Aj napriek viacerým aktivitám  zástupcov profesijných stavovských organizácií Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA), Zväz vojakov SR, Klub generálov SR a Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov, s podporou ďalších 12 stavovských združení, bol poslanecký návrh zákona dňa 23. júna 2021 Národnou radou SR schválený.
     Okrem iných aktivít sme spracovali spoločnú výzvu, neskôr priamu výzvu poslancom, Legislatívnej rade vlády, vláde SR, Odboru legislatívy a aproximácie práva NR SR,  uplatnili sme   zásadnú hromadnú pripomienku verejnosti v rámci medzirezortného pripomienkového konania a ďalšie. Našou prioritou bolo, aby NR SR stiahla tento návrh zákona z rokovania, resp. aby o ňom ďalej nerokovala. Žiaľ naše aktivity neboli úspešné a návrh zákona bol schválený s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré schválili určené výbory NR SR.

     Vzhľadom na uvedené, citované stavovské združenia pripravili a dňa 28. júna 2021 elektronicky (zaevidovaná pod číslom 14575/2021/KPSR) a dňa 29. júna 2021 aj poštou doručili prezidentke SR žiadosť, aby využila svoju právomoc (suspenzívne veto) a po doručení zákona na podpis, tento vrátila NR SR na opätovné prerokovanie, t. j. aby v rokovaní o zákone ďalej NR SR nepokračovala, resp. ho stiahla z rokovania.
     V žiadosti sú uvedené dôvody a dohľadateľné argumenty s poukázaním na nesúlad schváleného zákona s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi, ktorými je SR viazaná.
     V prípade, že pani prezidentka schválený zákon podpíše citované stavovské združenia zašlú príslušným subjektom (Generálny prokurátor SR, Verejný ochranca práv SR a prezidentka SR) podnet  s výzvou na podanie návrhu na Ústavný súd na začatie konania a súlade zákona s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi, ktorými je SR viazaná v zmysle Čl. 125 Ústavy SR. Okrem toho vyvíjame aktivity, aby takýto návrh na Ústavný súd SR podala aj skupina (najmenej 30) poslancom NR SR.
     Dňa 8.7.2021 hovorca prezidentky SR p. Strižinec informoval, že prezidentka má výhrady k zákonu o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, ktorý jej bol doručený na podpis, ale zákon podpísala a požiadala predsedu vlády, aby vláda iniciovala novelu, ktorou budú uvedené výhrady odstránené. Z8roveň zdôraznil, že pokiaľ by k prijatiu takejto novely nedošlo a zákon by mal platiť v takejto podobe, tak prezidentka bude nútená obrátiť sa na Ústavný súd SR.
     Na web stránke www.prezident.sk je k postupu prezidentky zverejnené, že: „Po schválení zákona v Národnej rade Slovenskej republiky sa zákon doručí na podpis prezidentke Slovenskej republiky, ktorá môže využiť svoje právo tzv. suspenzívneho veta a schválený zákon vrátiť parlamentu na opätovné prerokovanie. Národná rada vrátený zákon opäť prerokuje v druhom a treťom čítaní, v ktorom sa rozhoduje iba o pripomienkach prezidentky. Na opätovné schválenie vráteného zákona alebo prijatie prezidentkinej pripomienky a schválenie zákona ako celku sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov (najmenej 76 hlasov). Ak pripomienky prezidentky neboli akceptované, hlava štátu má právo schválený zákon nepodpísať. V takom prípade sa schválený zákon uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bez podpisu prezidentky.“
     Vzhľadom na uvedené je postup prezidentky, o ktorom informoval hovorca neštandardný a je na posúdení právnikov či je v súlade s legislatívou..
     Žiadosť, ktorú sme v tejto súvislosti doručili prezidentke 28. 06. 2021 si môžete pozrieť Tu .

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 25. septembra 2022

aktualizované: Parte (MO RV, MO MnB, MO MA), Rekreačná starostlivosť, Fotogaléria (MO Spišské Podhradie, MO RK-Okolie, MO BAII, MO KE, MO MT), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť