PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
4 Hostí
Úvod arrow Právna poradňa
Vdovský (vdovecký) výsluhový dôchodok Tlačiť E-mail

ZMENA  STAVU 

     Aj keď je seniorsky vek spojený aj s vyšším fyzickým vekom prináša aj v tomto období pre niektorých rozličné životné situácie, ktoré môžu mať vplyv na existujúci stav a s tým súvisiace nároky a náležitosti ( napr. uzavretie manželstva, rozvod, ovdovenie a pod. ).
    
„Výsluhový dôchodca“ má podobné postavenie ako poberateľ iného dôchodku  ( podľa zákona o sociálnom poistení ) ale sú v niektorých prípadoch aj rozdiely.

    
Vdovský ( vdovecký ) výsluhový dôchodok
     Podmienky nároku sú upravené najmä v § 46, 48, 49,50,51,52 a 66 zákona č. 328/2002 Z.z. v platnom znení. Znenie týchto ustanovení je citované v závere dokumentu.
    
Čo teda môžu priniesť niektoré životné situácie a aký môžu mať vplyv na existujúci stav ?
     Poberateľ výsluhového dôchodku ( ale aj vdovského, vdoveckého) má:
-   pri súbehu s nárokom na dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení  nárok na takýto dôchodok naďalej v plnej výške a
-   pri súbehu s nárokom na výplatu vdovského ( vdoveckého ) výsluhového dôchodku sa výplata týchto dávok neobmedzuje.
    
V praxi to teda znamená, že na výsluhový dôchodok v plnej výške má nárok jeho poberateľ aj v prípadoch,  keď by sa stal vdovcom ( vdovou ) a poberal by aj vdovecký výsluhový dôchodok.
    
Obdobne má nárok na výsluhový dôchodok v plnej výške aj ak by poberal napr. starobný ale aj  vdovecký ( vdovský ) dôchodok  podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.
    
Pri súbehu výsluhového dôchodku s príjmom zo zárobkovej činnosti alebo s príjmami, ktoré nahrádzajú zárobok, sa jeho výplata, ale ani výplata invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku neobmedzuje.
    
Čo teda môže  ovplyvniť „ poberanie“ niektorých výsluhových  dávok resp. ich výšku?
·   Dôležitá je skutočnosť, že nárok na výsluhový vdovský alebo vdovecký dôchodok ( ale na takýto dôchodok  aj podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení )  nevzniká automaticky smrťou manžela ( manželky ). Musia byť splnené aj iné podmienky napr., že :
-   bol pred dňom smrti poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku,
-   nárok na výplatu vdovského ( vdoveckého ) dôchodku je 1 rok,
-   po tomto období má nárok  iba ak je splnená niektorá z podmienok uvedených v § 50 ods. 2
·   Nárok na výplatu vdovského ( vdoveckého ) výsluhového dôchodku zaniká uzavretím manželstva.
·   Podobné podmienky sú aj pri nároku na vdovský ( vdovecký ) dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení s tým, že :
-    manžel(ka) bol ku dňu smrti poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku,  invalidného dôchodku alebo splnil podmienku na nárok na takýto dôchodok,
-    ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a podmienky nároku na vdovský (vdovecký ) vypláca sa v plnej sume tá dávka, ktorá je vyššia a z druhej  dávky sa vypláca polovica ( § 81 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. v platnom znení ).
    
Aký môže mať teda dopad uzavretia manželstva na výplatu niektorých dávok ?
1. Ak poberateľovi výsluhového dôchodku zomrie manžel (ka) a boli splnené podmienky uvedené v § 58 ods. 2 ( napr. bol na výsluhovom dôchodku, starobnom dôchodku, invalidnom dôchodku atď. ) má nárok aj na vdovský ( vdovecký ) dôchodok a obidva   dôchodky sú vyplácané v plnej výške.
2. Ak zomrie v manželstve poberateľ výsluhového dôchodku tak vdova ( vdovec ), ktorá poberá starobný ( alebo invalidný ) dôchodok má nárok na výsluhový vdovský ( vdovecký ) dôchodok, ale v plnej výške sa vypláca suma toho dôchodku, ktorý je vyšší a z druhého dôchodku sa vypláca polovica.
3. Ak poberateľ(ka) výsluhového dôchodku a súbežne aj  vdovského ( vdoveckého ) výsluhového dôchodku  alebo vdovského dôchodku  ( podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení ) uzavrie manželstvo stratí tým nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku alebo vdovského dôchodku ale výsluhový dôchodok je  vyplácaný v plnej výške.
4. Ak poberateľ(ka) vdovského (vdoveckého) dôchodku uzavrie manželstvo napr. s poberateľom výsluhového dôchodku tak stratí nárok na výplatu tohto vdovského dôchodku ale starobný dôchodok, prípadne invalidný dôchodok je vyplácaný v plnej výške.

Právna úprava ( zákon č. č. 328/2002 Z.z. v platnom znení )
Vdovský výsluhový dôchodok
§ 46

     Na vdovský výsluhový dôchodok má nárok vdova po policajtovi alebo profesionálnom vojakovi, ktorý
a) splnil ku dňu smrti podmienku doby trvania služobného pomeru ustanovenú v § 38 ods. 1 pre nárok na výsluhový dôchodok alebo
b) zomrel v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, alebo
c) bol pred dňom smrti poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.

§ 47

zrušený zákonom č. 519/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2007.

§ 48

     Nárok na vdovský výsluhový dôchodok podľa § 46 nevzniká vdove, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, ktorým spôsobila smrť policajtovi, profesionálnemu vojakovi alebo vojakovi prípravnej služby, ktorý bol jej manželom.

§ 49

     Vdovský výsluhový dôchodok je 60 % výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, na ktorý mal alebo by bol mal nárok policajt, profesionálny vojak alebo vojak prípravnej služby ku dňu úmrtia. Ak sú splnené podmienky nároku na výsluhový dôchodok aj na invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok sa vypočíta z vyššieho dôchodku.

§ 50
Trvanie nároku na vdovský výsluhový dôchodok

   (1) Vdova má nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku počas jedného roka od úmrtia manžela.
   (2) Po uplynutí doby uvedenej v odseku 1 má vdova nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku, len ak
a) stará sa o nezaopatrené dieťa alebo
b) je invalidná, alebo
c) dovŕšila vek rozhodný pre nárok na starobný dôchodok, alebo
d) vychovala aspoň 3 deti, alebo
e) dovŕšila vek 52 rokov a vychovala 2 deti, alebo
f) manželstvo vdovy so zomretým policajtom alebo profesionálnym vojakom trvalo počas služobného pomeru zomretého policajta alebo profesionálneho vojaka najmenej pätnásť rokov, alebo
g) k úmrtiu manžela došlo v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania.
   (3) Nezaopatrené dieťa podľa odseku 2 písm. a) je dieťa, ktoré má po zomretom policajtovi, profesionálnom vojakovi alebo vojakovi prípravnej služby nárok na sirotský výsluhový dôchodok, a dieťa, ktoré bolo v rodine zomretého policajta, profesionálneho vojaka alebo vojaka prípravnej služby vychovávané, ak ide o vlastné dieťa alebo osvojené dieťa vdovy alebo ak bolo dieťa vdove alebo zomretému manželovi tejto vdovy zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu počas trvania manželstva.
   (4) Nárok na vdovský výsluhový dôchodok a jeho výplatu zaniká
a) uzavretím manželstva,
b) dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova úmyselným trestným činom spôsobila smrť policajtovi, profesionálnemu vojakovi alebo vojakovi prípravnej služby, ktorý bol jej manželom.

Vdovecký výsluhový dôchodok
§ 51

     Na vdovecký výsluhový dôchodok podľa § 46 a 50 má nárok vdovec po zomretej policajtke, profesionálnej vojačke a vojačke prípravnej služby.

§ 52
Trvanie nároku na vdovecký výsluhový dôchodok

   (1) Nárok na vdovecký výsluhový dôchodok podľa § 51 nevzniká vdovcovi, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorým spôsobil smrť policajtke, profesionálnej vojačke alebo vojačke prípravnej služby, ktorá bola jeho manželkou.
   (2) Nárok na vdovecký výsluhový dôchodok a jeho výplatu zaniká
a) uzavretím manželstva,
b) dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdovec úmyselným trestným činom spôsobil smrť policajtke, profesionálnej vojačke alebo vojačke prípravnej služby, ktorá bola jeho manželkou.

§ 64

     Pri súbehu výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku s príjmom zo zárobkovej činnosti alebo s príjmami, ktoré nahrádzajú zárobok, sa výplata výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku neobmedzuje.

§ 66

   (1) Pri súbehu nároku na výplatu výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku s nárokom na dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení má poberateľ takéhoto dôchodku nárok na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok naďalej v plnej výške.
  
(2) Pri súbehu nároku na výplatu vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku s nárokom na výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo na výsluhový príspevok sa výplata uvedených dôchodkov alebo výsluhového príspevku neobmedzuje. To platí aj pri súbehu nároku na sirotský výsluhový dôchodok s nárokom na invalidný výsluhový dôchodok alebo na výsluhový príspevok.

 
© 2019 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk