Predseda MO APVV Spišské Podhradie zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 15. marca 2024 o 13.00 h v priestoroch reštaurácie Penziónu Podzámok, ul. Podzámková č. 28 v Spišskom Podhradí.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné otázky a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a zapisovateľa.
3,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Spišské Podhradie za rok 2023 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze.
4,
Návrh plánu činnosti na rok 2024
5,
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2023 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2024.
6,
Správa revízora o stave hospodárenia s finančnými prostriedkami a kontrolnej činnosti v MO APVV Spišské Podhradie za rok 2023.
7,
Správa o stave členskej základne k 31.12.2023.
8,
Diskusia
9,
Návrh a prijatie uznesenia.
10,
Záver a posedenie s pohostením.

     Pred a po ukončení schôdze bude možné u pokladníka zakúpiť členskú známku na rok 2024..Žiadam o zaslanie potvrdenia o  účasti na členskej schôdzi do 1.3.2024.

Mgr. Pavel Voško
predseda MO APVV Spišské Podhradie


       MO APVV Spišské Podhradie pozýva svojich členov na spoločné posedenie spojené s predvianočnou kapustnicou, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2023 so začiatkom o 14:00 h v priestoroch Penziónu Podzámok, ul. Podzámková č. 28 v Spišskom Podhradí. Letáčik si môžete pozrieť tu .

Mgr. Pavel Voško
predseda MO APVV Spišské Podhradie


       Predseda MO APVV Spišské Podhradie zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 17. marca 2023 (piatok) o 14:00 h v kongresovej sále mesta Spišské Podhradie.

Mgr. Pavel Voško
predseda MO APVV Spišské Podhradie


       Predseda MO APVV Spišské Podhradie zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 14. februára 2020 (piatok) o 14:00 h v kongresovej sále mesta Spišské Podhradie.

Ing. Ján Zelený
predseda MO APVV Spišské Podhradie