PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
8 Hostí
Úvod
Založenie miestnej organizácie Tlačiť E-mail

Pravidlá pre zakladanie miestnych organizácii v APVV

Článok 1
Miestne organizácie - Stanovy Asociácie policajtov vo výslužbe

      Podľa Čl. 4 Stanov Asociácie policajtov vo výslužbe (ďalej len "Stanovy APVV"):
a) Miestna organizácia je základnou organizačnou zložkou asociácie.
b) Miestna organizácia má právnu subjektivitu a koná pod názvom Asociácia policajtov vo výslužbe Miestna organizácia doplneným o názov miesta pôsobenia, ktoré je sídlom miestnej organizácie. Zoznam miestnych organizácii tvorí Prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto stanov.
c) Miestnu organizáciu môže založiť najmenej 20 členov. Založenie miestnej organizácie asociácie potvrdzuje prezídium asociácie.
d) Miestne organizácie sa zakladajú na ustanovujúcej schôdzi, na ktorej je potrebná účasť člena prezídia asociácie, ktorý po splnení podmienok pre vznik miestnej organizácie vydá registračný list.
e) Miestne organizácie zakladajú členovia asociácie na základe územnosprávneho členenia, alebo trvalého pobytu členov.
     Podľa Čl. 5 Stanov APVV: podmienky pre vznik miestnej organizácie sú upravené v pravidlách pre zakladanie miestnych organizácií, ktoré schvaľuje prezídium asociácie.
     Podľa Čl. 6 Stanov APVV: pravidlá pre zakladanie miestnej organizácie sú záväzné pre všetkých členov miestnych  organizácií.
     Podľa Čl. 8 Stanov APVV: Člen miestnej organizácie sa môže preregistrovať do inej miestnej organizácie na základe písomnej žiadosti predloženej predsedovi miestnej organizácie v čase od 1.12. do 31.12. v kalendárnom roku. Uvedená lehota sa nevzťahuje na prípady preregistrácie členov do novovznikajúcej miestnej organizácie. Preregistrovanie podlieha schváleniu predsedom miestnej organizácie, do ktorej sa chce člen preregistrovať. Preregistrovaný člen platí členský príspevok na ďalšie obdobie v miestnej organizácii, do ktorej sa preregistroval.

Článok 2
Zakladateľ

     Miestnu organizáciu Asociácie policajtov vo výslužbe (ďalej len "MO") môže založiť osoba (ďalej len "zakladateľ"), ktorá:
a) spĺňa podmienky pre členstvo v zmysle čl. 8, Stanov APVV,
b) splní podmienky v zmysle čl. 4, Stanov APVV,
c) postupuje v zmysle týchto pravidiel,
d) svoj úmysel založiť miestnu organizáciu oznámi telefonicky alebo písomne Prezídiu APVV.

Článok 3
Príprava záujemcov

     Zakladateľ Miestnej organizácie APVV (ďalej len "MO") musí pri zakladaní MO dodržiavať nasledovné podmienky:
a) záujemcov o členstvo v APVV oboznámi so Stanovami APVV,
b) od záujemcov o členstvo v APVV prevezme čitateľne vyplnenú prihlášku, 1 ks fotografie o rozmere 3 x 3,5 cm (na zadnej strane ceruzkou napísať priezvisko), členský príspevok v určenej finančnej hodnote (čl. 13 ods. 1 Stanov APVV)
c) prihlášky spoločne s fotografiami doručí (poštou) na Prezídium APVV, pričom dbá na to, aby nedošo k možnosti zneužitia údajov uvedených v príhláškach.

Článok 4
Príprava ustanovujúcej schôdze MO

     Prípravu ustanovujúcej schôdze zakladateľ vykonáva v súčinnosti s Prezídiom APVV, pričom je potrebné zohľadniť aj čas potrebný na spracovanie údajov z prihlášok ako aj s výrobou  členských preukazov (minimálne 14 dní). Po vyhotovení potrebnej dokumentácie zakladateľ:
a) s Prezidentom APVV dohodne dátum, čas, miesto a program konania ustanovujúcej schôdze (termín konania by mal byť záujemcom oboznámený minimálne v 14 dennom predstihu),
b) následne informuje každého záujemcu o dátume, čase a mieste konania ustanovujúcej schôdze MO,
c) upozorní záujemcov, ktorí sa nebudú môcť ustanovujúcej schôdze zúčastniť o možnosti písomne splnomocniť iného záujemcu k hlasovaniu,
d) pripraví prezenčnú listinu.

Článok 5
Priebeh ustanovujúcej schôdze

     Pred začatím ustanovujúcej členskej schôdze zakladateľ zistí počet prítomných záujemcov, prevezme spolnomocnenia a presvedčí sa, že ustanovujúca členská schôdza je uznášaniaschopná. Po začatí ustanovujúcej schôdze prevezme vedenie prítomný člen Prezídia APVV, ktorí riadi celý priebeh schôdze až do ukončenia voľby Predsedníctva MO. Člen Prezídia APVV:
a) požiada o určenie zapisovateľa,
b) oboznámi prítomných s Asociáciou policajtov vo výslužbe ako občianskym združením,
c) požiada o výber trojčlennej návrhovej komisie na spracovanie návrhu na voľbu členov Predsedníctva v zmysle čl. 4 ods. 8) Stanov APVV,
d) nechá hlasovať o návrhoch pričom postupuje v zmysle čl. 7, Rokovacieho poriadku,
e) požiada zvoleného Predsedu MO o vyplnenie spodnej časti prihlášok a následné odovzdanie členských preukazov členom APVV,
f) odovzdá vedenie členskej schôdze zvolenému Predsedovi MO.

Predzídium APVV

Prihláška za člena (tlačivo) je zverejnené na web stránke v sekcii "Na stiahnutie"

 
© 2018 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk