, používať logo APVV bez predchádzajúceho súhlasu a ponúkať obsah, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo hanobiaci ľudí na základe rasy, pohlavia, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo veku.
     Pokiaľ sa niektoré z ustanovení uvedených v týchto podmienkach stane neplatným z akýchkoľvek dôvodov, nebude to mať žiadny vplyv na platnosť, zákonnosť či vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení uvedených v týchto podmienkach.
     Tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.