Hromadná pripomienka verejnosti (APVV) k návrhu ústavného zákona o starobnom
dôchodkovom systéme – ukončenie medzirezortného pripomienkového konania

     Dňa 04. 12. 2020 skočilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme, kde v rámci legislatívneho procesu jeho prijímania prezídium Asociácia policajtov vo výslužbe uplatnilo zásadnú hromadnú pripomienku verejnosti. O vyjadrenie podpory tejto hromadnej pripomienky sme požiadali nielen členov APVV, ale aj iné stavovské organizácie, s ktorými APVV spolupracuje (ZVSR, ABSD, KG SR, Kluby - B. Bystrica, Trenčín, Lučenec, Snina, AHD, IPA).

     Túto pripomienku podporilo  na právnom a informačnom portáli Úradu vlády SR (Slov-Lex) spolu 154 osôb. Vzhľadom na opatrenia pandémie COVID-19 bola možnosť vyjadrenia podpory prezídiom APVV realizovaná aj elektronicky a to využitím verejného portálu www.peticie.com . Na tomto portáli bola táto pripomienka od 27. 11. 2020 do 04. 12. 2020 (do 24:00 h) podporená spolu 4150 osobami.
     Kompletný materiál (vrátane zoznamu podporovateľov) bol zaslaný dňa 07. 12. 2020 predkladateľovi návrhu ústavného zákona elektronickou poštou (MPSVaR SR, Sekcia legislatívy), ktorý bol adresovaný priamo ministrovi a sprievodný list si môžete pozrieť Tu .
     Z predbežne vykonanej analýzy, veľkého množstva, vznesených pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania (503 pripomienok, z toho 328 zásadných a 2 hromadné pripomienky verejnosti) je zrejmé, že všetky subjekty na ktoré sa vzťahuje osobitný systém výsluhového zabezpečenia (zákon č. 328/2002 Z. z.) uplatnili zásadné pripomienky, ktoré sú obsahovo zhodné s hromadnou pripomienkou APVV a požadujú  nielen garanciu osobitného systému výsluhového zabezpečenia, ale aj jeho zachovanie bez zúženia jeho vecnej alebo osobnej pôsobnosti.
     Okrem toho boli viacerými oprávnenými subjektmi vznesené požiadavky nielen posunúť termíny legislatívneho procesu návrhu tohto ústavného zákona, ale tento aj „stiahnuť“ z legislatívneho procesu.
     Chceme sa aj touto formou, v mene prezídia APVV, poďakovať všetkým ktorí túto hromadnú pripomienku svojim podpisom podporili a ďakujeme aj tým, ktorí nám pomohli nielen pri jej propagovaní, informovaní a upozornení na jej existenciu, ale aj potrebe vyjadrenia jej podpory.
     Zároveň ubezpečujeme všetkých poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia, že prezídium APVV je pripravené v prípade ak nebudú všetky návrhy v hromadnej pripomienke predkladateľom zákona akceptované  aj na rozporovom konaní obhajovať naše práva a sociálne istoty.

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 12. augusta 2022

aktualizované: Noviny Polícia, Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť