PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
10 Hostí
Úvod
Informácia prezídia o rokovaní na MPSVaR Tlačiť E-mail
Štvrtok, 27 júl 2017

I N F O R M Á CI A
z účasti na  prerokovaní hromadnej pripomienky APVV na MPSVaR SR k návrhu doplnenia zákona č. 461/2003 Z. z. – valorizácia dôchodkov od roku 2018  (medzirezortné pripomienkové konanie) dňa  26. 7. 2017

     Rokovania sme sa zúčastnili na základe písomnej pozvánky ministra doručenej emailom dňa 24. 7. 2017.  Rokovanie sa uskutočnilo v budove MPSVaR SR v Bratislave na Špitálskej ulici č. 6 o 14:30 h.
Prítomní :
1. Ing. Ivan Švejna, štátny tajomník
2. JUDr. Rudolf Križan, riaditeľ odboru dávok sociálneho poistenia
3. Ing. Jana Kolesárová, generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia
4. Mgr. Vladimír Hornáček
5. JUDr. Ivan Fufaľ, riaditeľ OSZ SPaSČ MV SR
6. JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV
7. JUDr. Martin Sitiar, 1. viceprezident APVV

     Rozporové konanie zvolalo MPSVaR SR z dôvodu, že neakceptovalo naše návrhy uplatnené v hromadnej pripomienke kde sme žiadali zmeniť a doplniť  zákon  č. 328/2002 Z. z. tak, aby bol splnený účel predkladaného návrhu novely zákona o sociálnom poistení aj pre túto skupinu poistencov teda aj „zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka“. Priemernú mesačnú sumu príslušnej dôchodkovej dávky sme navrhovali určovať tak, aby zohľadňovala všetky subjekty na ktoré, sa zákon č. 328/2002 Z. z. „vzťahuje“.  Prílohou zásadnej pripomienky bolo aj paragrafové znenie návrhu na zmenu a doplnenie predkladanej novely zákona.
    
Naše návrhy MPSVaR SR  neakceptovalo a preto zvolalo rozporové konanie, kde neakceptovanie odôvodnili tým, že návrh novely zákona rieši iba dôchodcov zo všeobecného systému poistenia a riešenie valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia je v kompetencii ostatných útvarov sociálneho zabezpečenia, najmä MV SR. Neuviedli, ale či naše návrhy prerokovali s príslušnými útvarmi ostatných útvarov sociálneho zabezpečenia a uviedli iba, že na rozporovom konaní zastupuje MV SR riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia. Ten nás informoval, že MV SR bude valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia riešiť samostatnou novelou zákona č. 328/2002 Z. z. tak, aby nadobudla účinnosť najneskôr do 30. 6. 2018. Zároveň uviedol, že vytvoria podmienky na to, aby sa aj zástupcovia občianskych združení výsluhových dôchodcov mohli do prípravy tejto novely zákona aktívne „zapojiť“. Upozornil aj na to, že sú rôzne pracovné varianty návrhu nového modelu valorizácie, pričom možný nový model môže závisieť aj od spôsobu, akým bude valorizácia dôchodkov od roku 2018 touto novelou zákona o sociálnom poistení nakoniec schválená.
    
V našom stanovisku sme odôvodnenie návrhu nášho riešenia dokladovali:
· Aj napriek tomu, že sme už po zverejnení Predbežnej informácie zaslali MPSVaR SR pripomienku verejnosti, kde sme upozornili na to, že valorizácia dôchodkových dávok v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia je upravená zákonom č. 328/2002 Z. z.  o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že príslušné ustanovenia (§ 68 ods. 1 a 16 ) odkazujú na všeobecné predpisy o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov) a navrhovali sme v nadväznosti na zmenu právnej úpravy v zákone č. 461/2003 Z. z.  primerane  zmeniť aj príslušné ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z. MPSVaR SR toto, ale v návrhu novely zákona nezohľadnilo.
· Poukázali sme na to, že zákon č. 328/2002 Z. z. upravuje zvyšovanie výsluhových dôchodkov od roku 2018 v § 68 ods. (16) tak, že: „Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.“ ale neupravuje ďalší postup tak, aby  bol splnený účel predkladaného návrhu novely zákona o sociálnom poistení aj pre túto skupinu poistencov teda „zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka“.
· Vzhľadom na to, že zákon č. 328/2002 Z. z. sa v súvislosti s úpravou valorizácie priamo odvoláva na zákon o sociálnom poistení, vo výsluhovom zabezpečení „existuje“ viac skupín výsluhových dôchodkov a napr. aj skupina dôchodcov, ktorých dávky výsluhového zabezpečenia sú stále starobnými dôchodkami a za výsluhové sa „iba“ považujú  (preto, že sú vyplácané napr. MV SR) trvali sme na tom, že MPSVaR SR malo túto skutočnosť akceptovať a buď formulovať text návrhu v novele zákona tak, aby sa v plnej miere „vzťahoval“ aj na dávky výsluhového zabezpečenia alebo touto novelou primerane zmeniť ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z.  tak ako  navrhuje zmenu iných zákonov v tomto návrhu a to zákona č. 453/2003 Z. z.  a zákona č. 581/2004Z. z., resp. malo vykonať rokovania k tejto otázke s príslušnými ministerstvami a následne podľa toho aj postupovať.
· Okrem toho sme upozornili na riziko, že v prípade schválenia novely k valorizácii dôchodkov od roku 2018 v navrhovanom znení tak, ako to bolo predložené do pripomienkového konania a „nedoplnenia“ zákona č. 328/2002 Z. z. sú dva tábory právnych názorov, z ktorých jeden zastáva právny názor, že valorizácia výsluhových dávok by sa od roku 2018 nerealizovala práve s poukázaním na navrhované nové znenie ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. upravujúce valorizáciu, pričom druhý zastáva   názor, že bude síce možné dávky výsluhového zabezpečenia valorizovať od 1. 7. 2018, ale „iba“ o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom (rok 2018 0,8%, 2019 1,6 % a 2020 1,8%), ale  nebude zabezpečené zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov tak ako to bolo napr. v roku 2017 a ako je to navrhované v tejto novele pre dôchodky vo všeobecnom systéme poistenia. Táto patová situácia nastane aj v prípade, ak by nebola z akýchkoľvek príčin schválená, prítomným zástupcom MV SR, „avizovaná“ samostatná novela zákona č. 328/2002 Z. z.
· Informovali sme ich tiež o tom, že sme ešte 8. 7. 2017 zaslali ministrovi vnútra SR osobný list so stanoviskom APVV k tejto problematike aj to aj  so žiadosťou o riešenie vzniknutého stavu. Text list si môžete pozrieť Tu.
    
Vzhľadom k tomu, že MPSVaR SR a zástupca MV SR aj po týchto informáciách zotrvali na svojich stanoviskách, naše návrhy neakceptovali a  rozpory odstránené neboli, informovali sme zástupcu MV SR, že jeho informáciu berieme na vedomie a následne bolo rozporové konanie ukončené zápisnicou s tým, že návrh novely zákona MPSVaR SR predloží do ďalšieho legislatívneho procesu s týmto rozporom.
    
Prezídium APVV bude pozorne sledovať ako  bude vyhodnotené medzirezortné pripomienkové konanie, priebeh prerokovávania návrhu novely zákona v ďalšom legislatívnom procese (legislatívna rada vlády SR, rokovanie vlády SR  až po rokovania príslušných výborov NR SR) a dostupnými prostriedkami bude požadovať prijatie navrhovaných opatrení.

JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, v. r.
JUDr. Martin Sitiar, 1. viceprezident APVV, v. r.

 

Kto má meniny?

Streda, 20. marec 2019

Dnes má meniny
Víťazoslav
Zajtra má meniny
Blahoslav

Počítadlo návštev

TOPlist
© 2019 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk