ROZPOROVÉ KONANIE
k zásadnej
hromadnej pripomienka verejnosti (APVV)
k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme

     Dňa 12. 05. 2021 sa na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR  (ďalej len „MPSVaR) uskutočnilo rozporové konanie. Dôvodom bolo to, že  MPSVaR po rozporových konaniach s niektorými ústrednými orgánmi štátnej správy  dohodlo finálne znenie čl. 17, resp. právnej úpravy, ktorej sa zásadná hromadná pripomienka APVV podporená 4150 osobami týkala a MPSVaR  túto hromadnú zásadnú pripomienku APVV (kde sme požadovali  nielen garanciu osobitného systému výsluhového zabezpečenia, ale aj jeho zachovanie bez zúženia jeho vecnej alebo osobnej pôsobnosti) neakceptovalo.
     Rozporového konania sa za APVV zúčastnil prezident a za MPSVaR štátny tajomník Boris Ažaltovič (ďalej len „ŠT“) a ďalší dvaja zamestnanci.
     Písomné stanovisko APVV, ktoré na rozporovom konaní odovzdal prezident všetkým zúčastneným si môžete pozrieť Tu .
    ŠT informoval, že formulácia  uvedená v predloženom materiály bola dohodnutá s príslušnými ministerstvami (návrh predloženého ústavného zákona si môžete  pozrieť Tu ) a ide nad rámec toho čo pôvodne zamýšľali a vyjadruje to, že osobitný systém výsluhového zabezpečenia existuje, ďalej garantuje jeho existenciu (čo doposiaľ v žiadnom právnom predpise nebolo uvedené) a to je maximum toho čo vedeli do návrhu tohto ústavného zákona napísať. Pokiaľ ide o jednotlivé navrhované podmienky tak tieto v návrhu ústavného zákona ustanovené nebudú a môžu byť riešené vo vykonávacím predpisoch.
     Prezident APVV obhajoval požiadavky, ktoré boli APVV uplatnené v hromadnej pripomienke v rámci medzirezortného pripomienkového konania a aj v písomnom stanovisku, ktoré poskytol všetkým prítomným na rozporovom konaní, ale ŠT zotrval na svojich vyhláseniach.
     Keďže ŠT naše  požiadavky (t. j. Do výsluhového zabezpečenia je možné prijať také zákonné úpravy, ktoré nezúžia alebo nezrušia osobnú pôsobnosť alebo vecnú pôsobnosť doterajších predpisov.) neakceptoval, s odolávaním sa na informácie uvedené v predchádzajúcich odsekoch, tento rozpor odstránený nebol a návrh ústavného zákona pôjde do ďalšieho legislatívneho procesu s týmto rozporom.
     Aj napriek tomu je významné to, že sme presadili do  návrhu ústavného zákona garanciu existencie systému výsluhového zabezpečenia tzv. silových rezortov a že sa návrh ústavného zákona sa tento systém nevťahuje.
     Konkrétne znenie v návrhu ústavného zákona po pripomienkovom konaní (kde bol zmenený aj jeho názov a to na o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe):
„Základné právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených zborov, bezpečnostných zborov a záchranných zborov sa vykonáva prostredníctvom systému výsluhového zabezpečenia. Na výkon základného práva podľa prvej vety a organizáciu systému výsluhového zabezpečenia sa tento ústavný zákon nevzťahuje.“

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 22. októbra 2021

aktualizované: Parte (MO NZ)

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť