Predseda MO APVV Michalovce oznamuje členom MO a Prezídiu APVV, že v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 8. februára 2020 (sobota) so začiatkom o 10:00 h v reštaurácii Aztéka v Strážskom. Svoju účasť nahláste kontaktným členom predsedníctva MO najneskôr do 2.2.2020.

Program:

1, Výber členských príspevkov na rok 2020 a kontrola členských preukazov.
2, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
3, Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.
4, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019, vyhodnotenie plnenia úloh z členskej schôdze v marci 2019.
5, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019.
6, Správa revízora o kontrole hospodárenia za rok 2019.
7, Správa o stave členskej základne.
8, Rôzne, informácia o priebehu a záveroch XIV. kongresu APVV, odovzdanie ocenení jubilantom a hosťom.
9, Diskusia.
10, Návrh plánu činnosti MO na rok 2020.
11, Návrh čerpania finančných prostriedkov MO na rok 2020.
12, Prijatie uznesenia.
13, Záver, občerstvenie.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 18. januára 2020

aktualizované: eZvesti, 2%, Zľavy pre seniorov, Rekreačná starostlivosť

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.