Prezídium APVV v rámci legislatívneho procesu (postupne: pripomienka verejnosti k Predbežnej informácii, hromadná pripomienka verejnosti v rámci medzirezortného pripomienkového konania, rozporové konanie na MPSVaR SR, stanoviská zaslané Legislatívnej rade vlády SR, Ústavnoprávnemu výboru NR SR a Výboru NR SR pre sociálne veci ako aj jej spravodajcovi, osobná účasť na rokovaniach týchto výborov a rokovaním s niektorými poslancami) upozorňovalo na riziká predkladaného návrhu novely zákona č. 461/2003 Z. z. k riešeniu valorizácie dôchodkov v rokoch 2018-2021 a žiadalo, aby sa nielen navrhovaný spôsob valorizácie vzťahoval aj na výsluhových dôchodcov ale aj garancia minimálnej miery valorizácie skutočne na každého dôchodcu a teda nie len na poberateľov starobných dôchodkov, ale aj na poberateľov dôchodkov z osobitného systému dôchodkového zabezpečenia.

     V rámci týchto našich aktivít sa podarilo dosiahnuť "aspoň" jednu našu požiadavku a to, že navrhovaný spôsob valorizácie dôchodkov v rokoch 2018 - 2021 sa vzťahuje aj na výsluhových dôchodcov bez potreby meniť zákon č. 328/2002 Z. z. (MPSVaR pozmenilo návrh tak, že "presunulo" ustanovanie o garancii minimálnej miery valorizácie dôchodkov do tzv. prechodných ustanovení - §293 dw). Naša druhá požiadavka a to na garanciu minimálnej miery valorizácie dôchodkov nielen pre poberateov starobných dôchodkov ale aj pre poberateľov dôchodkových dávok z osobitného systému dôchodkového zabezpečenia, ale akceptovaná nebola.
     Dňa 19.10.2017 bol v NR SR schválený citovaný návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. tak, že výsluhovým dôchodcom nie je garantovaná minimálna miera valorizácie dôchodkov. Vzhľadom na uvedené sme ministrovi vnútra SR zaslali osobný list s požiadavkou, aby sa toto vyriešilo samostatnou novelou zákona č. 328/2002 Z. z. a tak, aby sa to "stihlo" do 1.7.2018. Text listu si môžete pozrieť tu.

Prezídium APVV