Prezídium APVV po prijatí novely zákona č. 461/2003 Z. z. v NR SR a schválení spôsobu valorizácie dôchodkov na roky 2018 - 2021 zaslala ministrovi vnútra SR list so žiadosťou o predloženie novely zákona č. 328/2002 Z. z. s návrhom, aby aj dôchodky z výsluhového zabezpečenia mali od 1.7.2018 garantovanú minimálnu sumu valorizácie tak, ako dôchodky zo všeobecného systému poistenia.
     Dňa 4.12.2017 sa uskutočnilo rokovanie k tejto problematike na Odbore sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR za prítomnosti prezidenta, 1. viceprezidenta, členov sociálno-zdravotnej komisie a riaditeľ odboru.

     Riaditeľ odboru informoval o aktuálnom stave spôsobu riešenia valorizácie výsluhových dôchodkov s tým, že vzhľadom na schválený spôsob valorizácie dôchodkov na roky 2018 - 2021 vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia a jeho právnu úpravu sú predmetom diskusií rôzne návrhy na možný nový spôsob riešenia valorizácie výsluhových dôchodkov od 1.7.2018 prípadnou samostatnou novelou zákona č. 328/2002 Z. z. tak, aby bol dodržaný legislatívny proces.
     Konečný návrh možného nového spôsobu valorizácie bude predložený tak, aby tento možný nový spôsob bol akceptovaný čo najväčším počtom poberateľov týchto dávok a zohľadňoval aj špecifiká všetkých subjektov t.j. MO SR, ZVaJS, SIS, NBÚ, MV SR, dopad na ich osobitné účty s prihliadnutím nielen na rok 2018, ale aj ďalšie roky.
     APVV okrem riešenia tejto problematiky a žiadosti o priebežné informovanie a vytvorenie možnosti rokovania o týchto návrhoch v priebehu prípravy a priebehu legislatívneho procesu informovala aj o tom, že bude navrhovať, aby ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z. boli doplnené aj o prípadnú možnú povinnosť služobných orgnánov uzatvárať dohody o spolupráci pri ochrane práv a sociálnych istôt poberateľov výsluhových dôchodkových dávok s občianskymi združeniami zastupujúcich tieto osoby.
     Riaditeľ odboru prisľúbil, že o aktuálnom vývoji riešenia valorizácie výsluhových dôchodkov budeme včas informovaní a budú vytvorené podmienky aj na osobné rokovania.

Prezídium APVV