Hromadná pripomienka Asociácie policajtov vo výslužbe
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

     Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo dňa 29. 07. 2021, v rámci legislatívneho procesu, do  medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
     Návrh zákona v dôvodovej správe zavádza nový druh starobného dôchodku (čiastkový starobný dôchodok) pričom absentuje výklad tohto pojmu a v Osobitnej časti dôvodovej správy takýto druh dôchodku nie je uvedený.

     Okrem toho návrh zákona navrhuje zosúladenie ustanovenia zákona o sociálnom poistení s judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky „iba“ vo veci posudzovania nároku na „čiastkový starobný dôchodok“ poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok  na výsluhový dôchodok a ktorí súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia v dĺžke kratšej ako 10, resp. 15 rokov.
     Naša pripomienka smeruje k tomu, aby bola problematika priznávania starobných dôchodkov poberateľom dávok výsluhového zabezpečenia upravená v návrhu zákona komplexne napr. aj otázky kompetenčných sporov medzi Sociálnou poisťovňou a MV SR resp. MO SR, priznávania starobných dôchodkov poberateľom dávok výsluhového zabezpečenia aj čase trvania služobného pomeru, podmienky trvania služobného pomeru k 31. 12. 1999 pre nároky vyplývajúce zo zaradenia do I. a II. pracovnej kategórie a ďalšie. Okrem toho aj k definovaniu pojmov (napr. čiastkový starobný dôchodok) tak, aby nevznikali pochybnosti nielen k v súčasnosti poberaných starobných dôchodkov ale pre priznávania takýchto dôchodkov v budúcnosti.
     Zásadná hromadná pripomienka Asociácie policajtov vo výslužbe k návrhu zákona je zverejnená na Portáli právnych predpisov (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/407).
    
Celé znenie hromadnej pripomienky si môžete stiahnuť Tu .
     Potrebujeme získať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.
     Ak s rozhodnete túto iniciatívu Asociácie policajtov vo výslužbe podporiť stačí si otvoriť stránku: https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_verejnosti_asociacia_policajtov_vo_vyslube_veteran_police_slovakia_k_navrhu_ktorym_sa_meni_a_dopa_zakon__4612003_z_z_o_socialnom_poisteni_zakona__4612003_zz a tam vyplniť žiadané informácie a podpísať.

     O podpise Vám príde informácia email správou, ktorú musíte potvrdiť inak je podpora neplatná !!!
    
Za Vašu podporu vopred ďakujeme!

prezident APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 12. augusta 2022

aktualizované: Noviny Polícia, Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť