Nárok na výplatu 13. dôchodku majú aj niektorí výsluhoví dôchodcovia a to poberatelia:
• Starobného dôchodku, ktorý sa podľa zákona č. 328/2002 Z.z. považuje za výsluhový dôchodok. Ide o dôchodky policajtov priznané do 30. júna 2002.
• Vdovského a vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku po poberateľovi dôchodku, ktorí sa považuje za výsluhový dôchodok.
Starobného dôchodku policajtov, ak ich služobný pomer trval menej ako 15 rokov a ktoré sú vyplácané MV SR a výplata týchto dôchodkov sa financuje z osobitného účtu a
samozrejme aj poberatelia VD, ktorí poberajú aj klasický starobný dôchodok.

     Suma 13. dôchodku je v rozpätí od 50 do 300 € a keďže pri výpočte sumy sa zohľadňuje úhrn všetkých príjmov tak drvivá väčšina výsluhových dôchodcov dostala tento tzv. 13. dôchodok v sume 50 €.
     Ministerstvo vnútra poukázalo 13. dôchodok v novembri 2023 spolu 1383 (v roku 2022 to bolo 2005) poberateľom týchto dôchodkov v celkovej sume 148 492,22 € pričom v roku 2022 to bolo 258 038,33 € a  priemer bol 107 €  pričom v roku 2022 to bol priemer 120 €.
     Sociálna poisťovňa vyplatila 13. dôchodok v novembri 2023 spolu 17 224 (v roku 2022 – 16 737) poberateľom starobných dôchodkov, ktorí zároveň poberajú aj výsluhový dôchodok a z toho bolo 7742 (v roku 2022 – 7507) bývalých policajtov.
     Prezídium APVV s podporou ÚVD SR v tejto veci v dostatočnom predstihu oslovilo nielen ministra vnútra SR ale aj ministra práce a Sociálnu poisťovňu tak, aby na tieto 13. dôchodky mali nárok aj poberatelia výsluhových dôchodkov. Toto sa podarilo, ale aj napriek našim aktivitám neboli tieto dôchodky vyplatené tým poberateľom výsluhových dôchodkov priznaných podľa zákona č. 328/2002 Z. z., ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nebol im priznaný starobný dôchodok. V tejto súvislosti sme už uplatnili v Medzirezortnom pripomienkovom konaní hromadnú pripomienku verejnosti  (ktorú na portály Petícia.com podporilo 1501 osôb) a sme pripravení naše práva obhajovať na rozporovom konaní.
     V decembri tohto roku je mimoriadne vyplácaný ďalší 13. dôchodok (tzv. jednorazový príplatok), ktorého suma je jednotná pre všetkých a to 300,00 € a na tento majú nárok aj poberatelia výsluhových dôchodkov uvedených podľa jednotlivých odsekov uvedených v úvode tejto informácie.

prezident APVV

Aktualizované 19. 4. 2024   

     Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR naše uplatnené pripomienky v plnom rozsahu akceptovalo a zapracovalo do predkladanej novely zákona.

     Národná rada SR dňa 18. 04. 2024 schválila novelu zákona s účinnosťou od 1. 7. 2024.

     Vzhľadom na uvedené nárok na 13. dôchodok bude mať nielen poberateľ:

  • starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ktoré vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia,
  • invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu tohto dôchodku v decembri príslušného kalendárneho roka,
  • ale aj výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

     Suma 13. dôchodku bude vo  výške priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku a bude najmenej 300 Eur. Príslušnou dôchodkovou dávkou pre:aktu

  1. výsluhový dôchodok je starobný dôchodok,
  2. invalidný výsluhový dôchodok je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  3. invalidný výsluhový dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení je starobný dôchodok,
  4. vdovský výsluhový dôchodok je vdovský dôchodok,
  5. vdovecký výsluhový dôchodok je vdovecký dôchodok,
  6. sirotský výsluhový dôchodok je sirotský dôchodok.

     Vláda SR môže nariadením vlády ustanoviť vyplatenie 13. dôchodku aj v inom termíne ako december kalendárneho roka a to pomernou časťou a v decembri sa suma 13. dôchodku zníži o sumu pomernej časti.

     O priznaní 13. dôchodku sa písomné rozhodnutie nevyhotovuje a 13. dôchodok sa nezlučuje s dôchodkom, s ktorým sa vypláca.

     Pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky či už podľa zákona č. 461/2003 Z. z. alebo pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky podľa tohto zákona a zákona č. 328/2002 Z. z. sa vyplatí len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia; nárok na 13. dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z., ktorý sa nevyplatil, zaniká. Ak je suma 13. dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. a podľa zákona č. 328/2002 Z. z. rovnaká, nárok na 13. dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. zaniká.

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 16. júna 2024

aktualizované: Parte (MO TN), Fotogaléria (MO BAII, Prezídium APVV, MO SPodhradie, MO RK-Okolie, MO MI), Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť