PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
7 Hostí
Úvod
Stanovy Asociácie policajtov vo výslužbe Tlačiť E-mail

S T A N O V Y
ASOCIÁCIE POLICAJTOV VO VÝSLUŽBE

(Úplné znenie po X. kongrese APVV, september 2015)  

Obsah stanov: 

PRVÁ ČASŤ
Základné princípy
Článok 1.: 
Názov a sídlo
Článok 2.: Právne postavenie a členská základňa
Článok 3.: Ciele činnosti
 

DRUHÁ ČASŤ
Organizačné členenie Asociácie policajtov vo výslužbe a ich pôsobnosť
Článok 4.:
Založenie
Článok 5.: Vznik miestnej organizácie
Článok 6.: Registračný list a pravidlá pre zakladanie miestnych organizácií
Článok 7.: Činnosť miestnej organizácie a právomoci členskej schôdze
Článok 8.: Členovia
Článok 9.: Práva a povinnosti členov asociácie
Článok 10.: Porušenie stanov
Článok 11.: Pozastavenie hlasovacieho práva miestnej organizácii
Článok 12.: Zrušenie a zánik miestnej organizácie
Článok 13.: Formy členstva
 

TRETIA ČASŤ
Princípy riadenia
Článok 14.:
Kongres, prezídium, revízna komisia a poradné orgány 

ŠTVRTÁ ČASŤ
Finančné hospodárenie
Článok 15.:
Členský príspevok
Článok 16.: Všeobecné ustanovenia o hospodárení
 

PIATA ČASŤ
Ostatné úpravy
Článok 17.:
Členský preukaz
Článok 18.: Proces prijímania členov a vystavovania členského preukazu
Článok 19.: Cestovné výdavky
Článok 20.: Ocenenie
 

ŠIESTA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
Článok 21.:
Rozpustenie

SIEDMA ČASŤ
Prílohy

P R V Á  Č A S Ť 

ZÁKLADÉ PRINCÍPY 

Článok 1
Názov a sídlo

1.   Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA).
2.   Sídlom Asociácie policajtov vo výslužbe je 841 06 Bratislava, mestská časť Záhorská Bystrica, Tatranská 26. 

Článok 2
Právne postavenie a členská základňa

1.   Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len „asociácia″) je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti.
2.   Asociácia je nepolitické, dobrovoľné, záujmové občianske združenie bývalých príslušníkov  policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo výsluhového invalidného dôchodku.

Článok 3
Ciele činnosti

1.   Cieľom činnosti asociácie je:
   a)   združovanie bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti , jazyka a náboženstva bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť, súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe,
   b)   podpora zdravia, vzdelávania, rozšírenie všeobecných vedomostí, podpora a rozvoj telesnej kultúry, výmena profesionálnych skúseností a podpora vzájomnej pomoci,
   c)   združovať občianske združenia v Slovenskej republike, ktorých členmi sú príslušníci Policajného zboru  a príslušníkov ostatných policajno-bezpečnostných služieb (Železničnej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej služby a  Národného bezpečnostného úradu) na výsluhovom dôchodku,
   d)   zjednocovať a obhajovať záujmy svojich členov,
   e)   zastupovať členov asociácie vo vzťahoch  najmä  k štátnym orgánom Slovenskej republiky a v zahraničí.
2.   Na dosiahnutie svojich cieľov sa zaväzuje:
  
a)   podporovať osobné stretnutia prostredníctvom posedení s funkcionármi a príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb,
  
b)   podporovať vo svojom okolí úctu k zákonom a verejnému poriadku,
  
c)   zvyšovať sociálne a kultúrne aktivity a podporovať výmenu profesionálnych skúseností,
  
d)   zvyšovať prestíž Policajného zboru a zlepšovať vzťahy medzi políciou a obyvateľstvom,
  
e)   spolupracovať s Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike,
  
f)    organizovať prednášky, kurzy, semináre, sympózia, kongresy a ďalšie odborné akcie zamerané na problematiku výsluhového zabezpečenia  pre svojich členov, ale aj iné osoby,
  
g)   vydávať odborný časopis, informačné bulletiny, správy a publikácie,
  
h)   spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov týkajúcich sa výsluhového zabezpečenia príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov ostatných policajno-bezpečnostných služieb,
  
i)    v súvislosti s písm. h) predkladať stanoviská, návrhy a petície,
  
j)    informovať svojich členov a laickú verejnosť o skutočnostiach vykonaných v písm. h) a i),
  
k)   spolupracovať so združeniami, spoločnosťami a spolkami podobného poslania a zamerania v Slovenskej republike ale aj v zahraničí a vyvíjať činnosť za účelom začlenenia asociácie do profesných medzinárodných inštitúcií.

D R U H Á  Č A S Ť

ORGANIZAČNÉ ČLENENIE ASOCIÁCIE POLICAJTOV VO VÝSLUŽBE A ICH PôSOBNOSŤ

Článok 4
Založenie

1.   Asociácia sa skladá z miestnych organizácií, ktoré pracujú s cieľom dosiahnuť spoločné záujmy. Miestne organizácie sú viazané rozhodnutiami kongresu  a prezídia  asociácie.
2.   Miestna organizácia je základnou organizačnou zložkou  asociácie.
3.   Miestna organizácia má právnu subjektivitu a koná pod názvom Asociácia policajtov vo výslužbe Miestna organizácia doplneným  o názov miesta pôsobenia, ktoré je sídlom miestnej organizácie. Zoznam miestnych organizácií tvorí Prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto stanov.
4.   Miestnu organizáciu môže založiť najmenej 20 členov. Založenie miestnej organizácie asociácie potvrdzuje prezídium asociácie.
5.   Miestne organizácie sa zakladajú na ustanovujúcej schôdzi, na ktorej je potrebná účasť člena prezídia asociácie, ktorý po splnení podmienok pre vznik miestnej organizácie vydá registračný list.
6.   Miestne organizácie zakladajú členovia asociácie na základe územnosprávneho členenia, alebo trvalého pobytu členov.
7.   Členovia z rôznych miestnych organizácií alebo jednej miestnej organizácie, ktorí sa schádzajú na základe určitých spoločných záujmov, nemôžu vytvárať žiadne ďalšie organizačné celky vo vnútri miestnej organizácie.
8.   Každá miestna organizácia si volí a odvoláva predsedníctvo miestnej organizácie (ďalej len „predsedníctvo″), ktoré je  výkonným orgánom miestnej organizácie, vykonáva svoj mandát počas obdobia štyroch rokov a skladá sa z:
  
a)      predsedu,
  
b)      podpredsedov,
  
c)      členov.
  
Pokladníka určí predseda miestnej organizácie.
9.   Člen predsedníctva môže počas volebného obdobia z výkonu svojej funkcie odstúpiť. Oznámenie o takomto rozhodnutí je povinný zaslať písomne  predsedovi miestnej organizácie, pričom v ňom oznámi deň, kedy sa má skončiť výkon jeho funkcie. Výkon funkcie nemôže byť skončený so spätnou platnosťou. Na takto uvoľnené miesta členov predsedníctva nastupujú náhradníci, ktorí sú volení pri voľbe predsedníctva a to v zvolenom poradí.
10. Predseda je štatutárnym zástupcom miestnej organizácie a v mene predsedníctva zastupuje svoju miestnu organizáciu voči asociácii. Ako delegát miestnej organizácie osobne reprezentuje miestnu organizáciu na zasadnutiach kongresu asociácie. V prípade, že sa nemôže osobne dostaviť na zasadnutie, poverí  zastupovaním jedného člena predsedníctva.
11. Miestna organizácia môže v súlade s interným predpisom udeľovať alebo navrhovať osoby na udelenie ocenenia. Za mimoriadne zásluhy spojené s výkonom funkcie minimálne v dvoch volebných obdobiach môže členská schôdza miestnej organizácie udeliť ocenenie „Čestný predseda“.
12. Každá miestna organizácia si volí a odvoláva revízora, ktorý vykonáva svoj mandát počas obdobia štyroch rokov.
13. Revízor miestnej organizácie kontroluje jej hospodárenie, dozerá na plnenie úloh miestnej organizácie a jej predsedníctva.
14. Revízor je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi miestnej organizácie a metodicky revíznej komisii asociácie.
15. Revízor miestnej organizácie predkladá jedenkrát za rok členskej schôdzi miestnej organizácie písomnú správu o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrole činnosti miestnej organizácie a revíznej komisii asociácie túto zasiela do 30. dní po konaní členskej schôdze.

Článok 5
Vznik miestnej organizácie

1.   Podmienky pre vznik miestnej organizácie sú upravené v pravidlách pre zakladanie miestnych organizácií, ktoré schvaľuje prezídium asociácie. 

Článok 6
Registračný list a Pravidlá pre zakladanie miestnych organizácií

1.   Registračný list  miestnej organizácie vedie a schvaľuje prezídium asociácie.
2.   Stanovy, pravidlá pre zakladanie miestnej organizácie,  registračný list a rokovací poriadok, sú záväzné pre všetkých členov miestnych organizácií. 

Článok 7
Činnosť miestnej organizácie a právomoci členskej schôdze

1.   Najvyšším orgánom miestnej organizácie je členská schôdza.
2.   Členská schôdza sa koná najmenej 1 krát ročne a zvoláva ju predseda miestnej organizácie najneskôr 2 týždne vopred. Predseda o zvolaní schôdze  písomne informuje prezídium najneskôr 10 dní pred konaním schôdze. V prípade, že predseda miestnej organizácie schôdzu nezvolá, schôdzu je oprávnené zvolať Predsedníctvo alebo najmenej 1/5 členov miestnej organizácie. V prípade potreby môže členskú schôdzu zvolať na vlastné náklady prezídium.
3.   Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov miestnej organizácie.
4.   Na podanie návrhu na odvolanie členov predsedníctva je potrebný súhlas najmenej ¼ všetkých členov miestnej organizácie.
5.   Miestna organizácia, ktorej hlasovacie práva boli pozastavené v zmysle článku 11 Stanov, nemôže byť zastupovaná delegátom na kongrese, avšak môže vyslať pozorovateľa.
6.   V oblasti administratívy sú miestne organizácie nezávislé.
7.   Členská schôdza najmä :
  
a)   volí a odvoláva členov predsedníctva a náhradníkov,
  
b)   volí a odvoláva revízora,
  
c)   schvaľuje správu predsedníctva o jeho činnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
  
d)   schvaľuje správu predsedníctva o hospodárení z finančnými prostriedkami za predchádzajúci kalendárny rok,
  
e)   schvaľuje správu predsedníctva o stave členskej základne,
  
f)    schvaľuje správu o revízii hospodárenia predsedníctva a kontrole plnenia úloh z uznesenia členskej schôdze za predchádzajúci kalendárny rok,
  
g)   schvaľuje plán činnosti na ďalší kalendárny rok,
  
h)   schvaľuje plán čerpania finančných prostriedkov na ďalší kalendárny rok,
  
i)    udeľuje ocenenie „Čestný predseda″,
   j)
   hodnotí a odmeňuje členov miestnej organizácie za ich činnosť.

Článok 8
Členovia

1.   Členom miestnej organizácie môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:
  
a)   bola príslušníkom policajno-bezpečnostných služieb a je poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku,
  
b)   je bezúhonná (§ 14 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) a
  
c)   je plne spôsobilá pre právne úkony.
2.   Členom miestnej organizácie sa nemôže stať osoba, ktorá je súčasne členom organizácie, resp. združenia, ktorej činnosť je namierená proti asociácii a jeho cieľom.
3.   Členom miestnej organizácie nemôže byť právnická osoba.
4.   Žiadosť o prijatie za člena miestnej organizácie podáva žiadateľ písomne – na prihláške  predsedovi miestnej organizácie, ktorý postupuje podľa článku 18 stanov asociácie.
5.   Miestne organizácie prijímajú členov rešpektujúc princípy zakotvené v článku 3 ods. 1.
6.   Člen miestnej organizácie sa môže preregistrovať do inej miestnej organizácie na základe písomnej žiadosti predloženej predsedovi miestnej organizácie v čase od 1. 12. do 31.12. v kalendárnom roku. Uvedená lehota  sa nevzťahuje na prípady preregistrácie členov do novovznikajúcej miestnej organizácie. Preregistrovanie podlieha schváleniu predsedom miestnej organizácie, do ktorej sa chce člen preregistrovať. Preregistrovaný člen platí členský príspevok na ďalšie obdobie v miestnej organizácii, do ktorej sa preregistroval.
7.   Členstvo sa končí:
  
a)   ak člen miestnej organizácie zomrel  alebo ak bol vyhlásený za mŕtveho,
  
b)   ak člen miestnej organizácie bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
  
c)   ak člen miestnej organizácie písomne oznámi členskej schôdzi alebo predsedovi ukončenie svojho členstva, pričom sa členské príspevky nevracajú,
  
d)   ak členský príspevok nebol zaplatený do 31.3. kalendárneho roka, ak o tom nerozhodne predsedníctvo miestnej organizácie inak,
  
e)   ak prestane spĺňať podmienky pre prijatie za člena,
  
f)    vylúčením.
8.   K vylúčeniu člena asociácie môže dôjsť, ak:
  
a)   člen miestnej organizácie poškodí vážnosť asociácie, alebo  poruší stanovy asociácie,
  
b)   ak po prijatí dodatočne vyšli najavo okolnosti, ktoré by už pri prijímaní mali za následok odmietnutie jeho žiadosti o prijatie.
9.   Proti ukončeniu členstva sa môže člen miestnej organizácie odvolať. O odvolaní rozhoduje prezídium asociácie.
10. Členovia asociácie, ktorým členstvo skončilo podľa ods. 7 písm. c) a d), môžu požiadať o znovu prijatie po uplynutí 24 mesiacov odo dňa ukončenia predchádzajúceho členstva. Opätovné prijatie za člena asociácie je možné iba raz. O znovu prijatí rozhodne prezídium na návrh miestnej organizácie. Znovu prijatie sa písomne vyznačí v Prihláške za člena miestnej organizácie.
11. O vylúčení člena podľa odseku 7. písm. f) rozhoduje predsedníctvo miestnej organizácie. Vylúčený člen asociácie má právo do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie na prezídium, ktoré rozhoduje s konečnou platnosťou. Ak ide o člena prezídia o jeho vylúčení rozhoduje kongres.
12. Opätovné prijatie vylúčeného člena nie je možné.

Článok 9
Práva a povinnosti členov asociácie

1.   Členovia asociácie majú právo plnohodnotne sa zúčastňovať činnosti asociácie, voliť priamo alebo prostredníctvom voleného zástupcu, byť volení a byť informovaní o jej zámeroch a aktivitách.
2.   Členovia sú pri výkone činnosti  povinní:
  
a) dodržiavať  stanovy asociácie a ďalšie predpisy, ktoré podrobne ukladajú povinnosti členom,
  
b) platiť členské príspevky.
   c)
bezodkladne nahlásiť predsedovi miestnej organizácie zánik splnenia podmienok prijatia za člena a zmenu údajov uvedených v prihláške za člena.

Článok 10
Porušenie stanov

1.   O každom porušení stanov koná miestna organizácia, ktorej členom je priestupca, a to ihneď po prijatí informácie o porušení stanov. V prípade, ak miestna organizácia nebude konať, bude konať prezídium asociácie a miestna organizácia zodpovedná za porušenie a môže byť sankcionovaná  v súlade s článkom 12 stanov asociácie.

Článok 11
Pozastavenie hlasovacieho práva miestnej organizácii

1.   Hlasovacie právo miestnej organizácii môže byť prezídiom asociácie pozastavené :
  
a) pre vážne porušenie stanov asociácie a ak dve tretiny členov prezídia asociácie akceptujú pozastavenie hlasovacieho práva,
  
b) ak miestna organizácia nemá viac ako minimálny počet 20 členov,
  
c) ak si miestna organizácia neplní povinností vyplývajúce zo stanov asociácie, rokovacieho  poriadku asociácie, uznesení kongresu alebo prezídia asociácie a iných záväzných dokumentov počas obdobia dvoch rokov.
2.   Počas trvania pozastavenia hlasovacích práv môže miestna organizácia vysielať na kongres iba pozorovateľa.
3.   Pozastavenie hlasovacieho práva môže byť zrušené iba rozhodnutím prezídia asociácie.

Článok 12
Zrušenie a zánik miestnej organizácie

1.   Zrušiť miestnu organizáciu je možné iba v dôsledku vážneho porušenia stanov. Žiadosť o zrušenie miestnej organizácie môže podať písomne iba člen prezídia asociácie.
2.   Ak je miestna organizácia zrušená, jej členovia sa stanú členmi inej miestnej organizácie alebo si založia novú miestnu organizáciu, a to do troch mesiacov odo dňa zrušenie miestnej organizácie. V oboch prípadoch musia postupovať podľa článku 4 stanov asociácie.
3.   Miestna organizácia sa zruší, ak po dobu jedného roka má jej členská základňa menej ako 20 členov.
4.   Miestna organizácia zaniká na základe rozhodnutia prezídia asociácie, ktoré ho vydá po zrušení miestnej organizácie.
5.   Prezídium asociácie vyrovná všetky záväzky a s prípadným zostatkom a majetkom naloží podľa rozhodnutia kongresu vrátane uloženia dokumentácie.

Článok  13
Formy členstva

1.   Členstvo v asociácii môže byť riadne v miestnej organizácii  (pozri Článok 8), pridružené a čestné.
2.   Pridruženým členom sa môžu stať právnické osoby, ktoré združujú príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov ostatných policajno-bezpečnostných služieb na výsluhovom dôchodku,  stotožňujú s cieľmi asociácie, písomne požiadajú prezídium asociácie o prijatie do asociácie a priložia kópiu vlastných platných stanov. Podmienkou vzniku pridruženého členstva je schválenie prihlášky o prijatie prezídiom asociácie. Pridružený člen má právo:
  
a) byť pozývaný a zúčastňovať sa kongresu s poradným hlasom,
  
b) podieľať sa na všetkých činnostiach asociácie,
  
c) využívať služby poskytované asociáciou za podmienok stanovených prezídiom,
  
d) používať popri svojom označení znak asociácie,
  
e) vystúpiť z asociácie.Povinnosťou pridruženého člena je spolupracovať tak, aby mohli byť dosiahnuté ciele asociácie.
3.   Čestným členom sa môžu stať fyzické osoby na základe udelenia ocenenia „Čestný člen asociácie″, ktoré udeľuje prezident po schválení prezídiom asociácie alebo  na základe vlastnej žiadosti vdovy, resp. vdovca, ktorých manžel/ka boli  členmi asociácie. Čestný člen môže platiť členské príspevky a má právo zúčastňovať sa akcii príslušnej miestnej organizácie asociácie.
4.   Prezídium vedie centrálnu evidenciu členov, ktorá sa skladá z evidencie členov jednotlivých miestnych organizácii. Miestna organizácia  má k dispozícii  aktuálnu evidenciu svojich členov a predseda miestnej organizácie je povinný zaslať na prezídium do 5 dní od zistenia alebo nahlásenia každú zmenu údajov vedených v tejto evidencii. Prezídium po vykonaní zmien zašle do 5 dní aktualizovanú evidenciu príslušnej miestnej organizácii.

T R E T I A  Č A S Ť

PRINCÍPY RIADENIA

Článok 14
Kongres, prezídium, revízna komisia a poradné orgány

1.     Kongres je najvyšší orgán asociácie. Prezídium asociácie a revízna komisia sú volené na zasadnutí kongresu na obdobie štyroch rokov.
2.     Na zasadnutí kongresu sú prítomní členovia prezídia asociácie, predsedovia miestnych organizácií, prípadne nimi poverení zástupcovia a revízna komisia. Kongres sa schádza najmenej raz ročne.
3.     Mimoriadny kongres sa zvolá, ak:
  
a) o tom rozhodne prezídium asociácie,
  
b) si to písomne vyžiada nadpolovičná väčšina miestnych organizácií,
  
c) o to požiada petíciou najmenej 15% členov miestnych organizácií asociácie v podpísanej žiadosti s udaním dôvodu.
4.     Právomoci kongresu:
  
a) volí a odvoláva
    
- členov prezídia asociácie a náhradníkov,
    
- členov revíznej komisie a náhradníkov,
  
b) rozhoduje
    
- o zmenách stanov asociácie,
    
- o zániku, zlúčení alebo rozpustení asociácie,
  
c) schvaľuje
    
- správu prezídia asociácie o jeho činnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
    
- správu prezídia asociácie o hospodárení z finančnými prostriedkami za predchádzajúci kalendárny rok,
    
- správu prezídia asociácie o stave členskej základne,
    
- správu o revízii hospodárenia prezídia asociácie a kontrole plnenia úloh z uznesení kongresu za predchádzajúci kalendárny rok,
    
- návrh plánu čerpania finančných prostriedkov na ďalší kalendárny rok.
5.     Kongres je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Právomoci uvedené v bode 4 písm. a) a písm. b) tohto článku sú schvaľované 2/3 prítomných členov a právomoci uvedené v bode 4 písm. c) tohto článku sú schvaľované nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
6.     Zástupca miestnej organizácie (čl. 4 ods. 11), členovia prezídia asociácie a revízna komisia disponujú na zasadnutiach kongresu jedným hlasovacím právom. V prípade ak zástupca miestnej organizácie je zároveň členom prezídia asociácie alebo revíznej komisie, patrí mu iba jeden hlas.
7.     Najvyšším výkonným orgánom asociácie je prezídium asociácie, ktoré riadi činnosť asociácie medzi zasadaniami kongresu a skladá z:
  
- prezidenta,
  
- 1. viceprezidenta,
  
- viceprezidenta,
  
- členov.
Prezident určí  pokladníka a sekretára z radov členov asociácie.
8.    Štatutárnym zástupcom asociácie je prezident. Pokiaľ prezident nemôže plniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo stanov, zastupuje ho 1. viceprezident so všetkými právami.
9.     Všetci členovia prezídia asociácie sú povinní vykonávať svoj mandát v súlade s cieľmi asociácie uvedenými v prvej časti.
10.  Člen prezídia asociácie môže počas volebného obdobia z výkonu svojej funkcie odstúpiť. Oznámenie o takomto rozhodnutí je povinný zaslať písomne  prezidentovi, pričom v ňom oznámi deň, kedy sa má skončiť výkon jeho funkcie. Výkon funkcie nemôže byť skončený so spätnou platnosťou. Na takto uvoľnené miesta členov prezídia asociácie nastupujú náhradníci, ktorí sú volení pri voľbe prezídia a to  v zvolenom poradí.
11.  Zasadanie prezídia asociácie je najmenej dvakrát ročne a zvoláva ho prezident písomne najneskôr 2 týždne pred zasadnutím.
12.  Prezídium asociácie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
13.  Za mimoriadne zásluhy spojené s výkonom funkcie prezident môže kongres udeliť ocenenie „Čestný prezident″. Čestný prezident má právo zúčastňovať sa na zasadnutí kongresu.
14.  Ústredným revíznym orgánom je revízna komisia s nepárnym počtom členov.
15.  Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné z členstvom v prezídiu asociácie.
16.  Úlohou revíznej komisie je kontrolovať hospodárenie asociácie, kontrolovať plnenie úloh uložených uznesením kongresu a dbať na dodržiavanie platných predpisov a stanov asociácie.
17.  Revízna komisia je zodpovedná kongresu, podáva mu správu o revízii hospodárenia prezídia asociácie a kontrole plnenia úloh z uznesení kongresu za predchádzajúci kalendárny rok.
18.  Prezídium asociácie si vytvára odborné komisie – poradné orgány z členov asociácie.

Š T V R T Á  Č A S Ť

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE

Článok 15
Členský príspevok

1.   Výška členského príspevku člena je ročne 14 €  pričom ¼ príspevku odvádza miestna organizácia prezídiu asociácie, ktoré hospodári s týmito prostriedkami v súlade s cieľmi stanovenými v prvej časti.
2.   Členský príspevok sa platí ročne do 31. marca kalendárneho roka. Za platenie členských príspevkov sú zodpovední jednotliví členovia a sú povinní rešpektovať spôsob ich platenia stanovený ich miestnou organizáciou.
3.   Členstvo končí podľa článku 8 ods. 7 písm. d) stanov asociácie nezaplatením príspevku do stanoveného termínu (odsek 2.). Rozhodnutie o ukončení členstva s odôvodnením a poučením o opravnom prostriedku zašle predseda miestnej organizácie členovi, ktorý nezaplatil členský príspevok a nevrátil členský preukaz a prezídiu do 5 dní od vydania rozhodnutia.

Článok 16
Všeobecné ustanovenia o hospodárení

1.   Za hospodárenie miestnej organizácie zodpovedá predseda miestnej organizácie.
2.   Hospodárenie sa riadi schváleným rozpočtom, ktorý predstavuje finančno-hospodárske zabezpečenie  realizácie plánu činnosti. O stave hospodárenia informuje  predsedníctvo miestnej organizácie členskú schôdzu.
3.   S majetkom, ktorý získala miestna organizácia, hospodári samostatne a s plnou zodpovednosťou. Prezídium asociácie je oprávnené kedykoľvek vykonať kontrolu hospodárenia s majetkom miestnej organizácie. Zmeny na ostatnom majetku miestnej organizácie odsúhlasuje členská schôdza.
4.   Správu o hospodárení miestnej organizácie spracováva na konci kalendárneho roka predsedníctvo miestnej organizácie. Predseda miestnej organizácie predkladá účtovnú závierku spolu so štatistickým hlásením do 31. januára príslušného roka prezídiu asociácie.
5.   Finančné prostriedky asociácie môžu byť použité iba v súlade so znením stanov asociácie.
6.   Za hospodárenie a vedenie účtovníctva asociácie zodpovedá prezídium asociácie.
7.   V súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi môžu byť uzatvorené odplatné zmluvy s fyzickými osobami alebo právnickými osobami na výkon jednotlivých činností, ktoré nie je možné zabezpečiť zdarma.
8.   Funkcie v orgánoch asociácie sú čestné. Za výkon funkcie môže byť rozhodnutím prezídia asociácie alebo predsedníctva miestnej organizácie priznaná primeraná odmena a náhrada hotových výdavkov.
9.   Majetok združenia tvoria:
  
a) členské príspevky,
  
b) dary od právnických a fyzických osôb,
  
c) dotácie a príspevky od orgánov štátnej správy a samosprávy,
  
d) hmotný majetok  asociácie,
  
e) prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činností asociácie,
  
f) príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku asociácie,
  
g)   2 % dani z príjmov od právnických a fyzických osôb.
10. O nutnosti prenajímať úradné priestory, zamestnávať fyzické osoby a zadávať výkon práce iným osobám, rozhoduje prezídium asociácie a predsedníctvo v rámci vlastného rozpočtu.

P I A T A  Č A S Ť

OSTATNÉ ÚPRAVY

Článok 17
Členský preukaz

1.   Potvrdením o členstve v asociácii je iba schválený preukaz  asociácie s platnou členskou ročnou známkou alebo potvrdením o jej zaplatení.
2.   Členský preukaz a vložka k členskému preukazu je majetkom asociácie a ich hodnota je 33,19 €.
3.   Bývalý člen je povinný po skončení členstva podľa čl. 8 odsek 7. a 8. vrátiť miestnej organizácii členský preukaz a vložku k členskému preukazu najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia členstva.
4.   Člen je povinný členský preukaz a vložku k členskému preukazu chrániť pred zneužitím, krádežou, poškodením, stratou a bezodkladne písomne informovať predsedu o krádeži, poškodení alebo strate preukazu a v prípade potreby poskytnúť potrebnú súčinnosť na objektívne zistenie stavu. Za stratený, ukradnutý alebo poškodený preukaz a tiež v prípade potreby jeho aktualizácie predseda miestnej organizácie požiada prezídium asociácie o vydanie náhradného preukazu.
5.   Členský preukaz obsahuje fotografiu o rozmeroch 30 x 35 mm, meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, číslo preukazu a dátum vydania. Vzor preukazu a vložky k preukazu sú zverejnené na web stránke asociácie.

Článok 18
Proces prijímania členov a vystavovania členského preukazu

1.   Podklady na prijatie sú spracované predsedom miestnej organizácie.
2.   Preukazy členov sú vystavované prezídiom asociácie. Iný ďalší postup nie je prípustný. Po zaslaní členského preukazu príslušnej miestnej organizácii zostáva prihláška  na miestnej organizácii.
3.   Zamietnutie prijatia a konanie o vylúčení je vedené predsedom miestnej organizácie.

Článok 19
Cestovné výdavky

1.   Pre náhrady cestovných výdavkov platia všeobecne záväzné predpisy
2.   Cestovné výdavky, ktoré vzniknú členom  asociácie pri účasti na zasadnutiach kongresu, schvaľuje prezídium asociácie vopred. Ak tak nebolo možné urobiť z objektívnych dôvodov, výdavky schvaľuje prezídium asociácie na svojom najbližšom zasadnutí.
3.   O opodstatnenosti cesty rozhoduje  prezídium asociácie. V naliehavých prípadoch  stačí súhlas prezidenta.
4,
   Dokumentáciu pre vyplatenie cestovného podpisuje vždy prezident a pokladník asociácie

Článok 20
Ocenenie

1.   Ceny venované asociáciou sú symbolické predmety, dary,  ocenenia a vyznamenania. Predsedníctvo miestnej organizácie a prezídium asociácie udeľuje ocenenie svojim členom pri príležitosti  okrúhlych životných jubileí, prípadne iných obzvlášť dôležitých udalostiach.
2.   Fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré nie sú členmi  asociácie udeľuje prezídium asociácie ocenenie len za zásluhy o vznik alebo činnosť asociácie.
3.   Ocenenie sa udeľuje na písomný návrh predsedu  miestnej organizácie alebo člena prezídia asociácie. Návrh musí obsahovať dôvod udelenia ocenenia. O udelení ocenenia rozhoduje predsedníctvo miestnej organizácie alebo prezídium asociácie pri svojom zasadaní a to hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Š I E S T A  Č A S Ť

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 21
Rozpustenie

1.   O zániku, zlúčení alebo rozpustení asociácie rozhoduje kongres, na ktorom sú zastúpené najmenej tri štvrtiny miestnych organizácií. Kongres ustanoví komisiu, ktorá vyrovná všetky záväzky a s prípadným zostatkom naloží podľa rozhodnutia kongresu.
2.
   Komisia oznámi zánik asociácie do 15 dní po ukončení všetkých svojich činností Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

S I E D M A  Č A S Ť

PRÍLOHY

Príloha č. 1 

Číslo MONázov miestnej organizácie Asociácie policajtov vo výslužbe.
01.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Topoľčany
02.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Rožňava
03.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Komárno
04.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Košice
05.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Nitra
06.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Senica
07.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Liptovský Mikuláš
08.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Prešov
09.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Dolný Kubín
010.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Spišská Nová Ves
011.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Trnava
012.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Moldava nad Bodvou
013.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Poprad
014.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Ružomberok
015.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Žilina
016.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Štúrovo
017.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Bratislava mesto a okolie
018.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Nové Zámky
019.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Bardejov
020.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Dunajská Streda
021.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Stará Ľubovňa
022.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Ružomberok-okolie
023.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Malacky
024.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Čadca
025.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Banská Bystrica
026.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Považská Bystrica
027.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Bratislava V
028.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Michalovce
029.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Martin
030.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Prievidza
031.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Bratislava IV
032.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Pezinok
033.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Želiezovce 
034.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Bratislava II
035.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Šaľa
036.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Rimavská Sobota
037.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Žarnovica
038.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Trenčín
039.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Zvolen
040.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Galanta
041.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Zlaté Moravce
042.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Kráľovský Chlmec
043.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Stropkov
044.Asociácia policajtov vo výslužbe miestna organizácia Svidník

 

 
© 2018 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk