Aktualizované 25.7.2023

     Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ďalej len „MPSVaR SR) opäť predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“) návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/690). Jedným z cieľov, aj tejto novely zákona, je  zosúladiť ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu SR vo veci posudzovania nároku na starobný dôchodok poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a ktorí súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia podľa zákona o sociálnom poistení vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia v dĺžke kratšej ako 10, resp. 15 rokov.

     Pri predchádzajúcom pokuse (zákon č. 125/2022 Z. z. schválený 24. 03. 2022) boli ustanovenia týkajúce zosúladenia s judikatúrou NS SR vypustené z návrhu až v tzv. II. čítaní a to  na základe pozmeňujúceho návrhu spravodajcu Výboru NR SR pre sociálne veci (Peter Cmorej, SaS) a to aj napriek tomu, že to na zasadaní výboru schválené nebolo a po podpore na, ktorú vyzval poslancov predkladateľ (minister práce). APVV v legislatívnom  procese prijímania tejto novely zákona nielen, že uplatnila Zásadnú hromadnú pripomienku verejnosti, ale v priebehu tohto procesu (keďže predkladateľ našim námietkam nevyhovel a napriek zákonom stanovej povinnosti nezvolal rozporové konanie) vyvíjala rôzne aktivity za účelom prijatia novely tak, aby boli v nej ustanovené všetky otázky nárokov dôchodkových dávok poberateľom dávok z výsluhového zabezpečenie komplexne. Na nedodržanie právnych predpisov a zákonov v legislatívneho procese sme priebežne upozorňovali nielen Legislatívnu radu vlády SR, ale aj predsedu Národnej rady SR a predsedov príslušných výborov. Po prijatí novely zákona sme na tieto skutočnosti opäť upozornili nielen predsedu Národnej rady SR, predsedov príslušných výborov Národnej rady SR, ale opakovane aj Generálneho prokurátora SR.
     Pravdepodobne aj z týchto dôvodov MPSVaR SR, do predloženého návrhu novely zákona, okrem iných okruhov, opäť „zaradilo“ aj zosúladenie ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z. s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu SR vo veci posudzovania nároku na starobný dôchodok poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a ktorí súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia podľa zákona o sociálnom poistení vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia v dĺžke kratšej ako 10, resp. 15 rokov.
     Vzhľadom na uvedené sme v MPK (ukončené 18. 11. 2022) v mene APVV opäť uplatnili Zásadnú hromadnú pripomienku (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/690/hromadne-pripomienky/zobraz), v ktorej navrhujeme v novele zákona riešiť celú problematiku komplexne.
     Uvidíme či bude MPSVaR SR naše uplatnené pripomienky akceptovať a v prípade, že nie tak budeme na rozporovom konaní tieto obhajovať. Očakávame, že si MPSVaR SR opätovne nedovolí nedodržať legislatívny proces.
     Prezident APVV si ako občan uplatnil v MPK pripomienku, v ktorej navrhol ustanovenia v návrhu novely zákona nahradiť tak, aby valorizácia dôchodkov bola riadna raz v roku a mimoriadna viackrát v roku a nie až po I. polroku ako doposiaľ, resp. po 9. mesiacoch ako to navrhuje v novele MPSVaR SR (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/690/pripomienky/039ee6c0-241f-40b6-9973-896e7ca976f6).

Informácie z rozporových konaní (pridané 8.2.2023)

Prezenčné rozporové konanie

MPSVaR SR, Bratislava, Špitálska 4,6,8, budova A, miestnosť č. 417, 18. 01. 2023

Prítomní:

Štátny tajomník MPSVaR SR (Ing. Juraj Káčer)

Sekcia starobného poistenia a dôchodkového sporenia, Generálna  riaditeľka (Ing. Jana Polakovičová Kolesárová)

Sekcia legislatívy, Generálna riaditeľka  (Mgr. Karin Hertelová)

Sekcia a starobného poistenia dôchodkového sporenia (PhDr. Lenka Vojtilová)

Sekcia starobného poistenia a dôchodkového sporenia, Odbor dôchodkového sporenia (JUDr. Timea Vörösová)

Sekcia legislatívy, Odbor sociálnej legislatívy (Mgr. Vladimír Hornáček, PhD.)

Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA), prezident (JUDr. Hristo Gluškov)

       Vo svojom úvodnom vystúpení  som upozornil na to, že som v mene verejnosti zaslal štátnemu tajomníkovi  písomné stanovisko APVV k rozporovému konaniu so žiadosťou, aby bolo doručené všetkým zamestnancom, ktorí sa rozporového konania zúčastnia. V stanovisko bolo zdôraznené, že v Hromadnej pripomienke verejnosti boli uplatnené pripomienky:

 1. Z predkladaného návrhu novely zákona nie je zrejmé a ani v ňom nie je odôvodené v čom je návrh spôsob výpočtu navrhovaný nad rámec ustálenej judikatúry a absentuje porovnanie ustálenej judikatúry s tým čo je nad rámec tejto judikatúry.
 2. K návrhu upraviť nároky a spôsob výpočtu starobných, predčasných a invalidných dôchodkov nad rámec ustálenej judikatúry osôb, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a ktorí súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia podľa zákona o sociálnom poistení vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia v dĺžke kratšej ako 10, resp. 15 rokov.
 3. V návrhu novely zákona riešiť nielen niektoré problémy, ale všetky oblasti priznávania nárokov zo sociálneho poistenia poberateľom dávok z výsluhového zabezpečenia a to systémovo a komplexne a to:
 4. Podmienka trvania služobného pomeru k 31. 12. 1999 – pracovné kategórie.
 5. Zjednotenie rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu a všeobecných súdov k pôsobnosti orgánov na administratívne konanie o žiadosti profesionálnych vojakov o starobný dôchodok po nadobudnutí účinnosti zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov a zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zbierka stanovísk NS SR a rozhodnutí súdov 1/2020 R1).:
 • Zamietanie priznania starobného dôchodku poberateľovi výsluhového dôchodku priznaného podľa § 38 s použitím § 128 zákona č. 328/2002 Z. z.
 • Odnímanie už spätne priznaných starobných dôchodkov podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení po podaní žiadosti o ich prepočítanie z dôvodu jej predchádzajúcej nekompetencie na ich priznanie.
 • Postup Sociálnej poisťovne podľa  112 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa dávka prizná odo dňa, od ktorého dávka patrí, najviac tri roky spätne odo dňa zistenia, že sa dávka priznala alebo najviac tri roky spätne od uplatnenia nároku na dávku.
 • Zamietanie žiadostí a priznanie starobných dôchodkov žiadateľov, ktorí splnili podmienky nároku na tento dôchodok pred 01. 01. 2004 (ustanovenie §261 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení) s tým, že nárok navrhovateľovi vznikol podľa predpisov účinných pred 01. 01. 2004 a nesplnil podmienku nepretržitého trvania zamestnania od vzniku nároku na starobný dôchodok do 6. 2002.

     K jednotlivým okruhom pripomienok bol v stanovisku spracovaný aj detailný popis s odvolaním sa na konkrétne rozhodnutia všeobecných súdov, NS SR a ÚS SR vrátane príloh, kde boli uvedené príklady postupov Sociálnej poisťovne.

     Okrem toho som požiadal o:

 • Potvrdenie, že budú všetky otázky, ktoré boli dohodnuté na rozprovom konaní dňa 30. 11. 2022 zapracované do návrhu novely po skončení MPK.

      K výsledkom rozprového konania dňa 30. 11. 2022 bolo potvrdené, že všetky dohodnuté zmeny budú do návrhu zákona zapracované (viď výpis z  Informácie o rozporovom konaní dňa 30. 11. 2022 – príloha č. 1).

