Začiatkom roka (12.2.2020) bol do NR SR doručený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorým sa navrhovalo zadefinovať novú dôchodkovú dávku – 13. dôchodok. Návrh predložený do NR SR (v skrátenom legislatívnom konaní) bol jednoduchý a narýchlo spracovaný. Aj napriek tomu sa prezident APVV k tejto veci dňa 13. 2. 2020 stretol s riaditeľom OSZ SPaSČ MV SR, kde bol informovaný o priebehu celého konania prípravy návrhu a navrhol aj jeho doplnenie a zmeny tak, aby bol prijateľný aj pre výsluhových dôchodcov (ďalej aj „VD“). V rámci rokovania v NR SR boli predložené viaceré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, zákon bol schválený 88 poslancami a výsledok pre VD je:

1, Prijatím novely zákona sa ruší vianočný príspevok.
2, 13.
dôchodok sa vzťahuje aj na poberateľov VD.
3, 13.
dôchodok bude vyplácaný v mesiaci november.
4,
Suma 13. dôchodku VD sa bude odvíjať od sumy 13. dôchodku pre všeobecný systém (na rok 2020 je to 460 EURO).
5,
Tí VD, ktorým bol dôchodok priznaný podľa „starého zákona" (do 30. 6. 2002), t.j., ktoré starobné dôchodky boli pre kvalifikované  na výsluhové (považujú sa), ho dostanú v plnej výške tak ako starobní dôchodcovia zo všeobecného systému a budú vyplácané z osobitného účtu MV SR.
6,
Tí VD, ktorým bol dôchodok priznaný podľa „nového zákona“ (328/2002 Z. z.) majú nárok na 13. dôchodok:
   a)
Ak majú priznaný aj starobný dôchodok a ten nemôže byť vyšší ako 13. dôchodok vo všeobecnom systéme a bude sa krátiť primerane k počtu rokom poistenia vo všeobecnom systéme (t.j. počtu odpracovaných rokov v civile).
     Spôsob výpočtu: 460 x koeficient = suma 13. dôchodku VD

                         počet rokov v civile (ak nebol 15) bez zohľadnenia odslúžených rokov v PZ 
      koeficient =  -------------------------------------------------------------------------------------
                         počet  rokov v civile spolu so zohľadnením odslúžených rokov v PZ (15)

   b) Ak VD ešte starobný dôchodok nemajú priznaný, tak majú nárok na 13. dôchodok až po jeho priznaní. Každý policajt má nárok na starobný dôchodok a Sociálna poisťovňa mu ho musí priznať (ak o to požiada) po splnení podmienky veku a to aj v prípade, že nespĺňa  podmienku byť poistencom minimálne 15 rokov vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia. Sociálna poisťovňa mu totiž musí do tohto obdobia započítať aj roky služobného pomeru.
     Tieto 13. dôchodky budú vyplácané  Sociálnou poisťovňou.
7,
Pri súbehu viacerých 13. dôchodkov či vo všeobecnom alebo osobitnom systéme  alebo aj v obidvoch je nárok iba na jeden a to ten ktorého suma je najvyššia. Pri rovnakej sume 13. dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. a 461/2003 Z. z. nárok na 13. dôchodok podľa 328/2002 Z. z. zaniká a bude vyplácaný Sociálnou poisťovňou.
8, 13.
dôchodok je pre VD upravený nielen novelou zákona  č. 461/2003 Z. z. ale aj doplnením zákona č. 328/2002 Z. z. a to o prechodné ustanovenie (§ 143al).
9,
Účinnosť novely zákona je navrhovaná od 1. 4. 2020.
     Prezidentka SR v súvislosti so zavedením 13. dôchodku dňa 11. 3. 2020 oznámila, že nebude vetovať novelu zákona čo znamená, že ho podpísala a nadobudne právoplatnosť a účinnosť (1. 4. 2020), ale zároveň sa rozhodla, že  podá návrh na ÚS SR na preskúmanie ústavnosti novely zákona (nesplnenie podmienok na skrátené legislatívne konanie).

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 13. apríla 2021

aktualizované: Parte (MO SE), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť