Podľa stanov APVV čl. 8 ods. 1 je bezúhonnosť člena APVV posudzovaná tak ako u uchádzača do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru  (§ 14 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov).
     Podľa citovaného ustanovenia sa za bezúhonného nepovažuje ten kto :
- bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo
- bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody,
     pričom toto sa preukazuje odpisom z registra trestov.
     Odporúčame preto predsedom MO APVV, aby v prípadoch pochybností o spoľahlivosti žiadateľa o členstvo (ale aj člena) posudzovali túto podmienku podľa týchto kritérií.