 • Informáciu ako bola vyriešená zásadná pripomienka Ministerstva financií SR (návrh na  prehodnotenie spôsob výpočtu starobného dôchodku tak, aby tento nebol vypočítaný použitím vymeriavacích základov za celé obdobie s následnou úpravou o počet rokov získaných v sociálnom poistení, ale zohľadňoval by len doby a vymeriavacie základy získané v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia s využitím vzorca uvedeného v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). K zásadnej pripomienke Ministerstva financií SR som bol informovaný, že rozpor na rokovaniach nebol odstránený a návrh zákona bude preto postúpený s tým rozporom.
 • Vysvetlenie textu v dôvodovej správe „zosúladiť ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci posudzovania nároku na dôchodok poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a ktorí súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia podľa zákona o sociálnom poistení vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia “ akceptovanej obyčajnej pripomienky Sociálnej poisťovne či tým vlastne neboli vylúčení poistenci, ktorí súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia v dĺžke kratšej ako 10,  15 rokov. K tomu som bol informovaný, že dôležité sú samotné ustanovenia v zákone a podľa tých sa tieto v plnom rozsahu vzťahujú na všetkých poistencov, ktorí súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia podľa zákona o sociálnom poistení vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia a aj na tých, ktorí  súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia v dĺžke kratšej ako 10,  resp. 15 rokov. Okrem toho  aj spôsob výpočtu  starobných dôchodkov pre obidve skupiny je navrhovaný rovnaký a je garantované, že suma starobného dôchodku poistenca nesmie byť nižšia ako suma starobného dôchodku určená len so zohľadnením obdobia dôchodkového poistenia získaného vo všeobecnom systéme dôchodkového poistenia. Účelom garancie priznania dôchodku minimálne v sume určenej podľa doterajších právnych predpisov je eliminovať riziko zníženia sumy dôchodku poistenca výlučne aplikáciou novej právnej úpravy.“
 • Obyčajná pripomienka doplniť do dôvodovej správy aj právne zdôvodnenie hodnotenia vymeriavacích základov, z ktorých sa zaplatilo poistné na výsluhové zabezpečenia som bol informovaný, že táto MPSVaR SR nebola akceptovaná.

     Po diskusii bolo rozporové konanie ukončené so záverom: „Rozpor: odstránený – neodstránený – spôsob odstránenia: Zásadné pripomienky týkajúce sa priznávania a výpočtu starobného dôchodku poberateľom dávky výsluhového zabezpečenia boli MPSVaR SR akceptované.

     Pripomienky na rámec návrhu zákona boli prekvalifikované ako obyčajné a budú predmetom rokovania pri ďalšej novele zákona o sociálnom poistení.“

                                                             Príloha č. 1 – Výpis z Informácie z rozporového konania dňa 30. 11. 2022

„Rozpor: odstránený – neodstránený spôsob odstránenia: Pripomienka čiastočne akceptovaná. Neakceptované sú časti nad rámec novely.“

     Na rozporovom konaní bolo dohodnuté, že:

 1. Predkladateľ odstráni z návrhu materiálu všetky slovné spojenia „čiastkový dôchodok, čiastkový predčasný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok“ tak, aby bolo zrejmé, že slovo „čiastkový“ je používané iba v spojení s výpočtom sumy starobného, predčasného a invalidného dôchodku.
 2. K zásadnej pripomienke Ministerstva financií SR (Žiada prehodnotiť spôsob výpočtu starobného dôchodku nakoľko navrhovaný spôsob jeho výpočtu má za následok zohľadnenie výšky vymeriavacích základov získaných v systéme výsluhového zabezpečenia, ktoré už raz boli zohľadnené pri výpočte výsluhového dôchodku a žiada  upraviť výpočet starobného dôchodku tak, aby tento nebol vypočítaný použitím vymeriavacích základov za celé obdobie s následnou úpravou o počet rokov získaných v sociálnom poistení, ale zohľadňoval by len doby a vymeriavacie základy získané v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia s využitím vzorca uvedeného v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov) som bol informovaný o tom, že tento rozpor na rokovaní odstránený nebol a o jeho odstránení bude rokovať minister s ministrom financií. V rámci diskusie sme porovnaním spôsobu možných výpočtov starobného dôchodku a jeho krátenia v ustálenej judikatúre (3 spôsoby) a navrhovaným spôsob MF SR dospeli k záveru, že najvýhodnejší je spôsob pre poistencov je ten, ktorý už v súčasnosti uplatňuje Sociálna poisťovňa a ktorý je navrhovaný v návrhu novely zákona a MPSVaR SR doplní do návrhu materiálu ďalší modelový príklad výpočtu starobného dôchodku,, ktorý bude pravdepodobne najčastejšie využívaný t.j. poberateľ výsluhového dôchodku bol poistencom vo všeobecnom systéme poistenia menej ako 15 rokov (napr. 10 alebo 5) a odslúžil napr. 20, resp. 25 rokov.
 3. K nášmu návrhu jednoznačne definovať navrhovaný spôsob výpočtu starobného dôchodku, nakoľko v dôvodovej správe A. všeobecná časť, ale aj v B. osobitnej časti sa uvádza, že to bude spôsob výpočtu len v prípadoch, keď obdobie splnenia podmienky dôchodkového poistenia bude v dĺžke kratšej ako 10, resp. 15 rokov som bol informovaný, že priznávanie dôchodkových dávok poberateľom výsluhových dôchodkov, ktorí splnili podmienku byť poistencom vo všeobecnom systéme dôchodkového poistenia (t.j., že boli poistencom vo všeobecnom systéme viac ako 15 rokov) je precizované v návrhu novely v § 66aa ods. 3. Výpočet dôchodku sa bude vykonávať tak, že sa vypočíta „klasicky“ ako keby nepoberal výsluhový dôchodok a následne ako poberateľovi výsluhového dôchodku a prizná sa ten, ktorý bude preňho výhodnejší.
 4. 66aa ods. 3) Ak poistenec podľa § 66 ods. 1 písm. b) získal obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. a) v rozsahu zakladajúcom nárok na starobný dôchodok, suma starobného dôchodku určená podľa § 66 ods. 1 písm. b) nesmie byť nižšia ako suma starobného dôchodku určená podľa § 66 ods. 2 až 9 výlučne so zohľadnením obdobia dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. a) a osobného vymeriavacieho základu podľa § 61 písm. a).“K nášmu návrhu k odstráneniu možnosti nepriznávania starobných dôchodkov a predčasných dôchodkov príslušníkom ozbrojených bezpečnostných zboroch, ktorí sú ešte v služobnom pomere nakoľko Sociálnej poisťovni v tom bráni skutočnosť, že nedokáže vypočítať krátenie dávky za roky služobného pomeru nakoľko služba stále trvá a nepozná ani výšku výsluhového dôchodku nakoľko tento ho ešte nemá priznaný, som bol informovaný, že takéto prípady sa stávali iba v minulosti, ale v súčasnosti tomu už tak nie je a takýto postup Sociálnej poisťovni platný zákon ani neumožňuje.
 5. Naša pripomienka k § 61 písm. c). Znenie v návrhu zákona: c) „podľa § 60 ods. 1 písm. b) druhého bodu, je úhrn vymeriavacích základov podľa písmen a) a b).“ Z uvedeného vyplýva, že úhrn vymeriavacích základov je za obdobie povinného dôchodkového poistenia iba za výkonu služby v rozsahu, ktorý nezakladá nárok na výsluhový dôchodok. Stanovisko MPSVaR SR: Navrhované znenie § 61 písm. c) pri definícii vymeriavacích základov, ktoré sa majú použiť, odkazuje na ustanovenie písm. a) a b) v častiach týkajúcich sa vymeriavacích základov (bez ohľadu na to, či bol alebo nebol výkon služby policajta a profesionálneho vojaka získaný v rozsahu, ktorý zakladá alebo nezakladá nárok na výsluhový dôchodok). V zmysle uvedeného osobný vymeriavací základ poistenca, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. b) druhého bodu, je úhrn vymeriavacích základov podľa písm. a) a b) – konkrétne:
 • vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie podľa § 60 ods. 2 považuje za zaplatené a
 • vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na výsluhové zabezpečenie podľa osobitného predpisu, a to v rozsahu úhrnu vymeriavacieho základu na platenie poistného na dôchodkové poistenie.

     K obyčajnej pripomienke Sociálnej poisťovne vypustiť v dôvodovej správe, na konci vety kde sa navrhuje zosúladiť ustanovenia zákona s ustálenou judikatúrou „v dĺžke kratšej ako 10, resp. 15 rokov“ som bol ubezpečený, že cieľom je to aby sa to vzťahovalo nielen na túto skupinu osôb ale aj ostatných poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia. Upozornil som ich ale nato, že v takomto prípade by predkladaná novela zákona neriešila všetky okruhy vzťahov systémovo a komplexne tak ako to navrhujem my.

      K pripomienke Sociálnej poisťovne doplniť do dôvodovej správy aj právne zdôvodnenie hodnotenia vymeriavacích základov, z ktorých sa zaplatilo poistné na výsluhové zabezpečenia som bol informovaný, že „O akceptovaní, resp. neakceptovaní uvedenej pripomienky Sociálnej poisťovne (právne zdôvodnenie vymeriavacích základov) ešte nebolo rozhodnuté“.

Aktualizované 25. 07. 2023

     Aj napriek viacerým aktivitám sa nakoniec nepodarilo zosúladiť ustálenú judikatúru Najvyššieho súdu SR a aplikačnú prax súdov SR  s ustanoveniami zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení „vo veci posudzovania nároku na dôchodok poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a ktorí súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia podľa zákona o sociálnom poistení vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia.

     Zákonodarca pri schvaľovaní zákona, na základe pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, všetky navrhované ustanovenia zosúladenia  zákona č.  461/2003 Z. z. s judikatúrou Najvyššieho súdu SR, tieto opäť z návrhu vládneho zákona vypustil nakoľko ešte „je potreba dodatočných rokovaní pre dosiahnutie konzensu na spôsobe akým sa má predmetná judikatúra implementovať do zákona a sociálnom poistení“. Upozorňujeme, že na dodatočné rokovania, ktoré sú uvedené v obidvoch odôvodneniach, bolo časové obdobie viac ako jeden rok a tento vládny návrh zákona bol ale pripravený v súlade so zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov, s dostatočným  časovým priestorom na rokovania príslušných subjektov, medzi tým sa uskutočnilo ďalšie medzirezortné pripomienkové rokovanie, ďalej aj tzv. rozporové konania, vládny návrh zákona bol odporúčaný výbormi NR SR na schválenie, a aj nová ministerka práce potvrdila, že navrhovaná úprava zosúladenia judikatúry súdov so zákonom je navrhovaná tak, aby sa naplnili ustanovené zásady Najvyššieho súdu SR a keďže tento stav trvá už niekoľko rokov bolo cieľom vládneho návrhu zákona odstrániť dlhotrvajúce medzery v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

     Aj vzhľadom na tieto skutočnosti a v záujme dodržania zásady rovnakého zaobchádzania sa vo vládnom návrhu novely zákona navrhovalo primerane upraviť spôsob výpočtu starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkov aj nad rámec ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu SR.

     Vypustenie navrhovaných ustanovení navrhovaných noviel zákonov k zosúladeniu ustálenej judikatúry so zákonom v praxi znamená, že poistenci sa naďalej musia domáhať svojich práv súdnou cestou.

     Dôležitou skutočnosťou je ale to, že takýto postup (v súlade s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu SR) Sociálna poisťovňa uplatňuje „iba“ u poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, ktorí vykonávali zamestnanie v služobnom pomere vo funkcii zaradenej do I. a/alebo II. kategórie v rozsahu zakladajúcom nárok na zníženie dôchodkového veku (tieto boli zrušené k 31.12.1999).

     Podľa Sociálnej poisťovne pre ostatných poistencov – poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia neexistuje ustálená judikatúra Najvyššieho súdu SR a preto žiadosti týchto osôb zamieta. Keďže ale existujú rozsudky súdov, kde boli voči takýmto rozhodnutiam tieto osoby (napr. hasiči a colníci) úspešné, Sociálna poisťovňa proti rozhodnutiam krajských súdov aj v prípade ostatných poistencov (policajti, vojaci atď.) už opravné prostriedky proti rozhodnutiam krajských súdov (kasačná sťažnosť) nepodáva a starobné dôchodky priznáva.

     Neostáva teda nič iné ako po parlamentných voľbách opäť vyvíjať aktivity k tomu, aby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR čo najskôr opäť preložilo vládny návrh zákona a tieto medzery v zákone sa konečne v našom právnom poriadku čo najskôr odstránili.

     Sociálna poisťovňa, pri svojom rozhodovaní o žiadostiach poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia postupuje teda naďalej tak ako je to  uvedené v informácii spracovanej po rokovaniach so Sociálnou poisťovňou zverejnenej na:  https://www.asociaciapolicajtov.sk/index.php/forum/postup-socialnej-poistovne-nesplnenie-podmienky-15-rokov-poistenia/36-postup-socialnej-poistovne-nesplnenie-podmienky-15-rokov-poistenia

prezident APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 16. júna 2024

aktualizované: Parte (MO TN), Fotogaléria (MO BAII, Prezídium APVV, MO SPodhradie, MO RK-Okolie, MO MI), Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť