Predseda MO APVV Nové Zámky zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 24. februára 2023 v obci Čechy v kultúrnom dome so začiatkom od 15:30 h. Keďže tento rok sa končí volebné obdobie, na schôdzi prebehne hlasovanie predsedu, podpredsedov, revízora a členov predsedníctva. Svoje návrhy môžete posielať predsedovi MO APVV Nové Zámky Radoslavovi Petrášovi (0903 570122), resp. osobne volebnej komisii priamo na členskej schôdzi. Bude možné uhradiť členský príspevok na rok 2023 vo výške 20,- €. Účasť nahláste p.Kováčovej (0903 670422) do 20.2.2023.

Program schôdze:

1, 15.30 – 16.00 hod. prezentácia, uhradenie členských príspevkov na rok 2023.
2,
16.00 hod. Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
3,
Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie  a overovateľa zápisnice.
4,
Správa zo zasadnutia XVII. kongresu APVV.
5,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Nové Zámky za rok 2022 a vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z poslednej členskej schôdze.
6,
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2022, revízna správa za rok 2022.
7,
Správa o stave členskej základne
8,
Voľba predsedu, podpredsedov, členov výboru MO APVV Nové Zámky a revízora MO APVV Nové Zámky.
9,
Návrh plánu činnosti na rok 2023.
10,
Návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2023.
11,
Odovzdávanie Pozdravných listov a upomienkových darčekov jubilantom, ako aj vyznamenaní členom MO APVV.
12,
Diskusia.
13, Prijatie uznesenia, záver

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 24. januára 2023

aktualizované: Fotogaléria (MO KN) Parte (MO RV), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť