Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ďalej len „MPSVaR SR) opäť predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“) návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/690). Jedným z cieľov, aj tejto novely zákona, je  zosúladiť ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu SR vo veci posudzovania nároku na starobný dôchodok poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a ktorí súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia podľa zákona o sociálnom poistení vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia v dĺžke kratšej ako 10, resp. 15 rokov.

     Pri predchádzajúcom pokuse (zákon č. 125/2022 Z. z. schválený 24. 03. 2022) boli ustanovenia týkajúce zosúladenia s judikatúrou NS SR vypustené z návrhu až v tzv. II. čítaní a to  na základe pozmeňujúceho návrhu spravodajcu Výboru NR SR pre sociálne veci (Peter Cmorej, SaS) a to aj napriek tomu, že to na zasadaní výboru schválené nebolo a po podpore na, ktorú vyzval poslancov predkladateľ (minister práce). APVV v legislatívnom  procese prijímania tejto novely zákona nielen, že uplatnila Zásadnú hromadnú pripomienku verejnosti, ale v priebehu tohto procesu (keďže predkladateľ našim námietkam nevyhovel a napriek zákonom stanovej povinnosti nezvolal rozporové konanie) vyvíjala rôzne aktivity za účelom prijatia novely tak, aby boli v nej ustanovené všetky otázky nárokov dôchodkových dávok poberateľom dávok z výsluhového zabezpečenie komplexne. Na nedodržanie právnych predpisov a zákonov v legislatívneho procese sme priebežne upozorňovali nielen Legislatívnu radu vlády SR, ale aj predsedu Národnej rady SR a predsedov príslušných výborov. Po prijatí novely zákona sme na tieto skutočnosti opäť upozornili nielen predsedu Národnej rady SR, predsedov príslušných výborov Národnej rady SR, ale opakovane aj Generálneho prokurátora SR.
     Pravdepodobne aj z týchto dôvodov MPSVaR SR, do predloženého návrhu novely zákona, okrem iných okruhov, opäť „zaradilo“ aj zosúladenie ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z. s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu SR vo veci posudzovania nároku na starobný dôchodok poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a ktorí súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia podľa zákona o sociálnom poistení vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia v dĺžke kratšej ako 10, resp. 15 rokov.
     Vzhľadom na uvedené sme v MPK (ukončené 18. 11. 2022) v mene APVV opäť uplatnili Zásadnú hromadnú pripomienku (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/690/hromadne-pripomienky/zobraz), v ktorej navrhujeme v novele zákona riešiť celú problematiku komplexne.
     Uvidíme či bude MPSVaR SR naše uplatnené pripomienky akceptovať a v prípade, že nie tak budeme na rozporovom konaní tieto obhajovať. Očakávame, že si MPSVaR SR opätovne nedovolí nedodržať legislatívny proces.
     Prezident APVV si ako občan uplatnil v MPK pripomienku, v ktorej navrhol ustanovenia v návrhu novely zákona nahradiť tak, aby valorizácia dôchodkov bola riadna raz v roku a mimoriadna viackrát v roku a nie až po I. polroku ako doposiaľ, resp. po 9. mesiacoch ako to navrhuje v novele MPSVaR SR (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/690/pripomienky/039ee6c0-241f-40b6-9973-896e7ca976f6).

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 5. decembra 2022

aktualizované: Naši oslávenci, Parte (MO RK), Zoznam zosnulých, Rekreačná starostlivosť, Fotogaléria (MO NZ, MO BAmo, MO ZA), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť