APVV dlhodobo vyvíja aktivity aj s cieľom chrániť práva a sociálne istoty poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia. V ostatnom čase išlo najmä o:

1, Zosúladenie judikatúry súdov SR so znením zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení pri priznávaní starobných dôchodkov poberateľom výsluhových dôchodkov v prípade nesplnenia taxatívnej podmienky byť poistencom vo všeobecnom systéme poistenia min. 10, resp. 15 rokov.
2, Pomoc štátu dôchodcom, v súvislosti s vysokou infláciou a zvyšovaním cien energií, tak, aby sa primerane vzťahovala aj na výsluhových dôchodcov. Napr.:
   a)
Rodičovský dôchodok
   b)
Mimoriadna valorizácia dôchodkov
   c) V
dovské dôchodky
   d)
Valorizácia VD od 1.7.2023

K bodu 1.

     Aj na základe aktivít APVV bol táto problematika prerokovávaná v Národnej rady SR  (návrhu novely zákona č. 461/2003 Z. z., ktorú predkladalo ministerstvo práce do Národnej rady SR už 2x a to 23.3.2022 a je na programe 90. schôdze, ktorá začala 2.5.2023.
     V obidvoch prípadoch APVV podala (okrem iných aktivít) aj hromadné zásadné pripomienku verejnosti s dostatočnou podporou osôb.
     V prvom prípade nebol návrh schválený nakoľko skupina koaličných poslancov (poslanec Cmorej, Kerkéty a Krištúfková) predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh vypustiť ustanovenia, ktoré upravovali túto oblasť (aj napriek tomu, že gestorský výbor ich  odporučil) s tým, že je potreba dodatočných rokovaní na dosiahnutie konsenzu.
     V druhom prípade  sa prezident APVV k návrhu novely zúčastnil, po medzirezortnom pripomienkovom konaní na ministerstve práce, dvoch rozporových konaní, kde boli k tejto otázke odstránené rozpory a návrh bol predložený do Národnej rady SR, kde v I. čítaní ho poslanci schválili, aby bol prerokovaný v II. čítaní. Žiaľ poslanec Cmorej (SaS) sa v diskusii vyjadril, že návrh zákona opäť nepodporí a dokonca na tlačovej konferencii obvinil Sociálnu poisťovňu, že v rozpore s platným zákonom, vypočítavala  a vyplácala dôchodky pre tento typ dôchodcov už od roku 2013 a vyzval novinárov pýtať sa o koľko prišla štátna kasa vyplácaním takýchto  dvojitých dôchodkov pre túto úzku skupinu ľudí.
     Vzhľadom na tieto skutočnosti APVV s podporou Únie výsluhových dôchodcov SR vypracovala analýzu celej problematiky (i k námietkam poslanca Cmoreja) a túto zaslala nielen ministrovi práce, ktorý bude uvádzať návrh zákona v II. čítaní, ale aj všetkým výborom NR SR, ktoré boli určené na jeho prerokovanie (Výbor pre sociálne veci, Výbor pre  financie a rozpočet a Ústavnoprávny  výbor). Tieto výbory po prerokovaní návrhu zákona na svojich zasadnutiach  tento schválili a odporúčajú ho NR SR schváliť (tlač 1466, 157. bod programu).
     Súčasný stav v našej spoločnosti je veľmi zložitý (predčasné voľby a úradnícka vláda) a aj stav v samotnej Národnej rade SR, kde je na programe teraz prebiehajúcej schôdze takmer 250 bodov nezaručuje, že tento návrh novely zákona bude prerokovaný a máme vážne obavy, že ak ho aj „stihnú“ prerokovať tak pri jeho prerokovávaní nebude rozhodujúca odbornosť a nevyhnutnosť zosúladenia zákona s ustálenou judikatúrou súdov SR, ale individuálne a politické záujmy poslancov a politických strán.

K bodu 2.
a)
Rodičovský bonus (dôchodok)
Jedným z opatrení vlády SR, k zmierneniu dopadu vysokej inflácie a nárastu cien energie pre dôchodcov, bolo schválenie aj tzv. rodičovského dôchodku (október 2022). Sociálna poisťovňa už začala tento rodičovský dôchodok vyplácať a to jednorázovo a predčasne za celý rok 2023 spolu. Žiaľ návrh zákona bol predložený tak, že sa „nevzťahoval“ na rodičov (poberateľov starobného dôchodku, resp. po dosiahnutí dôchodkového veku), ktorých detí sú policajti, vojaci atď. Zákon bol takto schválený a to aj napriek tomu, že APVV na tieto skutočnosti vopred upozorňovala napr. aj MV SR (osobným listom ministrovi). V súčasnosti je, aj na základe aktivít APVV, v NR SR návrh novely zákona, ktorý  predložil poslanec Svrček a mal by tento stav zmeniť (tlač 1397, 66. bod programu). Aj v tomto prípade ale platí konštatovanie uvedené v poslednej vete bodu 1. Návrh zákona bol NR SR dňa 23.05.2023 schválený (Za 114, zdržali sa 2).
b)
Mimoriadna valorizácia dôchodkov
V NR SR bola schválená, na základe návrhu skupiny opozičných poslancov (Hlas – SD), zmena zákona č. 461203 Z. z. o sociálnom poistení aj k mimoriadnym valorizáciám dôchodkov. Žiaľ pri prerokovávaní boli navrhnuté aj také zmeny, na základe ktorých tento zákon nadobudne účinnosť až 1. 1. 2024. Vzhľadom na uvedené bol poslancom Tomášom (Hlas – SD) pri rokovaní NR SR podaný pozmeňujúci návrh, v ktorom je precizovaný spôsob podporu pri mimoriadnych valorizáciách a aj termín účinnosti zákona už od 1.7.2023. APVV, s podporou Únie výsluhových dôchodcov SR, už od preloženia prvého návrhu na mimoriadnu valorizáciu dôchodkov upozorňovala (aj osobným listom ministra vnútra), aby ministerstvo vnútra ako gestor zákona č. 328/2022 Z. z. predložilo návrhy na precizáciu návrhu tak, aby sa mimoriadna valorizácia „vzťahovala“ aj na výsluhové dôchodky. Žiaľ návrh bol schválený tak ako  bol predložený a z jeho znenia nie je jasné či sa mimoriadna valorizácia bude vzťahovať aj na výsluhové dôchodky. Aj po podaní pozmeňujúceho návrhu k zmene termínu účinnosti sme opäť písomne dňa 10. 04. 2023 vyzvali ministra vnútra (aj s návrhom na osobné stretnutie), aby ministerstvo k tejto veci zaujalo stanovisko a prípadne aj uplatnilo návrh na precizáciu ustanovení. Zdôraznili sme aj „krátkosť“ času nakoľko schôdza NR SR začne už 02. 05. 2023. Osobitne sme upozornili na tieto skutočnosti listom aj poslanca Tomáša (11. 04. 2023). Návrh je na programe teraz prebiehajúcej schôdze ale z ministerstva sme nedostali žiadnu odpoveď a ani informáciu či to bude riešiť, resp. či zo znenia návrhu vyplýva, že sa bude vzťahovať aj na výsluhové dôchodky. Aj v tomto prípade ale platí konštatovanie uvedené v poslednej vete bodu 1. NR SR dňa 23. 05. 2023 schválila pri hlasovaní o návrhu novely zákona k rodičovskému dôchodku aj návrh poslanca Erika Tomáša (Hlas - SD) k mimoriadnej valorizácii dôchodkov. Za 110, zdržali sa 2 - SaS).
c)
Vdovský dôchodok
Jedným zo schválených noviel zákonov  v závere roka 2022 bolo aj schválenie nároku na výplatu vdovského dôchodku aj po uplynutí jedného roka od smrti manžela, vdovám ktoré vychovali jedno dieťa a to dovŕšením veku 57 rokov. Žiaľ aj v tomto prípade bol návrh zákona predložený tak, že sa „nevzťahoval“ na vdovy, ktoré poberajú vdovský výsluhový dôchodok a zákon bol takto schválený aj napriek tomu, že APVV na tieto skutočnosti vopred upozorňovala napr. aj MV SR (osobným listom ministrovi). V súčasnosti je, aj na základe aktivít APVV a aj niektorých členov, v NR SR návrh novely zákona, ktorý  predložil poslanec Čepček a mal by tento stav zmeniť aj v prospech vdov, ktoré poberajú vdovské výsluhové dôchodky (tlač 1368, 94. bod programu). Aj v tomto prípade ale platí konštatovanie uvedené v poslednej vete bodu 1. NR SR dňa 18.5.2023 schválila novelu zákona. Za 110, zdržalo sa 31 (SaS a niektorí nezaradení poslanci).
d)
Valorizácia VD od 1. 7. 2023
Po valorizácii dôchodkových dávok k 1. 1. 2023 APVV vyvíjala aktivity aj k tomu, aby  sa „náhodne alebo cielene“ nezmenila suma valorizácie (11,8%) výsluhových dôchodkov. Môžeme konštatovať, že sme nezaznamenali žiadne návrhy v tomto smere napr. z MV SR alebo inej bezpečnostnej zložky a takýto návrh nie je v schválenom programe  v súčasnosti prebiehajúcej schôdze NR SR a nie je ani iný návrh na novelu zákona č. 328/2002 Z. z., ktorý by v prípade zmeny spôsobu valorizácie výsluhových dôchodkov bolo potrebné novelizovať.

JUDr. Hristo Gluškov
prezident APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 27. mája 2023

aktualizované: Rekreačná starostlivosť (Termálne kúpalisko NESVADBY), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť