Na základe rozhodnutia predsedníctva MO APVV Dolný Kubín zvolávam v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 20. marca 2021 o 17:00 h v reštaurácii KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne. V prípade pretrvávania pandemických opatretní budete vopred informovaní.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Dolný Kubín za rok 2020 a kontrola plnenia úloh z uznesenia.
4, Návrh plánu činnosti na rok 2021.
5, Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2020 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2021.
6, Správa o revízii hospodárenia s finančnými prostriedkami.
7, Správa o stave členskej základne.
8, Návrh na uznesenie.
9, Diskusia.
10, Prijatie uznesenia a záver s občerstvením.
     Prineste si taktiež finančné prostriedky na zaplatenie členských príspevkov na rok 2021. Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 21. januára 2021

aktualizované: Parte (MO KE, MO Želiezovce, MO MA, MO SA), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť