PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
6 Hostí
Úvod arrow Kúpeľná starostlivosť
Kúpeľná starostlivosť pre výsluhových dôchodcov Tlačiť E-mail

INFORMÁCIA

     Na základe platnosti a účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, každý žiadateľ - poberateľ výsluhového dôchodku, poberateľ invalidného výsluhového dôchodku žiadateľ, predloží pri návrhu žiadosti na kúpeľnú starostlivosť podľa § 70 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušnému posudkovému lekárovi odboru zdravotníctva sekcie personálnych a sociálnych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky do 15. novebra kalendárneho roka pre nasledujúci kalendárny rok, aj písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov (tlačivo si môžete stiahnuť tu).
     Nepredloženie písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov má za následok nespracovanie osobných údajov žiadateľa v informačnom systéme Ministerstva vnútra a následne nepridelenie kúpeľného poukazu.


     Odbor zdravotníctva sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR môže na základe návrhu ošetrujúceho lekára poskytnúť kúpeľnú starostlivosť ako službu sociálneho zabezpečenia podľa §70 zákona č.328/2002 Z.z.:
·  príslušníkovi Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a horskej záchrannej služby,
·  poberateľovi výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil vek 55 rokov alebo jeho služobný pomer trval najmenej 30 rokov,
·  poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku,
·  policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil zo zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, pričom mu nebol priznaný invalidný výsluhový dôchodok,
·  veteránovi protikomunistického odboja.
    
Kúpeľnou starostlivosťou sa rozumie zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach určených útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva. Kúpeľná starostlivosť sa poskytuje najmä v kúpeľno-liečebných a rehabilitačných zariadeniach MV SR:
·  kúpeľno-liečebný ústav ARCO v Trenčianskych Tepliciach,
·  kúpeľno-rehabilitačný ústav BYSTRÁ v Liptovskom Jáne,
·  kúpeľno-liečebný ústav DRUŽBA v Bardejovských kúpeľoch.
    
Žiadateľ o kúpeľnú starostlivosť zasiela "Návrh na kúpeľnú starostlivosť" vystavený svojim ošetrujúcim lekárom príslušnému posudkovému lekárovi:
·  príslušník podľa miesta výkonu služby,
·  poberateľ dôchodku zo sociálneho zabezpečenia MV SR podľa miesta trvalého bydliska:
MUDr. Katarína Ježková, posudkový lekár MV SR, Bratislavský a Nitriansky kraj, poštová adresa: Odbor zdravotníctva SPSČaOÚ MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, sídlo: Gunduličova 2
MUDr. Pavol Poláček, posudkový lekár MV SR, Trenčiansky a Trnavský kraj, poštová adresa: Odbor zdravotníctva SPSČaOÚ MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, sídlo: Gunduličova 2
MUDr. Lukáš Brezina, posudkový lekár MV SR, Banskobystrický a Žilinský kraj, adresa: Okružná 19, 974 86 Banská Bystrica
MUDr. Eva Poradová, posudkový lekár MV SR, Košický a Prešovský kraj, adresa: Kuzmányho 8, 041 02 Košice
    
Na základe "Návrhu na kúpeľnú starostlivosť" vystaveného ošetrujúcim lekárom, príslušný posudkový lekár MV SR pridelí žiadateľovi kúpeľnej starostlivosti poukaz na kúpeľnú starostlivosť.
    
V prípade, že ochorenie alebo úraz s následnou indikovanou kúpeľnou liečbou vznikli v priebehu roka, odbor zdravotníctva sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR akceptuje aj návrhy na kúpeľnú starostlivosť zaslané posudkovým lekárom aj priebežne po celý rok.

    
Pri výbere sa riadi najmä:
·  Indikačným zoznamom, ktorý je prílohou č.6 zákona č.577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov,
·  zdravotnou naliehavosťou a závažnosťou ochorenia,
·  vekom, dĺžkou výkonu štátnej služby,
·  služobným zaťažením,
·  predpokladom úspešnosti kúpeľnej starostlivosti vzhľadom na zlepšenie alebo stabilizáciu zdravotného stavu žiadateľa.
     Cestovné náklady pri kúpeľnej starostlivosti sa NEUHRÁDZAJÚ.
    
Upozornenie o zmenách v poskytovaní kúpeľnej starostlivosti od 1.5.2014: (zákon č. 80/2013 Z.z. - novela z.č.328/2002 Z.z.) :
a)   Poukaz na kúpeľnú starostlivosť príslušníkovi PZ, HaZZ a HZS a poberateľovi dôchodku z výsluhového zabezpečenia sa poskytuje bezodplatne, okrem obdobia od 1. jula do 31. augusta kalendárneho roka, kedy príslušník PZ, HaZZ a HZS, ktorého služobný pomer trva a poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil vek 55 rokov alebo jeho služobný pomer trval najmenej 30 rokov, uhrádzajú kúpeľom za kúpeľnú starostlivosť 5% z ceny kúpeľného poukazu.
b)   Kúpeľná starostlivosť indikovaná pre tú istú indikačnú skupinu chorôb sa môže poskytnúť raz za dva roky.
c)   Kúpeľná starostlivosť sa neposkytuje v roku, v ktorom vznikol nárok na kúpeľnú starostlivosť poskytovanú a plne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia.
d)
Kúpeľná starostlivosť sa neposkytne v období troch za sebou idúcich rokov osobe, ktorá bezdôvodne nenastúpi na poskytnutú kúpeľnú starostlivosť alebo bezdôvodne predčasne ukončí kúpeľnú starostlivosť.

 
© 2018 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk