PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Oznamy

Reklama

Ponuka pre členov APVV

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
4 Hostí
Úvod arrow Kniha návštev

Kniha návštev

Pridať otázku alebo pripomienku


Jozef Jančovič Topolčany 01030    08 júl 2017 09:16
Vážený pán prezident ďakujem za priamu odpoveď na moju otázku. Neviem však prečo kompetentní pracovníci MV SR teraz rozhodli, že zaradili medzi starodôchodcov len tých, ktorí ši do dôchodku podľa zák.č.100/1998 Z.z., a hoci týmto bola obmedzená výška dôchodku maximálnou pevnou sumou, však v roku 2007 podľa § 1 a 2, zák.č. 508/2007 Z.z., sa im čiastočne napravila krivda zvýšením dôchodkov aj so spiatočnou platnosťou/čo bolo veľmi správne/. Ale taktiež výsluhové príspevky boli dôchodcom, ktorí šli do dôchodku podľa zák.č.73/Z.z., prekvalifikované na výsluhové dôchodky podľa § 124, ods. 2, zák.č. 328/2002 Z.z., s tým že bola ponechaná ich výška. Poľa môjho názoru sú títo diskriminovaní tým, že nie sú medzi starodôchodcami, kt. bude prepočítaný dôchodok. Ešte raz ďakujem za trpezlivosť a odpoveď.

JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, 04001    07 júl 2017 09:02
Pán Jančovič,
podľa zákona č. 73/1998 Z. z. neboli priznávané výsluhové dôchodky ale výsluhové príspevky, ktoré pri ich výpočte neboli obmedzené vymeriavacími základmi a keďže toto je jedna z povinných zásad zvyšovania dôchodkov staro dôchodcom tieto výsluhové príspevky prepočítavané nebudú.

JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, 04001    30 jún 2017 18:15
Dnes 30. 6. 2017 bol na https://www.slov-lex.sk/legislativne procesy/SK/LP/2017/504 zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. (okrem iného aj návrh na spôsob valorizácie dôchodkov od roku 2018 na tzv. medzirezortné pripomienkové konanie.
Pripomienky je možné uplatňovať do 21. 7. 2017.
Podľa zverejneného návrhu sa dôchodková dávka bude zvyšovať o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
V zákone č. 328/2002 Z. z. je zvyšovanie výsluhových dôchodkov od roku 2018 upravené takto: § 68 ods. (16): Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.
Na budúci týždeň bude v tejto veci rokovať naša Sociálno-zdravotná komisia a o výsledku a prípadných postupoch budeme našich členov informovať na našej web stránke.

Jozef Jančovič Topolčany 01030    30 jún 2017 08:40
Vážený pán prezident, ďakujem za opäť vyčerpávajúcu všeobecnú odpoveď, prosím ešte o odpoveď, či budú prepočítané výsluhové dôchodky dôchodcom,ktorí šli do dôchodku v roku 1999 podľa zák.č. 73/1998. Vopred ďakujem za vašu ochotu a odpoveď, prajem veľa zdravia.

Jozef Jančovič Topolčany 01030    30 jún 2017 08:40
Vážený pán prezident, ďakujem za opäť vyčerpávajúcu všeobecnú odpoveď, prosím ešte o odpoveď, či budú prepočítané výsluhové dôchodky dôchodcom,ktorí šli do dôchodku v roku 1999 podľa zák.č. 73/1998. Vopred ďakujem za vašu ochotu a odpoveď, prajem veľa zdravia.

JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, 04001    30 jún 2017 06:09
Informáciami k počtom osôb, ktoré „dostávajú“ výsluhové dôchodky podľa toho kedy a podľa akého zákona im boli priznané žiaľ nedisponujeme. Tzv. staro dôchodky budú ale prepočítavané bez ohľadu na to podľa, ktorého zákona boli priznané.
V súvislosti s možno diskrimináciou Vami uvádzaných poberateľov dôchodkov si dovolím poukázať najmä na podstatnú skutočnosť, že starobné dôchodky boli až do 31. 12. 2003 obmedzené maximálnou pevnou sumou, ktorú nebolo možné prekročiť. Taktiež až do 31. 12. 2003 poberateľ starobného dôchodku nemohol popri poberaní starobného dôchodku pracovať s určitými malými výnimkami napr. mohol poberať buď starobný dôchodok alebo mzdu.
Naproti tomu, poberateľ výsluhového príspevku popri jeho poberaní sa mohol zamestnať a tento poberať bez akéhokoľvek obmedzenia, taktiež výška výsluhového príspevku nebola obmedzená žiadnou maximálnou pevnou sumou.
K kategóriám je potrebné uviesť, že tieto boli dôležité vo vzťahu k vzniku nároku na starobný dôchodok pri dovŕšení stanoveného veku a tiež mali vplyv na výpočet sumy starobného dôchodku, ktorú ako je uvedené vyššie nebolo možné prekročiť.

Jozef Jančovič Topolčany 01030    28 jún 2017 12:49
Vážený pán prezident ďakujem Vám za vyčerpávajúcu odpoveď/ tieto skutočnosti mne boli už známe, nakolko ste ih už prezentovali a tiež som podporil pripomienku našej asociacie/. V svojej otázke zo dňa 27.7.2017 som sa chcel dozvedieť, prečo neboli zaradení do kategorie, ktorí šli podla zák.č.100/1988 teda vztahuje sa na nch novelizacia, dôchodcovia, ktorí šli do dôchodku podla zák.č.73/1998/myslím že týchto nie je veľa a rád by som vedel ich počet/. Myslím že dôchodcom ktorí šli do dôchodku podla zák.č.100/1988 boli značne upravované dôchodky v roku 2008, duším dla zákč.519/2007. Teda dôchodcocia, ktorí šli do dôchodku v roku 1999 podľa zák.č.73/1998 su stále diskriminovaní. Vopred dakujem za odpoveď a Váš názor.

JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, 04001    28 jún 2017 04:49
Valorizácia dôchodkov 2018:
Prezídium APVV po zverejnení Predbežnej informácie k návrhu MPSVaR SR na riešenie valorizácie dôchodkov od roku 2018 (Slov-lex) v ustanovenej lehote uplatnilo pripomienku verejnosti v tomto znení:
A. Navrhujeme, aby sa pripravovaná úprava valorizácie dôchodkov od roku 2018 nevzťahovala „iba“ na ustanovenie minimálnej miery valorizácie dôchodkových dávok. Cieľ navrhovanej právnej úpravy navrhujeme rozšíriť aj na zmenu spôsobu určenia zvýšenia dôchodkovej dávky tak ako to bolo deklarované predstaviteľmi Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v niektorých médiách a prisľúbené Vládou SR (napr. Dôchodky sa od začiatku roka 2018 zrejme nebudú zvyšovať o tzv. dôchodcovskú infláciu. Spôsob zvyšovania dôchodkov od začiatku 2018 sa preto "po širokej odborno-politickej diskusii“ bude určite meniť - Ivan Švejna, Pravda 4.1.2017). Zmena „iba“ ustanovenia o minimálnej miere valorizácie dôchodkových dávok a „ponechaním“ v súčasnom znení spôsobu valorizácie (§ 82 ods. 1 písm. b) by po piatich rokoch znamenal síce návrat k percentuálnej valorizácii (o percento takzvanej dôchodcovskej inflácie, teda miery rastu spotrebiteľských cien tovarov a služieb využívaných dôchodcami) s garanciou minimálnej sumy valorizácie, ktorá bola ustanovená zmenou pre rok 2017, ale na základe jej doterajšieho vývoja by dôchodkové dávky opäť rástli len málo. Ak by sa tento systém uplatnil, znovu by mohol vzniknúť problém, že by sumy valorizácie vychádzali nízke. „Podľa predbežných prepočtov by sa penzie zvýšili približne o 0,8 percenta, čo by pri priemernom starobnom dôchodku znamenalo zvýšenie asi o 3,5 eura,“ (MPSVaR SR). Na tieto skutočnosti upozorňuje aj materiál spracovaný Odborom analýz sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVaR SR (Valorizácia dôchodkových dávok od roku 2018, porovnanie alternatív a vplyvov), ktorý zároveň odporúča kombinovaný model, ktorý by vo valorizačnom percente zohľadňoval až tri faktory:
1. dôchodcovskú infláciu, (rozhodujúci by bol údaj Štatistického úradu k 30. júnu roku predchádzajúceho valorizácii a prípadná deflácia by sa nezohľadňovala),
2. rast miezd ľudí v produktívnom veku (10 % kladného rozdielu rastu priemernej mzdy a nezápornej inflácie (podieľanie sa dôchodcov na raste priemernej mzdy, ak rastie rýchlejšie ako inflácia) a
3. poistku garantovaného minimálneho zvýšenia penzie o minimálnu pevnú sumu (napr. na úrovni 2 % priemerného dôchodku daného typu).
B. Valorizácia dôchodkových dávok v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia je upravená zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že príslušné ustanovenia (§ 68 ods. 1 a 16 ) odkazujú na všeobecné predpisy o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). Vzhľadom na uvedené navrhujeme v nadväznosti na zmenu právnej úpravy v zákone č. 461/2003 Z. z. primerane zmeniť aj príslušné ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z.

Návrh riešenia (návrh novely zákona) zatiaľ za účelom možnosti pripomienkovania verejnosťou (mimorezortné pripomienkové konanie) zverejnený nebol. Máme ale informácie, že prebieha rezortné (vnútrokomunitárne) pripomienkové konanie. Zatiaľ je zrejmé, že určite bude zachovaná podmienka schválená už pre rok 2017 t. j. aj minimálna suma valorizácie. Sú aj informácie, že by sa dôchodky mali valorizovať kombináciou minimálnej pevnej sumy valorizácie a percenta, čo by bolo pre poberateľov výhodnejšie. Musíme počkať do zverejnenia návrhu novely zákona na medzirezortné pripomienkové konanie, kde v prípade potreby bude APVV tento návrh pripomienkovať.


516
(počet príspevkov)
© 2017 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk