Informácia z rokovania dňa 11. 1. 2019 na MV SR
k zvyšovaniu výsluhových dôchodkov od roku 2019

     Prezídium APVV venuje mimoriadnu pozornosť aj príprave riešeniu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia (ďalej len „VD“) od roku 2019 tak ako sa na tom dohodli predsedovia našich miestnych organizácii na XIII. kongrese v septembri 2018.
     K tejto problematike sa už dňa 16. 10. 2018, z podnetu prezídia APVV, uskutočnilo rokovanie s riaditeľom  Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR za prítomnosti prezidenta a 1. viceprezidenta. Na tomto stretnutí  riaditeľ odboru informoval, že konečný návrh možného nového spôsobu zvyšovania VD bude predložený tak:

·       aby tento nový spôsob bol akceptovaný čo najväčším počtom poberateľov týchto dávok,
·       že bude  riešiť toto zvyšovanie efektívnym, spravodlivým a jasným spôsobom na dlhšie obdobie,
·       aby  zohľadňoval dopad na osobitné účty, vývoj t. j. každoročné zvyšovanie priemerných hodnôt výsluhových dôchodkov, zvyšovanie platov policajtov s prihliadnutím nielen na rok 2019, ale aj ďalšie roky.
    
Zároveň riaditeľ odboru prisľúbil, že o aktuálnom vývoji budeme včas informovaní a budú pre nás vytvorené podmienky aj na osobné rokovania.
    
S cieľom zabezpečiť predloženie návrhu novely zákona č. 328/2002 Z. z. k zvyšovaniu VD od roku 2019 nie v skrátenom legislatívnom konaní a tak, aby bola novela zákona účinná od 30. 6. 2019 zaslalo prezídium APVV ministerke vnútra SR a generálnemu tajomníkovi MV SR už dňa 19. 10. 2018 osobné listy, ktoré boli a sú zverejnené na našej web stránke.
    
Dňa 11. 1. 2019 sa prezident APVV na základe pozvania stretol s riaditeľom  Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR kde riaditeľ odboru informoval, že:
1.   v rámci rokovania zástupcov MV SR s pracovníkmi Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR bol prijatý záver, že nový model valorizácie výsluhových dávok by nemal byť finančne náročnejší ako ten, ktorý by mal byť účinný od 01.07.2019, a to zvyšovanie dávok tzv. dôchodcovskou infláciou,
2
.   návrh novely zákona by mal  riešiť zvyšovanie VD nie iba na najbližšie roky ale v podstate na ďalšie roky bez obmedzenia termínu,
3.   zatiaľ sa upustilo od doposiaľ MV SR zásadne presadzovanej podmienky zvyšovania VD  a to zvyšovania platov policajtov v príslušnom kalendárnom roku,
4.   návrh na zvyšovanie VD bol pripravený vo viacerých variantoch, pričom poskytol informácie o niektorých z nich, a to zvyšovanie napr.:
  
a)    V kombinácií tak, ako v rámci všeobecného systému, a to pevnou sumou (pevná suma, ktorá je 2 % z priemerného starobného dôchodku  zaokrúhleného na euro hore) alebo 1% z aktuálne vyplácanej sumy VD s tým, že by bolo uplatnené to čo je výhodnejšie (poznámka prezídia - pre rok 2019 by bola pevná suma 9,00 €, pričom ide o návrh, ktorý nezohľadňuje počet odslúžených rokov, ale výšku poberaného VD).
  
b)    V kombinácií pevnou sumou (pevná suma, ktorá je 2 % z priemerného starobného dôchodku  zaokrúhleného na euro hore, ktorá sa následne delí číslom 15), čo v danom prípade znamená pevnou sumou 0,60 centov za každý odslúžený ukončený služobný rok. Tzn. pri dobe trvania 15 rokov je suma zvýšenia 9,00 €, pri 16 rokoch 9,60 € atď. a ide o model, ktorý bol prijatý na prechodné obdobie roka 2018 (poznámka prezídia - ide o návrh, ktorý zohľadňuje počet odslúžených rokov).
  
c)     V kombinácií pevnou sumou (pevná suma, ktorá je 2 % z priemerného starobného dôchodku  zaokrúhleného na euro hore, ktorá sa následne delí číslom 25), čo v danom prípade znamená pevnou sumou 0,36 centov za každý odslúžený ukončený služobný rok.  Tzn. pri dobe trvania 15 rokov je suma zvýšenia 5,40 €, pri 16 rokoch 5,76 € atď. (poznámka prezídia - ide o návrh, ktorý tiež zohľadňuje počet odslúžených rokov).
  
d)    Pevnou sumou pre každého VD rovnako, a to pevnou sumou (pevná suma, ktorá je 2 % z priemerného starobného dôchodku  zaokrúhleného na euro hore), v tomto prípade všetci pre rok 2019 suma 9,00 € (poznámka prezídia – ide o návrh, ktorý nezohľadňuje počet odslúžených rokov, ale ani výšku VD).
5.   o tom, ktorý variant bude navrhnutý do novely zákona, prípadne ak sa navrhne iný model valorizácie odlišný aj od vyššie spomenutých variant, ho bude riaditeľ informovať najneskôr do konca tohto týždňa,
6.   po schválení  nového modelu valorizácie si musí MV SR vyžiadať stanovisko od všetkých zainteresovaných subjektov (silové rezorty) a následne aj od Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a tak bude návrh novely predložený do legislatívneho procesu  (medzirezortné pripomienkové konanie) koncom januára, resp. začiatkom februára.
    
Z poskytnutých informácii a uvedených variant je zrejmé, že:
·       MF SR bude v rámci legislatívneho procesu prijímania novely zákona „trvať“ na podmienke, aby predložený návrh  bol  finančne „náročný“ max. na úrovni  zvyšovania  podľa v súčasnosti platného zákona (328/2002, § 68 ods. 16 „Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.“). Poznámka prezídia – táto úprava ale negarantuje minimálnu mieru valorizácie VD tak ako vo všeobecnom systéme dôchodkového poistenia poberateľom starobných dôchodkov.
·       Zvyšovanie VD bude v novele zákona navrhnuté  na ďalšie roky v podstate bez obmedzenia termínu a nebude potrebné tieto veci riešiť každoročne.
·       V prípade hore uvedených  navrhovaných  štyroch spôsobov bude „zabezpečené“ zvyšovanie VD bez ohľadu na zvyšovanie či nezvyšovanie platov policajtov a už  nebude potrebné presadzovať tak ako v minulosti  otázku garancie minimálnej miery valorizácie VD.
·       Predložené varianty sa síce „odvíjajú“ od valorizácie starobných dôchodkov (všeobecný systém dôchodkového poistenia) ale „iba“ od spôsobu výpočtu garancie minimálnej miery valorizácie týchto dôchodkov ale  nie aj od spôsobu výpočtu valorizácie týchto dôchodkov t.j. percento tzv. dôchodcovskej inflácie z každej aktuálnej dávky, ktoré je napr. pre rok 2019 2,6%). 
     Prezídium APVV bezodkladne po sprístupnení informácie o konečnom prijatom návrhu na spôsob zvyšovania VD od roku 2019 bude reagovať tak, aby sme do procesu  pripomienkovania mohli ešte v prípade potreby aktívne vstúpiť a to i za cenu uplatnenia zásadnej hromadnej pripomienky verejnosti, pričom o tomto budeme rokovať aj so ZV SR a ďalšími profesijnými stavovskými združeniami, s ktorými máme podpísane dohody o spolupráci, resp. ktoré sú pridruženými členmi APVV.

prezídium APVV