Prezídium APVV oslovilo niektoré politické strany a koalície, ktoré kandidujú vo voľbách do NR SR dňa 29.2.2020 so žiadosťou na zaslanie odpovedí na položené otázky.

OTÁZKY:

1, Osobitný systém sociálneho zabezpečenia ozbrojených a bezpečnostných zložiek je komplexne riešený ako samostatný kódex sociálneho zabezpečenia zákonom č. 328/2002 Z. z. Opatrenia prijaté v roku 2013 svedčia o jeho solventnosti a sebestačnosti, pričom boli kvitované aj finančnými inštitúciami zaoberajúcimi sa rozpočtovou problematikou.
a) Ste za zachovanie súčasného stavu osobitného systému sociálneho zabezpečenia?
b) V prípade, že nie, aké zmeny navrhnete zrealizovať v tomto systéme?

2, Zachováte súčasne platný stav zvyšovania výsluhových dôchodkov (do roku 2021 a po tomto roku) a v prípade, že nie, aké zmeny navrhnete zrealizovať?

3, Zachováte súčasný platný spôsob valorizácie dôchodkových dávok vo všeobecnom systéme poistenia (do roku 2021 a po tomto roku) a v prípade, že nie, aké zmeny navrhnete zrealizovať a či budete navrhovať na ďalšie obdobie aj garanciu minimálnej miery valorizácie pevnou sumou?

4, Podporili by ste návrh zákona O veteránoch ozbrojených bezpečnostných zborov, kde sa veterána bezpečnostných zborov by mohol byť považovaný príslušník týchto zborov, ktorého služobný pomer trval najmenej 25 rokov, je poberateľom výsluhového alebo výsluhového invalidného dôchodku a je bezúhonný? Bezúhonnosť veterána by bola posudzovaná podľa zákona a porušenie podmienok bude mať za následok stratu postavenia veterána. Dôvodom prijatia takéhoto zákona je dosiahnutie prestíže veteránov ozbrojených zborov a tým aj zvýšenie dôveryhodnosti, zmeny prístupu verejnosti k príslušníkom ozbrojených zložiek a záujmu o "prácu" v týchto zboroch?

5, Podporili by ste návrh na doplnenie zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície o ustanovenia upravujúce práva a povinnosti postavenia policajta vo výslužbe vrátane návrhu, aby bol policajt, v súvislosti so skončením služobného pomeru (po splnení ustanovených podmienok), povýšený do vyššej hodnosti?

6, Podporili by ste návrh na zriadenie zariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky so starostlivosťou (za úhradu) o osamelých výsluhových dôchodcov, ktorý dovŕšili dôchodkový vek a starostlivosť v takomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov?

Priebežné vyhodnotenie odpovedí si môžete pozrieť tu.

prezídium APVV