Asociácia policajtov vo výslužbe

Vyjadrenie

(Legislatívne pravidlá Vlády SR čl. 10 ods. 3, schválené uznesením vlády Slovenskej republiky zo 4. mája 2016 č. 164) k zverejnenej predbežnej informácii: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov, ktorého predmetom je návrh právnej úpravy valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia.

     Vzhľadom k tomu, že  cieľom navrhovanej právnej úpravy je zvýšenie valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti osobitného účtu a keďže aj súčasná právna úprava valorizácie výsluhových dávok od 1. júla 2018, ktorá sa realizuje na základe zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je naviazaná na úpravu stanovenú v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len !zákon č. 461/2003 Z. z.“) navrhujeme valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia spôsobom ako je stanovený  spôsob valorizácie dávok sociálneho poistenia v zákone č. 461/2003 Z. z. t.j. aby:
·     upravovala valorizáciu na obdobie rokov 2018 – 2021 a tým sa minimalizovalo riziko neistoty,
·     bola určovaná  percentuálne podľa tzv. dôchodcovskej inflácie z individuálnej aktuálnej dôchodkovej  dávky (aby sa uplatňovala miera zásluhovosti a nie solidárnosti),
·     bola zabezpečená aj garancia minimálnej miery valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia (napr. 2% z priemerného výsluhového dôchodku k 31.12. predchádzajúceho roka),
·     sa ďalej neuplatňovalo prepočítavanie valorizácie koeficientmi podľa odslúžených rokov a
·    
sa zvýšenie dôchodkových dávok valorizáciou zlučovalo s dôchodkovou dávkou.