PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Oznamy

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
2 Hostí
Úvod arrow Stanovy
Stanovy Asociácie policajtov vo výslužbe Tlačiť E-mail

STANOVY ASOCIÁCIE POLICAJTOV VO VÝSLUŽBE
(Úplné znenie po IX. kongrese APVV)  

Obsah stanov:

A.    Základné princípy
    
Článok 1.:  Názov a sídlo
    
Článok 2.:  Právne postavenie a členská základňa
    
Článok 3.:  Ciele činnosti

B.  Organizačné zložky
    
Článok 4.: Založenie
    
Článok 5.: Vznik miestnej organizácie
    
Článok 6.: Registračný list a Pravidlá pre zakladanie miestnej organizácie
    
Článok 7.: Činnosť miestnej organizácie
    
Článok 8.: Členovia
    
Článok 9.: Práva a povinnosti členov miestnej organizácie
    
Článok 10.: Porušenie Stanov
    
Článok 11.: Pozastavenie hlasovacieho práva
    
Článok 12.: Zrušenie a zánik miestnej organizácie
    
Článok 13.: Formy členstva

C. Riadenie
    
Článok 14.: Prezídium, Kongres

D. Finančhospodárenie
    
Článok 15.: Členský príspevok
    
Článok 16.: Všeobecné ustanovenia o hospodárení

E. Ostatné úpravy
    
Článok 17.: Členský preukaz
    
Článok 18.: Proces prijímania členov a vystavovania členského preukazu
    
Článok 19.: Cestovné výdavky
    
Článok 20.: Ocenenie

F. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
    
Článok 21.: Rozpustenie
    
Článok 22.: Prechodné ustanovenie
    
Článok 23.: Účinnosť

     A. Základné princípy

Článok 1 - Názov a sídlo
   
1. Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA).
  
2. Sídlom Asociácie policajtov vo výslužbe je Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Tatranská 26, PSČ 841 06, okres Bratislava IV.

Článok 2 – Právne postavenie a členská základňa
  
1. Asociácia policajtov vo výslužbe je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti.
  
2. Asociácia policajtov vo výslužbe je nepolitické, dobrovoľné, záujmové občianske združenie   príslušníkov  policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo výsluhového invalidného dôchodku.

Článok 3 – Ciele  činnosti
  
1. Cieľom činnosti Asociácie policajtov vo výslužbe je:
    
a)    združovanie bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti , jazyka a náboženstva bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť, súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe,
    
b)    podpora zdravia, vzdelávania, rozšírenie všeobecných vedomostí,  podpora a rozvoj telesnej kultúry,  výmena profesionálnych skúseností a podpora vzájomnej pomoci.
    
c)     združovať občianske združenia v SR, ktorých členmi sú príslušníci PZ na výsluhovom dôchodku,
    
d)    zjednocovať a obhajovať záujmy svojich členov,
    
e)    zastupovať členov APVV vo vzťahoch  najmä  k štátnym orgánom SR a v zahraničí.
  
2. Na dosiahnutie svojich cieľov sa zaväzuje:
    
a)    podporovať osobné stretnutia prostredníctvom posedení s funkcionármi a príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb,
    
b)    podporovať vo svojom okolí úctu k zákonom a verejnému poriadku,
    
c)     zvyšovať sociálne a kultúrne aktivity a podporovať výmenu profesionálnych skúseností,
    
d)    zvyšovať prestíž Policajného zboru a zlepšovať vzťahy medzi políciou a obyvateľstvom,
    
e)    spolupracovať s Odborovým zväzom polície,
    
f)     organizovať prednášky, kurzy, semináre, sympózia, kongresy a ďalšie odborné akcie zamerané na problematiku výsluhového zabezpečenia  pre svojich členov ale aj iné osoby,
    
g)    vydávať odborný časopis, informačné bulletiny, správy a publikácie,
    
h)    spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov týkajúcich sa výsluhového zabezpečenia príslušníkov PZ,
    
i)      v súvislosti s písm. h) predkladať stanoviská, návrhy a petície,
    
j)     informovať svojich členov a laickú verejnosť o skutočnostiach vykonaných v písm. h) a i),
    
k)    spolupracovať so združeniami, spoločnosťami a spolkami podobného poslania a zamerania v SR ale aj v zahraničí a vyvíjať činnosť za účelom začlenenia APVV do profesných medzinárodných inštitúcií.

     B. Organizačné zložky

Článok 4 – Založenie
   1. Asociácia policajtov vo výslužbe sa skladá z miestnych organizácií, ktoré pracujú s cieľom dosiahnuť spoločné záujmy. Miestne organizácie sú viazané rozhodnutiami Kongresu  a Prezídia  APVV.
   2.
Miestna organizácia je základnou organizačnou zložkou  Asociácie policajtov vo výslužbe.
   3.
Miestna organizácia má právnu subjektivitu a  koná pod názvom Asociácia policajtov vo výslužbe Miestna organizácia doplneným  o názov miesta pôsobenia, ktoré je sídlom miestnej organizácie. Zoznam miestnych organizácií tvorí prílohu číslo 1., ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto stanov.
   4.
Miestnu organizáciu môže založiť najmenej 20 členov, miestna organizácia musí vo svojom názve obsahovať názov Asociácia policajtov vo výslužbe.
   5.
Založenie miestnej organizácie APVV potvrdzuje Prezídium.
   6.
Miestne organizácie sa zakladajú na ustanovujúcej schôdzi, na ktorej je potrebná účasť člena Prezídia APVV, ktorý po splnení podmienok pre vznik miestnej organizácie APVV vydá miestnej organizácii Registračný list.
   7.
Miestne organizácie zakladajú členovia APVV na základe územnosprávneho členenia, alebo trvalého pobytu členov.
   8.
Členovia z rôznych miestnych organizácií alebo jednej miestnej organizácie, ktorí sa schádzajú na základe určitých spoločných záujmov, nemôžu vytvárať žiadne ďalšie organizačné celky vo vnútri miestnej organizácie.
   9.
Každá miestna organizácia si volí a odvoláva Predsedníctvo, ktoré vykonáva svoj mandát počas obdobia štyroch rokov a skladá sa z:
            -    predsedu,
           
-        podpredsedov,
           
-         členov,
                -         náhradníkov.
          
Pokladníka určí predseda MO
   10.
Predseda je štatutárnym zástupcom miestnej organizácie a v mene Predsedníctva zastupuje svoju miestnu organizáciu voči Asociácii policajtov vo výslužbe. Ako delegát miestnej organizácie osobne reprezentuje miestnu organizáciu na zasadnutiach Kongresu APVV. V prípade, že sa nemôže osobne dostaviť na zasadnutie, poverí  zastupovaním jedného  člena Predsedníctva.
   11. Za mimoriadne zásluhy spojené s výkonom funkcie minimálne v dvoch volebných obdobiach môže členská schôdza miestnej organizácie udeliť titul "Čestný predseda". Čestný predseda má právo zúčastňovať sa zasadnutí predsedníctva a členskej schôdze.
   12. Každá miestna organizácia si volí a odvoláva revízora, ktorý vykonáva svoj mandát počas obdobia štyroch rokov.
   13. Revízor miestnej organizácie kontroluje jej hospodárenie, dozerá na plnenie úloh miestnej organizácie a jej predsedníctva.
   14. Revízor je za svoju činnosť zodpovedný schôdzi miestnej organizácie a metodicky Revíznej komisii APVV.
   15. Revízor miestnej organizácie predkladá jedenkrát za rok predsedníctvu miestnej organizácie a Revíznej komisii APVV písomnú správu o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrole činnosti miestnej organizácie.

Článok 5 – Vznik miestnej organizácie.
   1. Podmienky pre vznik miestnej organizácie sú upravené v Pravidlách pre zakladanie miestnych organizácií, ktoré schvaľuje Prezídium.
   2.
Pravidlá pre zakladanie miestnej organizácie si môžu záujemcovia vyžiadať na Prezídiu Asociácie policajtov vo výslužbe.

Článok 6 –  Registračný list a Pravidlá pre zakladanie miestnych organizácií.
   1. Registračný list  miestnej organizácie vedie a schvaľuje Prezídium APVV.
   2.
Stanovy, Pravidlá pre zakladanie miestnej organizácie,  Registračný list a Rokovací poriadok, sú záväzné pre všetkých členov miestnych organizácií.

Článok 7 – Činnosť miestnej organizácie.
   1. Miestnu organizáciu riadi predsedníctvo.
   2.
Miestna organizácia sa schádza najmenej 1 krát ročne a zvoláva ju predseda miestnej organizácie. Predseda o zvolaní schôdze  písomne informuje prezídium najneskôr 10 dní pred konaním schôdze. V prípade, že predseda miestnej organizácie schôdzu nezvolá, schôdzu je oprávnené zvolať predsedníctvo alebo najmenej 1/5 členov. V prípade potreby môže členskú schôdzu zvolať Prezídium ale na vlastné náklady.
   3.
Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
   4.
Na podanie návrhu na odvolanie členov predsedníctva je potrebný súhlas najmenej 1/4 všetkých členov miestnej organizácie.
   5.
Miestna organizácia, ktorej hlasovacie práva boli pozastavené v zmysle článku 11 Stanov, nemôže byť zastupovaná delegátom na Kongrese, avšak môže vyslať pozorovateľa.
   6.
V oblasti administratívy sú miestne organizácie nezávislé.

Článok 8 – Členovia.
  
1. Členom miestnej organizácie môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:
    
- je plne spôsobilá pre právne úkony,
    
- bola príslušníkom policajno-bezpečnostných služieb a je poberateľom výsluhového dôchodku alebo výsluhového invalidného dôchodku,
    
- je bezúhonná (§ 14 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov),
  
2. Členom miestnej organizácie nemôže byť právnická osoba.
  
3. Žiadosť o prijatie za člena miestnej organizácie podáva žiadateľ písomne predsedovi miestnej organizácie v súlade s článkom 3 ods.1 a článkom 4 ods. 6.
  
4. Miestne organizácie prijímajú členov rešpektujúc princípy zakotvené v článku 3 ods. 1 spomedzi bývalých príslušníkov nasledovných policajno-bezpečnostných služieb:
    
a) Policajného zboru,
    
b) Železničnej polície,
    
c) Zbor väzenskej a justičnej stráže.
  
5. Člen miestnej organizácie sa môže preregistrovať do inej miestnej organizácie na základe písomnej žiadosti predloženej predsedovi miestnej organizácie v čase od 1. 12. do 31.12. v kalendárnom roku. Uvedená lehota  sa nevzťahuje na prípady preregistrácie členov do novovznikajúcej miestnej organizácie. Preregistrovanie podlieha schváleniu predsedom miestnej organizácie, do ktorej sa chce člen preregistrovať.
  
6. Členstvo sa končí:
    
a) ak člen Miestnej organizácie zomrel  alebo ak bol vyhlásený za mŕtveho,
    
b) ak člen Miestnej organizácie bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
    
c) ak člen Miestnej organizácie písomne oznámi členskej schôdzi alebo predsedovi zrušenie svojho členstva, pričom sa členské príspevky nevracajú,
    
d) ak členský príspevok nebol zaplatený do 31.3. kalendárneho roka, ak o tom nerozhodne Predsedníctvo miestnej organizácie inak,
    
e) ak prestane spĺňať podmienky pre prijatie za člena,
     f) vylúčením.
  
7. K vylúčeniu člena Asociácie policajtov vo výslužbe môže dôjsť, ak:
    
a)    člen Miestnej organizácie poškodí vážnosť APVV, previní sa proti Stanovám APVV,
    
b)    jeho vylúčenie je nutné v záujme celej APVV,
    
c)     ak po prijatí dodatočne vyšli najavo okolnosti, ktoré by už pri prijímaní mali za následok odmietnutie jeho žiadosti o prijatie,
   8. Proti ukončeniu členstva sa môže člen Miestnej organizácie odvolať. O odvolaní rozhoduje Prezídium.
  
9. Členovia APVV, ktorým členstvo skončilo podľa ods. 6 písm. c) a d), môžu požiadať o znovu prijatie po uplynutí 24 mesiacov odo dňa ukončenia predchádzajúceho členstva . Opätovné prijatie za člena APVV je možné iba raz. O znovu prijatí rozhodne Prezídium na návrh miestnej organizácie. Znovu prijatie sa písomne vyznačí v Prihláške za člena miestnej organizácie.
  
10. O vylúčení člena podľa odseku 6, písm. e) rozhoduje Predsedníctvo miestnej organizácie. Vylúčený člen APVV má právo do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie na Prezídium, ktoré rozhoduje s konečnou platnosťou. Ak ide o člena Prezídia o jeho vylúčení rozhoduje Kongres.
  
11 Opätovné prijatie vylúčeného člena nie je možné.

Článok 9 – Práva a povinnosti členov APVV.
   1. Členovia APVV majú právo plnohodnotne sa zúčastňovať činnosti APVV, voliť priamo alebo prostredníctvom voleného zástupcu, byť volení a byť informovaní o jej zámeroch a aktivitách.
   2.
Členovia sú pri výkone činnosti  povinní:
    
a)    dodržiavať  Stanovy APVV a ďalšie predpisy, ktoré podrobne ukladajú povinnosti členom
    
b)    platiť členské príspevky
   3. bezodkladne nahlásiť predsedovi MO APVV zánik splnenia podmienok prijatia za člena a zmenu údajov uvedených v prihláške za člena.
 

Článok 10 – Porušenie Stanov
   1. O každom porušení Stanov koná miestna organizácia, ktorej členom je priestupca, a to ihneď po prijatí informácie o porušení Stanov. V prípade, ak miestna organizácia nebude konať, bude zodpovedná za porušenie a môže byť sankcionovaná  v súlade s článkom 12 Stanov.

Článok 11 – Pozastavenie hlasovacieho práva
  
1. Hlasovacie právo môže byť pozastavené Prezídiom
    
a) pre vážne porušenie Stanov a dve tretiny členov Prezídia akceptujú pozastavenie hlasovacieho práva,
    
b) ak miestna organizácia nemá viac ako minimálny počet 20 členov,
    
c) ak si miestna organizácia neplní povinnosti, napríklad podať správu o aktivitách alebo ostatné informácie požadované Prezídiom počas obdobia dvoch rokov.
  
2. Počas trvania pozastavenia hlasovacích práv môže miestna organizácia vysielať na účasť na Kongrese iba pozorovateľa.
  
3. Členovia týchto miestnych organizácií musia byť akceptovaní bez rozdielu ostatnými miestnymi organizáciami.
  
4. Pozastavenie môže byť zrušené alebo obnovené iba rozhodnutím Prezídia

Článok 12 – Zrušenie a zánik miestnej organizácie
   1. Zrušiť miestnu organizáciu je možné iba v dôsledku vážneho porušenia Stanov. Žiadosť o zrušenie miestnej organizácie môže podať písomne iba člen Prezídia.
   2.
Ak nie sú vykonávané opatrenia uvedené v článku 11, návrh na zrušenie môže byť podaný na nasledovnom Kongrese. Na zrušenie miestnej organizácie je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných členov Kongresu.
   3.
Ak je miestna organizácia zrušená, jej členovia sa stanú členmi inej miestnej organizácie alebo si založia novú miestnu organizáciu, a to do troch mesiacov odo dňa zrušenie miestnej organizácie. V oboch prípadoch musia postupovať podľa článku 4 ods. 5.
   4.
Miestna organizácia sa zruší, ak po dobu jedného roka má jej členská základňa menej ako 20 členov.
   5.
Miestna organizácia zaniká na základe rozhodnutia Prezídia, ktoré vydá po zrušení miestnej organizácie.

Článok  13 – Formy členstva
  
1. Členstvo v APVV môže byť riadne v miestnej organizácii APVV (pozri Článok 8), čestné a pridružené.
  
2. Pridruženým členom sa môžu stať právnické osoby, ktoré združujú príslušníkov PZ na výsluhovom dôchodku,  stotožňujú s cieľmi APVV, písomne požiadajú Prezídium  o prijatie do APVV a priložia kópiu vlastných platných stanov. Podmienkou vzniku pridruženého členstva je schválenie prihlášky o prijatie Prezídiom APVV. Pridružený člen má právo:
    
a) byť pozývaný a zúčastňovať sa kongresu s poradným hlasom,
    
b) podieľať sa na všetkých činnostiach APVV,
    
c) využívať služby poskytované asociáciou za podmienok stanovených prezídiom,
    
d) používať popri svojom označení znak APVV,e)    vystúpiť z APVV.
  
Povinnosťou pridruženého člena je spolupracovať tak, aby mohli byť dosiahnuté ciele APVV.
   3. Čestným členom sa môžu stať fyzické osoby na základe udelenia ocenenia Čestný člen APVV alebo na základe vlastnej žiadosti vdovy, resp. vdovca, ktorých manžel/ka boli členmi APVV. Čestný člen môže platiť členské príspevky a má právo zúčastňovať sa akcií príslušnej miestnej organizácie APVV.

     C.     RIADENIE

Článok 14 – Prezídium, Kongres, Revízna komisia a poradné orgány
   1. Kongres je najvyšší orgán Asociácie policajtov vo výslužbe. Prezídium a Revízna komisia sú volené na zasadnutí Kongresu na obdobie štyroch rokov. Prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
   2. Prezídium sa skladá z
:
    
- prezidenta,
    
- viceprezidenta uvedeného v odseku 3.,
    
- viceprezidenta,
    
-  členov,
     -  náhradníkov.
  
Prezident určí  pokladníka a sekretára z radov členov APVV.
   3.
Štatutárnym zástupcom Asociácie policajtov vo výslužbe je prezident. Pokiaľ prezident nemôže plniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Stanov, zastupuje ho viceprezident so všetkými právami.
   4.
Všetci členovia Prezídia sú povinní vykonávať svoj mandát v súlade s cieľmi APVV  uvedenými v časti A.
   5.
Člen Prezídia môže počas volebného obdobia z výkonu svojej funkcie odstúpiť. Oznámenie o takomto rozhodnutí je povinný zaslať písomne  prezidentovi APVV, pričom v ňom oznámi deň, kedy sa má skončiť výkon jeho funkcie. Výkon funkcie nemôže byť skončený so spätnou platnosťou. Na takto uvoľnené miesta členov Prezídia nastupujú postupne 1. náhradník a potom 2. náhradník.
   6.
Na zasadnutí Kongresu sú prítomní členovia Prezídia, predsedovia miestnych organizácií, prípadne nimi poverení zástupcovia a Revízna komisia. Kongres sa schádza najmenej raz ročne.
   7.
Mimoriadny Kongres sa zvolá, ak:
    
a) o tom rozhodne prezídium,
    
b) si to písomne vyžiada nadpolovičná väčšina miestnych organizácií,
    
c) ak o to požiada petíciou najmenej 15% členov miestnych organizácií APVV v podpísanej žiadosti s udaním dôvodu,
   8.
Na zasadnutí Kongresu sa:
    
a) volí prezídium,
     b) volí Revízna komisia,
    
c) rozhoduje o zmenách Stanov, na ktorých je potrebná aspoň dvojtretinová väčšina prítomných delegátov,
    
d) schvaľuje písomná správa Prezídia o jeho  činnosti, vrátane hospodárenia za uplynulé obdobie,
    
e) rozhoduje o rozpustení Asociácie policajtov vo výslužbe,
   9.
Každý delegát miestnej organizácie, ktorej hlasovacie právo nebolo pozastavené, je pozvaný na Kongres na náklady Prezídia APVV.
   10.
Každá miestna organizácia a členovia Prezídia disponujú jedným hlasovacím právom na zasadnutiach Kongresu. V prípade ak predseda miestnej organizácie je zároveň členom Prezídia, patrí mu iba jeden hlas.
   11.
Za mimoriadne zásluhy spojené s výkonom funkcie minimálne v dvoch volebných obdobiach môže kongres udeliť titul "Čestný prezident". Čestný prezident má právo zúčastňovať sa na zasadnutí kongresu.
   12.
Zasadanie Prezídia je najmenej dvakrát ročne a zvoláva ho Prezident APVV.
   13. Ústredným revíznym orgánom je Revízna komisia s nepárnym počtom členov.
   14. Úlohou revíznej komisie je kontrolovať hospodárenie APVV, kontrolovať plnenie úloh uložených uznesením Kongresu a dbať na dodržiavanie platných predpisov a Stanov APVV.
   15. Revízna komisia je zodpovedná Kongresu, podáva mu správu o revízii hospodárenia Prezídia APVV a kontrole plnenia úloh z uznesení Kongresu za predchádzajúci kalendárny rok.
   16. Prezídium si vytvára odborné komisie - poradné orgány.

     D.  FINANČNÉ HODPODÁRENIE 

Článok 15 – Členský príspevok
   1. Výška členského príspevku člena je ročne 14 € /421,64 Sk, pričom ¼ príspevku odvádza pokladník miestnej organizácie Prezídiu APVV, ktoré hospodári s týmito prostriedkami v súlade s cieľmi stanovenými v časti A. Členovia MO APVV nad 70 rokov sú od platenia členských príspevkov oslobodení.
   2.
Členský príspevok sa platí ročne do 31. marca kalendárneho roka. Za platenie členských príspevkov sú zodpovední jednotliví členovia a sú povinní rešpektovať spôsob ich platenia stanovený ich miestnou organizáciou.
   3.
Nezaplatením príspevku do 31.3. kalendárneho roka členstvo končí podľa článku 8 ods. 6 písm. d) Stanov Asociácie policajtov vo výslužbe. Rozhodnutie o ukončení členstva s odôvodnením a poučením o opravnom prostriedku zašle predseda miestnej organizácie členovi, ktorý nezaplatil členský príspevok. Zoznam členov, ktorým bolo ukončené členstvo predloží predseda miestnej organizácie Prezídiu APVV vždy do 30. apríla kalendárneho roku.

Článok 16 – Všeobecné ustanovenia o hospodárení
   1. Za hospodárenie miestnej organizácie zodpovedá predseda miestnej organizácie.
   2.
Hospodárenie sa riadi schváleným rozpočtom, ktorý predstavuje finančno-hospodárske zabezpečenie  realizácie plánu činnosti. O stave hospodárenia informuje predseda miestnej organizácie členskú schôdzu.
   3.
S majetkom, ktorý získala Miestna organizácia, hospodári samostatne a s plnou zodpovednosťou. Prezídium je oprávnené kedykoľvek vykonať kontrolu hospodárenia s majetkom Miestnej organizácie.
   4.
S účtom v peňažnom ústave, ako aj s hotovosťou v pokladni je oprávnený disponovať predseda Miestnej organizácie. Zmeny na ostatnom majetku Miestnej organizácie odsúhlasuje členská základňa.
   5.
Správu o hospodárení miestnej organizácie spracováva na konci kalendárneho roka vedenie miestnej organizácie. Predseda miestnej organizácie predkladá Správu o hospodárení spolu s účtovnými podkladmi do 31. januára príslušného roka Prezídiu.
   6.
Finančné prostriedky Asociácie policajtov vo výslužbe  môžu byť použité iba v súlade so znením Stanov.
   7.
Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Prezídium.
   8.
V súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi môžu byť uzatvorené odplatné zmluvy s fyzickými osobami alebo právnickými osobami na výkon jednotlivých činností, ktoré nie je možné zabezpečiť zdarma.
   9.
Funkcie v orgánoch Asociácie policajtov vo výslužbe sú čestné. Za výkon funkcie môže byť rozhodnutím Prezídia, Predsedníctva MO priznaná primeraná odmena a náhrada hotových výdavkov.
   10.
Majetok združenia tvoria:
    
a) členské príspevky,
    
b) dary od právnických a fyzických osôb,
    
c) dotácie a príspevky od orgánov štátnej správy a samosprávy,
    
d) hmotný majetok združenia,
    
e) prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činností združenia,
    
f) príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku združenia,
    
g) 2 % dani z príjmov od právnických a fyzických osôb.
   11.
O nutnosti prenajímať úradné priestory, zamestnávať fyzické osoby a zadávať výkon práce iným osobám, rozhoduje Prezídium a Predsedníctvo MO v rámci vlastného rozpočtu.

     E.    OSTATNÉ ÚPRAVY

Článok 17 – Členský preukaz
   1. Dôkazom členstva v asociácii je iba schválený preukaz APVV s platnou členskou ročnou známkou.
   2.
Členský preukaz a vložka k členskému preukazu je majetkom Asociácie policajtov vo výslužbe a ich hodnota je 33,19 € /1000.- Sk.
   3.
Bývalý člen je povinný po skončení členstva podľa čl. 8 odsek 6. vrátiť miestnej organizácii členský preukaz a vložku k členskému preukazu najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia členstva.
   4.
Člen je povinný bezodkladne písomne informovať predsedu o prípadnej strate, krádeži alebo poškodení preukazu a v prípade potreby poskytnúť potrebnú súčinnosť na objektívne zistenie stavu. Za stratený, ukradnutý alebo poškodený preukaz a tiež v prípade potreby jeho aktualizácie vydá Prezídium náhradný preukaz.

Článok 18 – Proces prijímania členov a vystavovania členského preukazu
  
1. Podklady k prijatiu sú spracované predsedom miestnej organizácie so zaznamenaním prijatia členského príspevku a odvodu Prezídiu APVV.
  
2. Preukazy členov sú vystavované Prezídiom. Iný ďalší postup nie je prípustný. Pri zaslaní členského preukazu príslušnej miestnej organizácii zostáva originál prihlášky  Prezídiu. Druhý opis je doručený predsedovi miestnej organizácie, ktorý člena prijímal.
  
3. Zamietnutie prijatia a konanie o vylúčení je vedené predsedom miestnej organizácie.

Článok 19 – Cestovné výdavky
   1. Pre náhrady cestovných výdavkov platia všeobecne záväzné predpisy  (Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách).
  
2. Cestovné výdavky, ktoré vzniknú členom APVV pri účasti na zasadnutiach kongresu, schvaľuje Prezídium vopred. Ak tak nebolo možné urobiť z objektívnych dôvodov, výdavky schvaľuje Prezídium na svojom najbližšom zasadnutí.
   3.
O opodstatnenosti cesty rozhoduje  Prezídium. V naliehavých prípadoch  stačí súhlas prezidenta a pokladníka APVV.
   4.
Dokumentáciu pre vyplatenie cestovného podpisuje vždy prezident a pokladník APVV.

Článok 20 – Ocenenie
   1. Ceny venované Asociáciou policajtov vo výslužbe sú symbolické predmety, dary  a pamätné listy. Predsedníctvo MO APVV a Prezídium udeľuje ocenenie svojim členom pri príležitosti  okrúhlych životných jubileí, prípadne iných obzvlášť dôležitých udalostiach.
   2.
Fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré nie sú členmi APVV  udeľuje Prezídium APVV ocenenie len za zásluhy o vznik alebo činnosť APVV.
   3.
Ocenenie sa udeľuje na písomný návrh Predsedu  miestnej organizácie alebo člena Prezídia. Návrh musí obsahovať dôvod udelenia ocenenia. O udelení ocenenia rozhoduje Prezídium pri svojom zasadaní a to hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

     F.    SPOLOČNÉ,  PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

Článok 21 – Rozpustenie
   1. Rozpustenie  Asociácie policajtov vo výslužbe sa môže konať súhlasom nadpolovičnej väčšiny na zasadnutí Kongresu, na ktorom sú prítomné alebo reprezentované najmenej tri štvrtiny miestnych organizácií.
   2.
V prípade rozpustenia aktíva asociácie sa odovzdajú občianskemu združeniu vybranému na Kongrese.

Článok 22 – Prechodné ustanovenie
   1. Všetky právomoci a povinnosti Prezídia v zmysle Stanov, ktoré súvisia so vznikom nových miestnych organizácií  preberá dočasne Prípravný výbor.
   2.
Po vytvorení piatich Miestnych organizácií Prípravný výbor určí miesto a čas konania  Ustanovujúceho kongresu na ktorom bude zvolené Prezídium APVV. Doba medzi vznikom piatej miestnej organizácie a konaním Ustanovujúceho kongresu nesmie trvať viac než 60 kalendárnych dní.
   3.
Po zvolení Prezídia odovzdá splnomocnenec prípravného výboru dokumentáciu Prezidentovi Prezídia a týmto aktom končí svoju činnosť

     Ministerstvo vnútra SR zmenu Stanov po IX. kongrese APVV vzalo na vedomie 9.12.2014.

Príloha č. 1

Číslo MO

Názov miestnej organizácie Asociácie policajtov vo výslužbe.
01.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Topoľčany
02.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Rožňava
03.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Komárno
04.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Košice
05.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Nitra
06.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Senica
07.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Liptovský Mikuláš
08.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Prešov
09.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Dolný Kubín
010.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Spišská Nová Ves
011.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Trnava
012.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Moldava nad Bodvou
013.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Poprad
014.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Ružomberok
015.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Žilina
016.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Štúrovo
017.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Bratislava mesto a okolie
018.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Nové Zámky
019.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Bardejov
020.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Dunajská Streda
021.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Stará Ľubovňa
022.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Ružomberok-okolie
023.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Malacky
024.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Čadca
025.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Banská Bystrica
026.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Považská Bystrica
027.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Bratislava V
028.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Michalovce
029.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Prievidza
030.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Martin
031.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Bratislava IV
032.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Pezinok
033.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Želiezovce 
034.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Bratislava II
035.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Šaľa
036.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Rimavská Sobota
037.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Žarnovica
038.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Trenčín
039.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Zvolen
040.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Galanta
041.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Zlaté Moravce
042.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Kráľovský Chlmec
043.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Stropkov
044.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Svidník
 
© 2015 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk