Predseda MO APVV Galanta zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov  APVV členskú  schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 4. februára 2022 o 16:00 h v priestoroch Klubu Polície v Galante ul. Hodská č. 344/1, (oproti Daňovému úradu v Galante). Vzhľadom k neustále nepriaznivo pretrvávajúcej situácie týkajúcej sa COVID-19, je možné predpokladať obmedzujúce opatrenia Hlavného hygienika SR a Rozhodnutie Vlády SR na základe čoho nebude možné členskú schôdzu danom termíne vykonať. O tejto skutočnosti budete včas upovedomení.

     Napriek tomu, že je potrebné zabezpečiť včasný výber členských príspevkov a v stanovenom termíne odviesť odvody, na základe rozhodnutia výboru MO Galanta sa výber členských príspevkov bude realizovať už vopred a to prostredníctvom členov výboru MO APVV Galanta pre spádové oblasti Galanta, Sereď a Sládkovičovo.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu
2,
Voľba návrhovej komisie
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2021 a kontrola plnenia úloh z uznesenia členskej schôdze za rok 2021
4, Návrh plánu činnosti na rok 2022
5, Správa predsedníctva o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2021
6, Návrh plánu čerpania finančných prostriedkov na rok 2022
7, Správa o revízii hospodárenia predsedníctva
8, Správa o stave členskej základne
9, Diskusia, oboznámenie z jednania XVI. kongresu APVV
10, Výber členských príspevkov
11, Záver - prijatie uznesenia

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 26. januára 2022

aktualizované: Parte (MO KE, MO ZA), Rekreačná starostlivosť

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť