Aktualizované 5.6.2024

     Novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (zákon č. 352/2022 Z. z.) bol schválený aj rodičovský dôchodok.
     Podľa tohto zákona nárok na rodičovský dôchodok má aj poberateľ:
● starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorý bol priznaný podľa zákona č. 100/1988 Zb. a sociálnom zabezpečení a ktorý sa podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov považuje za výsluhový dôchodok a
výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.
    
Podľa zákona mala Sociálna poisťovňa rozhodnúť o nároku na rodičovský dôchodok a vyplatiť ho do 30. 9. 2023 pričom  v médiách generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne  informoval, že cieľom je rozhodnúť čo najskôr.

     Rodičovský dôchodok sa v tomto roku vyplácal nie mesačne ale jednorázovo (spolu za celý rok).
     Sociálna poisťovňa začala už začiatkom mája hromadne vyplácať rodičovské dôchodky a zasielala aj rozhodnutia o priznaní tohto dôchodku. Z informácií poskytnutých Sociálnou poisťovňou táto nemala k dispozícii úplne všetky údaje o výsluhových dôchodcoch.  MV SR nás pri rokovaní ubezpečilo, že podklady, ktoré na účely rozhodovania o rodičovskom dôchodku potrebuje Sociálna poisťovňa boli predložené tak, aby táto „stihla“ tieto vyplatiť do termínu ustanoveného v zákone t. j. do 30.9.2023.
     V prípade, že sa tak nestane, odporúčame obrátiť sa na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne o poskytnutí informácie k rodičovskému dôchodku.
     Žiaľ zákon sa „nevzťahuje“ na rodičov detí policajtov, hasičov profesionálnych vojakov (a všetky subjekty podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení). Zákon bol takto schválený aj napriek tomu, že APVV na tieto skutočností vopred upozorňovala napr. aj MV SR (osobným listom ministrovi).  Až na základe ďalších aktivít Národná rada SR schválila novelu zákona k rodičovskému dôchodku tak, že nárok na rodičovský dôchodok budú mať aj rodičia detí policajtov, hasičov, profesionálnych vojakov atď..
     Na rozdiel od „klasického“ rodičovského dôchodku sú pri tomto rodičovskom dôchodku, vzhľadom na špecifické postavenie detí (policajti, hasiči, profesionálny vojaci atď.), rozdiely.
     Ide najmä o:
1,
Nárok na RD má poberateľ výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku ak je rodičom policajta, hasiča profesionálneho vojaka atď. a ten písomne vyhlásil, že poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku má vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok.
2,
Policajt, hasič a profesionálny vojak predkladá vyhlásenie podľa 78b ods. 1 zákona na predpísanom tlačive vydanom útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva, Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia atď.
3,
Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia atď. posúdi splnenie podmienok vzniku nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu do 90 dní odo dňa doručenia písomného vyhlásenia podľa 78b ods. 1.
4,
Finančné prostriedky na úhradu nákladov na rodičovský dôchodok a úhradu nákladov spojených s jeho výplatou sa poukazujú na osobitný účet útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva, Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, atď., ktoré vyplácajú rodičovský dôchodok prostredníctvom rozpočtových výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstva financií Slovenskej republiky.
5,
Poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku vzniká nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu aj za obdobie pred júlom 2023, najskôr od 1. januára 2023, ak splnil podmienky podľa § 78b ods. 1.
6,
Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu vznikne poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sú splnené podmienky podľa 78b ods. 1, najskôr od 1. januára 2023, ak policajt, hasič, profesionálny vojak atď.  doručí písomné vyhlásenie o vzniku nároku podľa § 78b ods. 9 najneskôr do 31. augusta 2023.
7,
O nároku na rodičovský dôchodok, ktorý vznikol do augusta 2023, a nároku na jeho výplatu, rozhodne útvar sociálneho zabezpečenia, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia atď. najneskôr do 31. decembra 2023, rozhodnutie sa však nebude vydávať. V praxi to bude znamenať, že útvary sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia nebudú vydávať rozhodnutia tak, ako je tomu v rámci Sociálnej poisťovne.
8,
Za rok 2023 sa rodičovský dôchodok vyplatí v jednej úhrnnej splátke, a to do 31. marca 2024.

     Ministerstvo vnútra SR vyplatilo rodičovský bonus za rok 2023 jednorázovo v mesiaci december tým rodičom, ktorých deti (policajti a hasiči) podali v ustanovenej lehote príslušné vyhlásenie.Vo všetkých prípadoch ide mesačne o sumu (21,80 €).

      Po voľbách bol pripravovaný návrh, že rodičovský dôchodok by mal byť zrušený a nahradený  možnosťou darovať deťom finančné prostriedky vo výške  2 %  zo zaplatenej dane fyzických osôb.  Podľa zákona schváleného v závere roka sa  tak ale nestalo  a rodičovský dôchodok naďalej ostáva, V tomto roku bol vyplatený Sociálnou poisťovňou jednorázovo v mesiaci jún 2024.

     MV SR vypláca rodičovský dôchodok v tomto roku v inom režime ako Sociálna poisťovňa t. j. na mesačnej báze.

Prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 16. júna 2024

aktualizované: Parte (MO TN), Fotogaléria (MO BAII, Prezídium APVV, MO SPodhradie, MO RK-Okolie, MO MI), Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť