Dňa 25.5.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti boli v APVV vykonané potrebné opatrenia na zosúladenie doterajších opatrení v APVV s týmto zákonom.

     Okrem iných opatrení bola zaktualizovaná Smernica č. 9 - Spracúvanie osobných údajov (aktualizované znenie nájdete tu). V tejto súvislosti bolo zaktualizované aj tlačivo Súhlas dotknutej osoby, ktoré je súčasťou prihlášky za člena APVV a prihlášky zaslané na prezídium APVV od 1.6.2018 nebudú bez tohto zaktualizovaného tlačiva akceptované.
     V súvislosti s prijatím tohto zákona si Vás dovolíme upozorniť aj na to, že súhlasy so spracúvaním osobných údajov zaktualizované podľa tohto zákona sú napr. aj súčasťou žiadosti o pridelenie rekreačného poukazu, prípadne kúpeľnej liečby a kompetentné pracoviská MV SR budú žiadosti tak isto akceptovať už iba zaktualizované podľa nového zákona. Tlačivá sú zverejnené aj na našej webstránke (Rekreačná starostlivosť, resp. Kúpeľná starostlivosť).

Prezídium APVV