Informácia k aktuálnemu stavu zvyšovania výsluhových dôchodkov od roku 2019

     MV SR predložilo, dňa 30.1.2019 návrh novely zákona č. 328/2002 Z. z. k zvyšovaniu dávok z výsluhového zabezpečenia od 1.7.2019, do "skráteného" medzirezortného pripomienkového konania takto:

1, V kombinácií pevnou sumou (pevná suma, ktorá je 2% z priemerného starobného dôchodku zaokrúhleného na euro hore, ktorá sa následne delí číslom 15 a výsledok sa zaokrúhli smerom nahor). Pre výsluhové dôchodky na rok 2019 to bude pevnou sumou 0,60 centov za každý odslúžený ukončený služobný rok, nakoľko Sociálna poisťovňa určila sumu 2% z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku k 30.6.2018 8,70 EUR. Tzn. pri dobe trvania služobného pomeru 15 rokov bude suma zvýšenia v roku 2019 9,00 €, pri 16. rokoch 9,60 € atď. Keďže aj výsledná suma vydelená číslom 15 sa bude zaokrúhľovať na euro hore znamená to, že v prípade určenia priemernej mesačnej sumy napr. pre rok 2020 v hodnote 9,10 € bude zvyšovanie pervnou sumou o 0,70 centov za každý ukončený služobný rok.
2, Invalidné, vdovské a vdovecké výsluhové dôchodky sa budú zvyšovať "iba" pevnou sumou, ktorá je 2% z priemerného starobného dôchodku zaokrúhleného na euro hore.
3, Návrh novely zákona je zverejnený na právnom a informačnom portály Slov-Lex (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75) a termín ukončenia medzirezortného pripomienkového konania bol ustanovený na 12.2.2019.

     Vzhľadom na uvedené a tiež, že:
- zvyšovanie dávok z výsluhového zabezpečenia bude v novele zákona navrhnuté na ďalšie roky v podstate bez obmedzenia termínu a nebude potrebné tieto veci riešiť každoročne,
- návrh "zabezpečuje" garanciu minimálnej miery valorizácie, t.j. zvyšovanie týchto dávok bez ohľadu na zvyšovanie či nezvyšovanie platov policajtov, výšku  inflácie a nebude preto potrebné presadzovať, tak ako v minulosti, otázku garancie minimálnej miery valorizácie týchto dôchodkov,
prezídium APVV po zaujatí podporného stanoviska našou sociálno-zdravotnou komisiou a konzultácii so stavovskými profesijnými organizáciami došlo k záveru (aj napriek tomu, že by sme si vedeli predstaviť aj lepšie riešenie), že z pripravených viacerých variantných návrhov, o ktorých sme boli informovaní, predstavuje tento variant najlepšie riešenie. Vzhľadom na rokovania MV SR s MF SR predpokladáme, že bude priechodný aj v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní.

prezidium APVV