Prezídium Asociácie policajtov vo výslužbe uplatnilo v deň zverejnenia na portáli Slov-lex zásadnú hromadnú pripomienku nášho občianskeho združenia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého predmetom je "zmena mechanizmu zvyšovania (valorizácie) dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia, ktoré sú uhrádzané z osobitných účtov". Návrh bol MV SR predložený do skráteného medzirezortného pripomienkového konania dňa 3.4.2018.

     Deň pred ukončením skráteného medzirezortného pripomienkového donania (10.4.2018) sme zaslali predkladateľovi (MV SR) na 67 podpisových hárkoch podpisy 1585 osôb (členov APVV - podporovateľov uplatnenej zásadnej hromadnej pripomienky). Okrem toho túto hromadnú pripomienku APVV k dnešnému dňu podporilo na portáli Slov-lex 278 osôb.
     Vzhľadom na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie a dostatočnú podporu (min 500 podporovateľov) sme ďalšie aktivity na získanie ešte väčšieho počtu podporovateľov nevyvíjali.
     Keďže je dôvodný predpoklad, že naše návrhy v uplatnenej hromadnej pripomienke nebudú predkladateľom akceptované, musí MV SR pozvať zástupcov APVV (prezident a 1. viceprezident) na tzv. rozporové konanie.
     O priebehu, záveroch rozporového konania a prípadnom ďalšom postupe prezídia APVV, Vás budeme priebežne informovať.

Prezídium APVV