Hromadná pripomienka verejnosti (APVV) k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

     Ministerstvo vnútra SR predložilo dňa 16. 12. 2021, do  medzirezortného pripomienkového konania zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
     APVV, s cieľom zvyšovať záujem o službu v Policajnom zbore, ako aj zvyšovať atraktivitu a spoločenskú prestíž policajného povolania, zaslala  MV SR svoje vyjadrenie, už po zverejnení  predbežnej informácie o pripravovanej novelizácii zákona, s  návrhom priamo v zákone  legalizovať postavenie  príslušníkov vo výslužbe a predložený návrh bol precizovaný aj v paragrafovom znení.
     Z navrhovaných oblastí bolo predkladateľom do novely zákona akceptované legalizovanie postavenia policajtov vo výslužbe, ale neboli akceptované návrhy, aby bolo priamo v zákone ustanovená:

● Možnosť ministerstva poskytovať zdravotnú starostlivosť aj policajtom vo výslužbe podľa § 145 tohto zákona.
● Oprávnenosť ministerstva v primeranom rozsahu vytvárať podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, rekreačných a telovýchovných potrieb príslušníkov vo výslužbe a pre ich záujmovú činnosť.
● Možnosť profesijných stavovských organizácií združujúcich príslušníkov vo výslužbe predkladať vedúcim služobných úradov podľa § 1 ods. 4, písm. a) tohto zákona návrhy súvisiace so  sociálnym a zdravotným zabezpečením príslušníkov vo výslužbe.
Možnosť vedúcim služobného úradu podľa § 1 ods. 4, písm. a) a štatutárnym orgánom profesijných stavovských organizácií, na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb príslušníkov vo výslužbe, uzatvárať dohody o vzájomnej spolupráci.
     Naša pripomienka smeruje k tomu, aby boli do novely zákona ustanovené aj vyššie uvedené oblasti a k zneniu § 269, ods. 3, keďže povýšenie do vyššej hodnosti patrí určite k vyššiemu spoločenskému ohodnoteniu žiadame, aby:
a)
možnosť povýšenia do vyššej hodnosti policajta vo výslužbe bola nielen v súvislosti so skončením služobného pomeru ale aj po skončení služobného pomeru,
b)
návrhy na povýšenia do vyššej hodnosti po skončení služobného pomeru mohli podávať aj profesijné stavovské organizácie.
     Zásadná hromadná pripomienka Asociácie policajtov vo výslužbe je zverejnená na Portáli právnych predpisov https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/791 .
     Aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva vnútra SR potrebujeme získať minimálne 500 podporovateľov.
     Ak s rozhodnete túto iniciatívu Asociácie policajtov vo výslužbe podporiť stačí si otvoriť stránku: https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_verejnosti_k_navrhu_zakona_ktorym_sa_meni_a_dopa_zakon__731998_z_z_o_tatnej_slube_prislunikov_policajneho_zboru_sis_zvajs_a_elezninej_policie a tam vyplniť požadované informácie v časti podpisový formulár a tento podpísať.
     Následne dostanete email, ktorý je potrebné potvrdiť !  Ak tento email nepotvrdíte Váš podpis bude neplatný.

     Za Vašu podporu vopred ďakujeme!

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 26. januára 2022

aktualizované: Parte (MO KE, MO ZA), Rekreačná starostlivosť

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť