PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
10 Hostí
Úvod arrow Právna poradňa arrow Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Tlačiť E-mail

Dohoda o vykonaní práce

     Dohodu o vykonaní práce môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do predpokladaného rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.
    
Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.
    
Pracovná úloha sa musí vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. Zamestnávateľ je povinný nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla.
    
Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce. Medzi účastníkmi možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. Zamestnávateľ môže odmenu po prerokovaní so zamestnancom primerane znížiť, ak vykonaná práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam.
    
Ak zamestnanec zomrie pred splnením pracovnej úlohy a zamestnávateľ môže jej výsledky použiť, právo na odmenu primeranú vykonanej práci a právo na náhradu účelne vynaložených nákladov nezaniká a stáva sa súčasťou dedičstva.
    
Poznámky :
    
Dohodu o vykonaní práce (DVP) môže teda zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Ak pre svojho zamestnávateľa vykonávate viacero druhov prác a podpísali ste viac ako jednu DVP, nie je možné kumulovať 350 hodín z každej DVP. Tento limit platí u jedného zamestnávateľa v jednom kalendárnom roku pre všetky uzatvorené DVP s jedným zamestnancom. Výhodou ale je, že v rámci kalendárneho roka môžete podpísať dohodu aj s viac ako jedným zamestnávateľom a vtedy platí, že pre každú DVP podpísanú samostatne s jedným zamestnávateľom platí limit 350 hodín ročne, inými slovami, môžete odpracovať toľkokrát 350 hodín ročne, s koľkými zamestnávateľmi máte uzatvorenú DVP.
    
Ak ste podpísali DVP v pracovnej agentúre, ktorá Vám sprostredkúva brigádu, a zároveň pracujete na DVP priamo pre iného zamestnávateľa, v agentúre môžete odpracovať 350 hodín a u druhého zamestnávateľa môžete odpracovať tiež 350 hodín. V tomto prípade  môžete teda v roku odpracovať 700 hodín.
    
Ak ste podpísali DVP v pracovnej agentúre, tá Vám môže sprostredkovať prácu u rôznych klientov, ktorí potrebujú brigádnikov. Stále však uzatvárate DVP len s jedným zamestnávateľom, a síce s agentúrou. Hodiny sa Vám kumulujú v priebehu spolupráce s agentúrou zakaždým, keď Vám niekde sprostredkuje prácu.
Dohoda o vykonaní práce musí spĺňať tieto náležitosti: 
·         musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná,
·         musí v nej byť vymedzená pracovná úloha,
·         stanovená dohodnutá odmena za jej vykonanie,
·         doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať,
·         predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy,
·         uzavretá najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.
    
Vymedzenie pracovnej úlohy
    
Pri DVP musí byť pracovná úloha vymedzená výsledkom práce a nie druhom vykonávaných prác. Ide o práce jednorázového charakteru, pracovné úlohy, ktoré končia výsledkom práce, napr.: vykopanie, opravenie, zasklenie, vyčistenie, ušitie a pod.
    
Kto môže podpísať DVP?
    
DVP môže podpísať každá fyzická osoba, či je alebo nie je zamestnaná. T.j. aj zamestnanec zamestnaný v trvalom pracovnom pomere si môže na DVP privyrobiť peniaze. Ak máte uzatvorený trvalý pracovný pomer a zároveň vykonávate tú istú prácu pre iného zamestnávateľa na DVP, pýtajte si radšej súhlas zamestnávateľa, mohli by ste mať problémy pre poškodenie záujmov Vášho zamestnávateľa.

    
Pri podpise DVP si môžete uplatniť vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. V kalendárnom roku môžete mať uplatnené vyhlásenie súbežne len u jedného zo zamestnávateľov. V priebehu roka môžete podpísať aj viac vyhlásení, ale len v postupne uzatváraných dohodách. Vyhlásenie si môže uplatniť každý okrem poberateľov starobného, predčasného, prípadne výsluhového dôchodku.
    
Ak zamestnanec nemá podpísané vyhlásenie, zamestnávateľ postupuje pri zdanení príjmov zo závislej činnosti rozdielne v závislosti od výšky príjmov:
·         ak úhrn príjmov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g) v príslušnom mesiaci nepresiahne stanovenú hranicu, zdania sa zrážkovou daňou,
·         ak úhrn príjmov zo závislej činnosti v príslušnom mesiaci presiahne tú istú stanovenú hranicu, zdaní sa preddavkovo,
·         ak má zamestnanec podpísané vyhlásenie, bez ohľadu na výšku zdaniteľného príjmu sa čiastkový základ dane zníži o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a zdaní preddavkovo.
    
Platnosť DVP  končí
·         vykonaním pracovnej úlohy a odovzdaním výsledku práce dohodou,
·         jednostrannou výpoveďou, výpovedná doba 15 dní začína platiť dňom doručenia výpovede,
·         smrťou zamestnanca.

Dohoda o pracovnej činnosti

     Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.
    
Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená :
·            dohodnutá práca,
·            dohodnutá odmena za vykonávanú prácu,
·            dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.
    
Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.
    
Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu alebo na neurčitý čas. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

Povinnosti zamestnancov pracujúcich na dohodu 

·         vykonávať práce zodpovedne a riadne a dodržiavať podmienky dohodnuté v dohode,
·         vykonávať práce osobne,
·         dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavať ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s ktorými boli riadne oboznámení,
·         riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami a strážiť a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.

Povinnosti zamestnávateľov zamestnávajúcich osoby na dohody

·       utvárať zamestnancom primerané pracovné podmienky zabezpečujúce riadny a bezpečný výkon práce, najmä poskytovať potrebné základné prostriedky, materiál, náradie a osobné ochranné pracovné prostriedky,
·       oboznámiť zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
·       poskytnúť zamestnancom za vykonanú prácu dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky; nároky zamestnanca alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru,
·       viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené,
·        viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o pracovnej činnosti.
    
Poznámky :
    
Zamestnávateľ je povinný prihlásiť do Sociálnej poisťovne každého zamestnanca, ktorý bude vykonávať prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to na účely úrazového poistenia, garančného poistenia a na účely podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu, najneskôr pred začatím výkonu práce a odhlásiť tohto zamestnanca z registra najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovného pomeru.

Zodpovednosť za škodu

     Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi, s ktorým uzatvoril dohodu, za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere. Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti nesmie presiahnuť tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny dohodnutej za vykonanie tejto práce okrem prípadov ak bola uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti (aplikuje sa zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov).
    
Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorú utrpel pri výkone práce podľa uzatvorenej dohody alebo v priamej súvislosti s ním, rovnako ako zamestnancom v pracovnom pomere. 

 
© 2019 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk