PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Komunálna poisťovňa
Komunálna poisťovňa

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
6 Hostí
Úvod arrow 5.2.2008
Oznam Prezídia Tlačiť E-mail

Preukaz dôchodcu

 

     Nariadenie MV SR č. 74/2007 o vydávaní, výmene a odovzdávaní preukazov, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2008 upravuje aj existenciu preukazu dôchodcu bývalého príslušníka Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby poberajúceho  výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok (ďalej len dôchodok).

     Preukaz dôchodcu sa vydáva pri vzniku nároku na dôchodok z výsluhového zabezpečenia tak, že:
·     tým, ktorí sa stali dôchodcami pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia bude preukaz vydaný na základe ich písomnej žiadosti,
·    
tým, ktorým  služobný pomer skončil po nadobudnutí tohto nariadenia bude preukaz vydaný na základe právoplatného rozhodnutia o priznaní dôchodku.
     Z uvedeného vyplýva, že tí ktorým služobný pomer skočil do 31.12.2008 musia o vydanie preukazu písomne požiadať. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe. K žiadosti dôchodcu o vydanie preukazu nie je potrebné prikladať žiadne doklady a žiadosť by mala obsahovať základné údaje, t.j. titul, meno, priezvisko, dosiahnutá hodnosť, dátum narodenia a trvalý pobyt tak, aby žiadateľa bolo možné jednoznačne identifikovať ako poberateľa dôchodku z výsluhového zabezpečenia.
    
Podľa písomného oznámenia gestora (sekcia ľudských zdrojov, odbor sociálneho zabezpečenia MV SR) je predpokladaný termín vydávania preukazov koncom apríla 2008.

    
Nariadenie ustanovuje, že „ preukazom sa preukazuje, že jeho držiteľ … je výsluhovo zabezpečený ministerstvom podľa osobitného predpisu”.
    
Podľa písomného stanoviska gestora „ preukaz osvedčuje, že jeho držiteľ je poberateľom dôchodku zo sociálneho zabezpečenia policajtov a slúži výhradne na zabezpečovanie nárokov vyplývajúcich jeho držiteľovi z poskytovania výsluhového zabezpečenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Možno ho použiť napr. pri  rekreačných pobytoch v rekreačných zariadeniach MV SR, pri návšteve služobných lekárov, pri stravovaní v zariadeniach rezortu. Jeho použitie mimo rezort bude závisieť od príslušnej inštitúcie, či ho ako hodnoverný doklad akceptuje. (napr. dopravný podnik pre vydanie predplatného zľavneného cestovného lístka, tzv. električenky)”.
    
Preukaz dôchodcu sa v prípade zmeny mena alebo priezviska alebo pri jeho poškodení vymieňa na základe písomnej žiadosti dôchodcu o výmenu preukazu.
    
V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia vydáva gestor duplikát preukazu.

    
Písomná žiadosť o vydanie duplikátu alebo výmenu preukazu obsahuje:
·     písomné vyjadrenie o mieste, čase a okolnostiach straty, zničenia, odcudzenia alebo poškodenia preukazu,
·     osobné údaje dôchodcu.
    
Poškodený preukaz dôchodca pri výmene odovzdá útvaru sociálneho zabezpečenia.
     Nariadenie ukladá  dôchodcovi chrániť preukaz pred stratou, poškodením, zničením, odcudzením a zneužitím.
    
Stratené alebo odcudzené preukazy budú zverejňované oznámením vo Vestníku ministerstva.
    
V prípade úmrtia dôchodcu zamestnanec útvaru sociálneho zabezpečenia požiada rodinného príslušníka o odovzdanie preukazu dôchodcu.
    
Podľa vzoru uvedeného v prílohe nariadenia preukaz dôchodcu bude zaliaty v priehľadnom bezfarebnom obale a obsahuje na titulnej strane:
·     titul, meno a priezvisko
·     dátum narodenia
·     dosiahnutú hodnosť
·     odtlačok pečiatky so štátnym znakom
·     podpis riaditeľa
·     znak MV SR
    
Na druhej strane obsahuje poučenie s týmto textom:
    
Tento preukaz osvedčuje, že jeho držiteľ je poberateľom dôchodku zo sociálneho zabezpečenia policajtov a slúži výhradne na zabezpečovanie nárokov vyplývajúcich jeho držiteľovi z poskytovania výsluhového zabezpečenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
    
Nálezca je povinný tento preukaz odovzdať na útvare Policajného zboru alebo príslušníkovi Policajného zboru.
    
Zneužitie preukazu je trestné podľa zákona.

JUDr. Hristo Gluškov
člen Prezídia APVV
a predseda MO APVV Košice

Tu si môžete stiahnuť alebo pozrieť vzor žiadosti.

 
© 2018 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk