Nárok na vdovský výsluhový dôchodok    vdova (alebo vdovec ) po policajtovi, (policajtke), ktorý splnil ku dňu úmrtia podmienku doby trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo podmienky vzniku nároku na invalidný dôchodok alebo zomrel v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania alebo bol pred dňom smrti poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku. Nárok však nevzniká, ak bola vdova právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, ktorým spôsobila smrť manželovi.
     Výška vdovského dôchodku je 60 % výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, na ktorý mal alebo by mal policajt nárok ku dňu úmrtia.
     Nárok na vdovský dôchodok trvá 1 rok od úmrtia manžela. Po uplynutí tejto lehoty má vdova (vdovec) nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku, len ak sa  stará  o nezaopatrené dieťa, alebo je invalidná, alebo dovŕšila vek rozhodný pre nárok na starobný dôchodok, alebo vychovala aspoň 3 nezaopatrené deti, alebo dovŕšila vek 52 rokov a vychovala 2 nezaopatrené deti, alebo manželstvo vdovy so zomretým policajtom trvalo počas služobného pomeru  zomretého policajta najmenej 15 rokov alebo ak k úmrtiu manžela došlo v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania.
    
Nárok na vdovský dôchodok a jeho výplatu zaniká uzavretím manželstva alebo dňom právoplatnosti rozsudku, podľa ktorého vdova úmyselným trestným činom spôsobila smrť svojmu manželovi.

    
„Vybavovanie“  vdovského (vdoveckého) výsluhového dôchodku je potrebné riešiť prostredníctvom zamestnanca Centra podpory MV SR na príslušnom OR PZ, prípadne KR PZ  podľa miesta bydliska zomrelého, ale príslušná žiadosť sa zasiela odboru sociálneho zabezpečenia SPSČaOU MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.
Tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť tu.

Nárok na zabezpečenie pohrebu má aj zomretý policajt po skončení služobného pomeru, ktorý bol poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia, a to na území Slovenskej republiky  na prianie pozostalých s ich spoluúčasťou. Na zomretých policajtov po skončení služobného pomeru, ak boli poberateľmi výsluhového dôchodku sa vzťahujú ustanovenia   zákon č. 328/2002 Z. z. (§ 71 ods. 2, § 72, 74, 76, 77 a 78a).
    
Ak  služobný orgán alebo služobný úrad zabezpečí pohreb  so  spoluúčasťou pozostalých, uhradí útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva náklady na pohreb, najviac do výšky 232,36 EUR. (Pre porovnanie štátna sociálna dávka vo forme príspevku na pohreb na úhradu výdajov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého je 80,00 EUR.)
    
Nákladmi na zabezpečenie pohrebu sa rozumejú náklady na úpravu, oblečenie a uloženie telesných pozostatkov zomretého, náklady na rakvu a jej úpravu a náklady na úhradu pohrebných úkonov a obradov obvyklých v mieste pohrebu. Ak sa vykonáva pohreb spopolnením, rozumejú sa nákladmi na pohreb aj náklady na prepravu telesných pozostatkov z miesta pohrebného obradu na miesto spopolnenia, náklady na spopolnenie, urnu a náklady spojené s uložením urny alebo rozptýlením popola.

V súvislosti so zabezpečením pohrebu sa zomretému preukazujú najmä tieto pocty:
·   zahalenie rakvy s telesnými pozostatkami zomretého do štátnej vlajky Slovenskej republiky počas  pohrebného obradu,
·   postavenie čestnej stráže ku katafalku s rakvou zomretého počas trvania pohrebného obradu na tomto mieste,
·   nesenie rakvy z miesta poslednej rozlúčky na miesto uloženia telesných pozostatkov zomretého (ak sa uvedené úkony vykonávajú na rôznych miestach),
·   sprievod rakvy čestnou jednotkou a hudbou z miesta poslednej rozlúčky na miesto uloženia telesných pozostatkov zomretého (ak sa uvedené úkony vykonávajú na rôznych miestach),
·   skončenie pohrebného obradu hymnou Slovenskej republiky so súčasným vzdaním pocty salvami sprevádzajúcej čestnej jednotky.
    
Náklady spojené so vzdaním týchto pôct, ktoré sa preukazujú zomretému, hradí služobný úrad alebo služobný orgán a tieto náklady sa nezapočítavajú do nákladov na zabezpečenie pohrebu pozostalými.
    
Ak došlo k úmrtiu v dôsledku požitia alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok, alebo úmrtie nastalo pri spáchaní úmyselného trestného činu, alebo sebapoškodením nevznikne nárok na zabezpečenie pohrebu a úhrada nákladov na pohreb sa neposkytne. V týchto prípadoch sa príspevok na pohreb uplatňuje na úrade práce podľa trvalého pobytu zomretého.

    
O zabezpečenie pohrebu v prípade spoluúčasti je potrebné požiadať príslušný útvar PZ, kde bol zomrelý naposledy služobne zaradený, resp. OR PZ podľa územného obvodu služobného útvaru PZ miesta pohrebu, ak nie je miesto pohrebu totožné s územným obvodom útvaru PZ, kde bol zomretý naposledy zaradený. O zabezpečenie pohrebu sa odporúča požiadať osobne a  predstihu aspoň 48 hodín tak, aby mohol príslušný útvar PZ pohreb, resp. spoluúčasť v plnom rozsahu zabezpečiť.  V prípade nutnosti, že vybavovanie pohrebu pripadne na dni pracovného pokoja alebo sviatky je možné  požiadať o jeho zabezpečenie aj telefonicky cestou operačného strediska.

    
V prípade, že pozostalí chcú zabezpečiť iba hudbu MV SR postup je rovnaký. Vždy sa musí požiadať príslušný útvar PZ, kde bol zomrelý naposledy služobne zaradený resp.  OR PZ  podľa územného obvodu miesta pohrebu, ktoré zabezpečí informovanie príslušného útvaru PZ. Aj v tomto prípade je to potrebné vykonať v dostatočnom predstihu. Žiadosť vystavuje a zasiela na SPaSČaOU MV SR príslušný útvar PZ.

    
„Vybavovanie“  úhrady nákladov  na pohreb je potrebné riešiť prostredníctvom zamestnanca Centra podpory MV SR na príslušnom OR PZ, prípadne KR PZ  podľa miesta bydliska zomretého, ale príslušná žiadosť sa zasiela odboru sociálneho zabezpečenia SPSČaOU MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.
Tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť tu.

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 16. mája 2021

aktualizované: Noviny Polícia, Fotogaléria (MO MI), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť