Prezídium APVV zaslalo MV SR a Úradu vlády SR návrh podkladov do Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024 (ďalej len „PVV“), v ktorom navrhovalo aj to, aby  vláda Slovenskej republiky vytvorila podmienky na zlepšenie stavu policajta s dôrazom na vážnosť jeho spoločenského postavenia a minimálne zaručila jeho terajšie sociálne zabezpečenie a to aj po skončení služobného pomeru. Do návrhu, ktoré predložilo MV SR úradu vlády a nadväzne ani do PVV nebol zapracovaný náš návrh, aby sa sociálne zabezpečenie  garantovalo aj po skončení služobného pomeru.
     Zo schválené programového vyhlásenia vyberáme niekoľko oblastí, ktoré by sa mohli vzťahovať na poberateľov dôchodkov z výsluhového zabezpečenia MV SR:

POLICAJNÝ ZBOR
     Zákonom sa zabezpečí uplatňovanie motivačných nástrojov v systéme odmeňovania policajtov, ktoré bude v súlade so zásadami kariérneho postupu a bude odrážať výkonnosť a kvalitu ich práce ako služby občanom. Zachovaná bude stabilizácia sociálneho systému policajtov, ako aj zvyšovanie atraktivity a spoločenskej prestíže policajného povolania.

GARANCIA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
     Vláda SR bude garantovať rozsah, kvalitu, efektívnosť a dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti a špecifickej zdravotnej starostlivosti policajtom, príslušníkom HaZZ a príslušníkom HZS a stabilizáciu existujúceho osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov, profesionálnych vojakov a príslušníkov ostatných ozbrojených a bezpečnostných zložiek tak, aby bol dlhodobo pevnou oporou, s cieľom posilniť spoločenskú prestíž tohto povolania.

DÔCHODKY A SOCIÁLNE POISTENIE
     Vláda SR bude presadzovať dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému, aby mali ľudia v starobe primeranú úroveň dôchodkov, a navrhne zjednodušenie doterajšieho odvodového a poistného systému v oblasti dôchodkového zabezpečenia. Na tieto účely vláda SR:
• reformou všetkých pilierov dôchodkového systému zlepší finančnú udržateľnosť dôchodkového
systému a zvýši dôchodky pre občanov;
odstráni nespravodlivosť spôsobenú pri prepočítavaní starobných dôchodkov priznaných pred rokom2004,
presadí plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom komunistickej Štátnej bezpečnosti sadzbou 50 % na roky odpracované v ŠtB a zo získaných zdrojov navrhne vyplácanie osobitných príplatkov k dôchodkom pre politických väzňov, resp. ich manželky a manželov.

LEGISLATÍVNY PROCES NA VLÁDNEJ ÚROVNI
     Vláda SR zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez ich náležitého prerokovania, osobitne s dotknutými subjektmi a verejnosťou, a to najmä tým, že sa zasadí o to, aby sa neodôvodňovane neobchádzalo medzirezortné pripomienkové konanie.

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 7. mája 2021

aktualizované: Naši oslávenci, Parte (MO MT, MO PD), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť