PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
4 Hostí
Úvod arrow Právna poradňa arrow Dávka v nezamestnanosti
Dávka v nezamestnanosti Tlačiť E-mail

     Poistenie v nezamestnanosti je poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti.
    
Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti. Nárok na dávku, po splnení všetkých podmienok na priznanie, vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov, resp. štyroch mesiacov. Toto obdobie je označované ako podporné obdobie v nezamestnanosti.
    
Dávka v nezamestnanosti - dávka vyplácaná po splnení zákonných podmienok zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti, slúžiaca na zabezpečenie príjmu poistenca v dôsledku nezamestnanosti.

    
Nárok na dávku v nezamestnanosti má:
Uchádzač o zamestnanie, ktorý splnil nižšie uvedené podmienky nároku na túto dávku:
1.   Povinne poistená osoba v nezamestnanosti – zamestnanec:
  
a) fyzická osoba v pracovnom pomere,
  
b) fyzická osoba v štátnozamestnaneckom pomere,
  
c) fyzická osoba v služobnom pomere,
  
d) člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu,
  
e) ústavný činiteľ, verejný ochranca práv,
  
f) predseda vyššieho územného celku, starosta obce, starosta mestskej časti v Bratislave, starosta mestskej časti v Košiciach a primátor mesta,
  
g) poslanec vyššieho územného celku, poslanec obecného zastupiteľstva, poslanec mestského zastupiteľstva, poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave a poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Košiciach, ktorí sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie,
  
h) pestún v zariadení pestúnskej starostlivosti,
  
i) riaditeľ štátneho podniku.
2.   Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti:
  
a) fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, ktorá sa na toto poistenie prihlási.
    
Poistenec si uplatňuje nárok na dávku v nezamestnanosti v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu  na základe písomnej žiadosti, za ktorú sa považuje rozhodnutie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie vydané príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
    
Poistenec a poberateľ dávky sú povinní preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, prerušenie a na zánik sociálneho poistenia.
    
Poistenec je povinný príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na dávku, trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu. Príjemca dávky je povinný do ôsmich dní oznámiť príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu. Ak bol poistenec alebo príjemca dávky písomne vyzvaný príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne, aby preukázal tieto skutočnosti, je povinný výzve vyhovieť v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak organizačná zložka Sociálnej poisťovne neurčila inú lehotu.
    
Poistenec a príjemca dávky sú povinní príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne do ôsmich dní písomne oznámiť zmenu mena a priezviska a príjemca dávky aj zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava; poistenec uvedený v § 15 ods. 1 písm. c) až e) je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť pobočke príslušnej podľa miesta svojho nového trvalého pobytu zmenu miesta trvalého pobytu a dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti sú povinné do ôsmich dní písomne oznámiť pobočke príslušnej podľa miesta ich trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zmenu miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu alebo zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt.
    
Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti je zachovaná, ak doklad preukazujúci vyššie uvedené skutočnosti a písomné oznámenie o vyššie uvedených skutočnostiach sa v ustanovenej lehote odovzdali na prepravu poštou, odoslali faxom alebo elektronickou poštou. Doklad preukazujúci vyššie uvedené skutočnosti alebo písomné oznámenie o vyššie uvedených skutočnostiach odoslaný faxom alebo elektronickou poštou, ak nie je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu alebo urobený v súlade s dohodou podľa § 186 ods. 2 zákona, treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni.
    
Nárok na dávku v nezamestnanosti vznikne:
1.     ak poistenec v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t.j. 730 dní , osoba A alebo
2.     poistencovi, ktorý po skončení výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak  v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie
  
a) bol poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t.j. 730 dní a
  
b) nebol povinne poistený v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca – osoba B alebo
3.     ak fyzická osoba, ktorá po skončení výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nesplnila podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok a nesplnila podmienku trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo nesplnila podmienky nároku na invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, a v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bola poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky, t.j. 730 dní – osoba C.
    
Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti:
1.     má nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak v období kratšom ako dva roky bol opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, t.j. odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie, a to v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti,
2.     má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace, a ak o jej vyplatenie písomne požiada.
    
Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni a jej výška je 50 % denného vymeriavacieho základu.
    
Dávka v nezamestnanosti sa vypláca mesačne pozadu v lehote určenej Sociálnou poisťovňou. Dávka sa poukazuje na účet príjemcu dávky, v prípade podania žiadosti sa dávka vypláca v hotovosti (poštovým okruhom alebo poštovou poukážkou).
    
Dávky sa poukazujú na účet príjemcu dávky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Na žiadosť príjemcu dávky sa dávka vypláca v hotovosti. Na písomnú žiadosť poberateľa dávky sa dávka poukazuje na účet manžela (manželky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak má v čase poberania dávky právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania dávky manžel (manželka) súhlasí.
     Poistencovi nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
    
Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje (podporné obdobie v nezamestnanosti):
3.     šesť mesiacov u osoby A alebo C (ak nárok na dávku v nezamestnanosti vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie),
4.     štyri mesiace u osoby B (ak nárok vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie).
    
Ak podmienky nároku nie sú splnené, vydá pobočka Sociálnej poisťovne rozhodnutie, ktorým sa nárok na dávku neprizná. Proti všetkým prvostupňovým rozhodnutiam je prípustný riadny opravný prostriedok (odvolanie).
    
Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy:
5.     dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
6.     dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
7.     uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti (šesť mesiacov, resp. štyri mesiace),
8.     dňom smrti fyzickej osoby
9.     jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia.

Doplnenie 16.11.2010
     Nárok na dávku v nezamestnanosti má poistenec, ktorý v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky. Poistenec, ktorý po skončení výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak bol v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na dobu určitú alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky a nebol povinne poistený v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca.
      Nárok na dávku v nezamestnanosti má aj fyzická osoba, ktorá po skončení výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov, ak spĺňa nasledujúce podmienky:
   a) bola poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, pričom obdobie poistenia na výsluhový príspevok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa považuje za obdobie poistenia v nezamestnanosti podľa zákona o sociálnom poistení,
   b) nesplnila podmienky na vznik nároku na výsluhový dôchodok,
   c) nesplnila podmienku trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok,
   d) nesplnila podmienky nároku na invalidný výsluhový dôchodok.
     Fyzická osoba, zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie po skončení výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorá ku dňu skončenia výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka nesplnila podmienky na vznik nároku na výsluhový dôchodok a ani podmienky nároku na invalidný výsluhový dôchodok, má nárok na dávku v nezamestnanosti z dôvodu, že obdobie poistenia na výsluhový príspevok, získané počas výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka, sa u nej považuje za obdobie poistenia v nezamestnanosti. Na dávku v nezamestnanosti zo systému sociálneho poistenia má nárok vzhľadom na obdobie výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka, ktoré však nie je dostatočné na to, aby jej vznikol nárok na dávku zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Systém sociálneho poistenia v tomto prípade má len substitučnú funkciu vo vzťahu k systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.
     Iný prípad nastáva v prípade, ak fyzická osoba po skončení výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka, vykonáva zárobkovú činnosť ako zamestnanec a je z titulu tohto výkonu zárobkovej činnosti ako zamestnanec povinne poistená v nezamestnanosti podľa zákona o sociálnom poistení. Takýto poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak bol v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestanie poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky. V tomto prípade je irelevantné, či ide o poberateľa výsluhového dôchodku, resp. invalidného výsluhového dôchodku. Poberateľ výsluhového dôchodku ani poberateľ invalidného výsluhového dôchodku nie je vyradený z osobného rozsahu poistenia v nezamestnanosti podľa zákona o sociálnom poistení, čo znamená, že ak môže byť poistený v nezamestnanosti, musí mať z toho poistenia za splnenia zákonom ustanovených podmienok aj nárok na dávku. Obdobne to platí aj pri dobrovoľnom poistení v nezamestnanosti.

 
© 2019 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk