Národná rada SR 16. mája 2019 schválila návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak ako bol predložený na rokovanie.
     Týmto zákonom sa ustanovuje nový spôsob zvyšovania dávok výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodkov rokoch 2019 až 2021.

     Podľa schválenej novely bude od 1.7.2019:

  • zvyšovanie (valorizácia) výsluhových dôchodkov realizované pevnou sumou (0,60 € a od roku 2020 0,70 €)  vynásobenou počtom skutočných rokov doby trvania služobného pomeru a
  • invalidný, vdovský, vdovecký a sirotský výsluhový dôchodok pevnou sumou, ktorá je 2 % z priemernej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, v ktorom sa zvýšenie realizuje, zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor (pre rok 2019 8,70 € a po zaokrúhlení 9,00 €).

     Dôvodom  platnosti novely zákona „iba" na obdobie do 31.12.2021  boli požiadavky Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady Vlády SR doplniť do analýzy vplyvov predpoklady  a výpočet vplyvov na verejné financie nielen na „krátkodobé obdobie“ ale až do roku 2070 nakoľko „Pri predlžujúcich sa kariérach je však pravdepodobné, že opatrenie bude mať z dlhodobého hľadiska negatívny vplyv na verejné financie a môže ohroziť dlhodobú udržateľnosť systému výsluhových dôchodkov.“) a § 68 ods. 16 zákona sa v tomto období nepoužije.“
     V praxi to znamená, že od roku 2022 (ak sa opäť nezmení zákon) bude platiť to, že dávky výsluhového zabezpečenia sa budú zvyšovať „iba" podľa inflácie t.j. o percento zvýšenia dôchodkových dávok (rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov) ale už bez garancie minimálnej sumy valorizácie.

     Výsledky hlasovania: prítomní: 130,  za: 115,  proti:  0,   zdržalo sa: 14  (13 OĹANO a 1 nezaradený),  nehlasoval:  1 (SaS).

Prezídium APVV